آ

 • آذرکردار، فاطمه نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان [دوره 18، شماره 65، 1401]

ا

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی-گری بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • اژه ای، جواد کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • اصفا، آرزو پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی-گری بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • اکبری، افضل بلوطبنگان اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • امامقلی وند، فاطمه تحلیل روند یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری، حضوری) [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • امیدیان، مرتضی اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • امیریان، سیده خدیجه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان [دوره 18، شماره 64، 1401]

ب

 • بیات، فرشته شکوفایی کلاس درس: بررسی برازش مدل سیستمی شکوفایی کلاس درس (FCSM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • بختیارپور، سعید اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • بدری گرگری، رحیم فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • بلیاد، محمدرضا تأثیرسبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها [دوره 18، شماره 66، 1401]

پ

 • پاشا، رضا اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • پاشایی فخری، آی سان تبیین تفاوت پیشرفت تحصیلی بر اساس نیمرخ های انگیزش تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز: رویکرد فرد – محور [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • پژوهی، طاهره اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • پوراحسان، سمیه نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • پورکریمی، جواد تأثیر روش تدریس لایه به لایه بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با روش های اکتشافی و برخط [دوره 18، شماره 65، 1401]

ت

 • توحیدی، افسانه نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در معلمان [دوره 18، شماره 65، 1401]

ج

 • جامه بزرگ، زهرا سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • جعفری، فاطمه نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • جمشیدی، محمد تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • جهانگرد، حمیده نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • جوکار، بهرام کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه [دوره 18، شماره 64، 1401]

چ

 • چراغی خواه، زهرا اثربخشی متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجان‌های معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 64، 1401]

ح

 • حاتمی کیا، سمیه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • حاجی یخچالی، علیرضا اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • حبیبی، حمدالله تبیین تفاوت پیشرفت تحصیلی بر اساس نیمرخ های انگیزش تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز: رویکرد فرد – محور [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • حجازی، الهه کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • حسینی، محیا تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • حسن آبادی، حمیدرضا اثربخشی متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجان‌های معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • حسینعلی زاده، محمد بررسی تاثیر بسته مداخلات بهنگام عصب‌- روانشناختی کودک محور بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان تاخیر رشدی [دوره 18، شماره 65، 1401]

خ

 • خادمی اشکذری، ملوک تدوین بسته‌ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری ‌پاسخ و تنظیم‌ هیجان [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • خورسندی طاسکوه، علی شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

د

 • درتاج، فریبرز نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • درتاج، فریبرز مدل پیش بینی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • دلاور، علی طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • دهقان مروستی، ساناز نقش کمال‌گرایی سازگارانه و ناسازگارانه مادران در احساس مسئولیت‌ دانش‌آموزان: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 64، 1401]

ر

 • رازنهان، فیروز شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • راستگومقدم، میترا مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • رباط میلی، سمیه اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی و سلامت معنوی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • ربیعی، پروین پیش‌بینی پاسخ به شکست بر‌اساس قالب‌های‌ذهنی زبانی در میان زبان‌آموزان ایرانی: نقش واسطۀ جهت‌گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • رحیمیان بوگر، اسحق اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • رضایی، زینب بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • رضایی، علی محمد اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر [دوره 18، شماره 66، 1401]

ز

 • زارعی زوارکی، اسمعیل تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 18، شماره 65، 1401]

س

 • سالاری فر، محمد حسین مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • سجادی، ماندانا انتقال بین نسلی تجربه جمعی جنگ و ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعد [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • سجادیان، ایلناز اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • سرکشیکیان، سید مهدی سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • سعیدی، فرهاد تأثیر روش تدریس لایه به لایه بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با روش های اکتشافی و برخط [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • سلیمی، حسین انتقال بین نسلی تجربه جمعی جنگ و ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعد [دوره 18، شماره 63، 1401]

