نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمتدان شهر تهران انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات فرا اثبات‌گرا، از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری بوده که به‌صورت میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را سالمندان شرکت‌کننده در پارک‌ها و حاضر در فعالیت‌های بدنی تشکیل می‌دهند. نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول حجم نمونه معادلات ساختاری و به روش خوشه‌ای از مناطق تهران به تعداد 189 نفر تشکیل دادند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته آماری SPSS ویرایش 25 و Smart pls نسخه 3 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم های مغزی رفتاری و مولفه های آن بر تنهایی اجتماعی سالمندان شرکت کننده در آموزش فعالیت های بدنی تأثیر معناداری ندارد. در نهایت یافته ها بیانگر این بود که آموزش فعالیت بدنی به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه علی تنهایی اجتماعی محسوب نمی گردد اما در رابطه علی سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی اثر تعدیلی مثبت دارد

کلیدواژه‌ها

باباپور‌خیرالدین، جلیل، داداش‌زاده، رحیم و طوسی، فهیمه. (1390). مقایسه‌ی سیستم‌های مغزی ـ رفتاری افراد سیگاری و غیرسیگاری. پژوهش‌های نوین روانشناختی، 6(23)، 14-1.
برجی، میلاد، بسطامی، محمدرضا، بسطامی، یسری، اعظمی، میلاد و توان، حامد. (۱۳۹۴). بررسی فعالیت بدنی سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی. نشریه پرستاری قلب و عروق، ۴(۲)، 61-54.
برجی، میلاد و متقی، مینو. (1396). بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی، حمایت اجتماعی و خستگی سالمندان شهر ایلام در سال 1395. نشریه پژوهش پرستاری توانبخشی، 3(4)، 50-57.
پوراسماعیل، احسان. (۱۳۸۵). بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه. پژوهش دینی، 14، 184-206.
پورداد، سبا، مؤمنی، خدا مراد و کرمی، جهانگیر. (1398). رابطه شکرگزاری و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۴(۱)، ۲۶-۳۹.
پوررنجبر، محمد، خدادادی، محمد رسول و فرید فتحی، مریم. (۱۳۹۷). همبستگی بین مشارکت ورزشی، بهزیستی روانشناختی و شکایات جسمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۸(۱)، ۶۴-۷۳.
چمن پیرا، محبوبه، فراهانی، ابوالفضل و جلالی فراهانی، مجید. (1393). بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بدنی سالمندان با تأکید بر دستگاه‌های بدن‌سازی شهرداری شهر تهران درسال ۱۳۸۹. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۹(۳)، ۱۷۹-۱۸۸.
حسینی، فاطمه سادات و حسین زاده، رضا. (۱۳۹۰). تأثیر فعالیت بدنی بر سلامتی جسمانی و روانی مردان سالمند . مجله سلامت و مراقبت، ۱۳(۲)، 19-25.
خسروی، شیرین و حقایق، سید عباس. (1396). مقایسه‌ فعالیت سیستم‌های مغزی ـ رفتاری بین ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی، 3(8)، 69-84.
دشتی خویدکی، محمدحسن، کمالی زارچ، محمود، محمدی احمد ابادی، ناصر و حسینی، حیدر. (۱۳۹۰). مقایسه کیفیت زندگی در بین کارگران فعال و غیرفعال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۸(۸)، ۲۹۶۰-۲۹۷۰.
سیف زاده، علی، حقیقتیان و منصور، مهاجرانی، علی اصغر. (1398). مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و انزوای اجتماعی در سالمندان (مطالعۀ موردیِ شهر تهران). مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)، 9، 23-23.
کریمی، سارا، چلبیانلو، غلامرضا و هاشمی پور، حمید. ( ۱۳99). الگوی ارتباطی سیستم‌های مغزی رفتاری با ابعاد مدل سرشت ترکیبی