ش

 • شاهقلیان، مهناز پیش‌بینی پاسخ به شکست بر‌اساس قالب‌های‌ذهنی زبانی در میان زبان‌آموزان ایرانی: نقش واسطۀ جهت‌گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • شیراوند، بهناز تدوین مدل عملکرد ریاضی بر اساس ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و انگیزش به یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • شریفی، مسعود ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • شکری، امید ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • شکوهی امیرآبادی، لیلا طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • شوقی، بهزاد اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی و سلامت معنوی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 18، شماره 64، 1401]

ص

 • صالحی، کیوان نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 63، 1401]

ط

 • طالب‌زاده شوشتری، مرضیه اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر [دوره 18، شماره 66، 1401]

ع

 • عابدی، احمد بررسی تاثیر بسته مداخلات بهنگام عصب‌- روانشناختی کودک محور بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان تاخیر رشدی [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • عباسی سروک، لطف اله طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • عباسعلی نژاد، صدیقه شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • عبدی، علی تدوین مدل عملکرد ریاضی بر اساس ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و انگیزش به یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • عربزاده، مهدی اثربخشی متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجان‌های معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • عسگری، محمد تحلیل روند یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری، حضوری) [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • عشایری، شراره اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • علی آبادی، خدیجه تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 18، شماره 65، 1401]

ف

 • فیاض، ایراندخت شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • فتح آبادی، جلیل ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • فرامرزی، سالار بررسی تاثیر بسته مداخلات بهنگام عصب‌- روانشناختی کودک محور بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان تاخیر رشدی [دوره 18، شماره 65، 1401]

ق

 • قاسم، مرضیه تأثیرسبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • قائمی، فاطمه مدل پیش بینی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • قربان جهرمی، رضا نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • قربان جهرمی، رضا مدل پیش بینی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • قنبری، سعید ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 18، شماره 63، 1401]

ک

 • کارشکی، حسین بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • کاظمیان مقدم، کبری اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • کدیور، پروین اثربخشی متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجان‌های معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • کشتگر، عارف مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • کمالی مهاجر، رضا نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • کیوان، کیومرث اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • کوشکی، شیرین طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 66، 1401]

گ

 • گنجویی، فریده طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران [دوره 18، شماره 65، 1401]

ل

 • لاری، نرجس کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه [دوره 18، شماره 64، 1401]

م

 • متحدین، مهرنوش مدل پیش بینی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • مرادی، ابوالفضل طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • مرادی، رحیم اثربخشی روش ارزیابی همتایان در بستر آنلاین بر رضایت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • مطهری فر، فرشته تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • مظاهری تهرانی، فاطمه ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • مقدم زاده، علی نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • مملکت دوست، فرح اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • منوچهری، جاسم طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران [دوره 18، شماره 65، 1401]

ن

 • نادی، محمد علی اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • نجاریان، زکیه رابطه ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • نجاریان، زکیه فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • نصرالهی، بیتا اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی و سلامت معنوی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • نیک آیین، زینت طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران [دوره 18، شماره 65، 1401]

 • نکوئی، نفیسه سادات تدوین بسته‌ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری ‌پاسخ و تنظیم‌ هیجان [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • نیلی احمدآبادی، محمدرضا تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 18، شماره 65، 1401]

و

 • واحدی، شهرام رابطه ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • واحدی، شهرام فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی [دوره 18، شماره 64، 1401]

ه

 • هارون رشیدی، همایون اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • هاشمی، تورج فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی [دوره 18، شماره 64، 1401]

 • هاشمی، زهرا تدوین بسته‌ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری ‌پاسخ و تنظیم‌ هیجان [دوره 18، شماره 66، 1401]

 • هاشمی رزینی، هادی پیش‌بینی پاسخ به شکست بر‌اساس قالب‌های‌ذهنی زبانی در میان زبان‌آموزان ایرانی: نقش واسطۀ جهت‌گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی [دوره 18، شماره 65، 1401]

ی

 • یعقوبی، ابوالقاسم تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی [دوره 18، شماره 63، 1401]

login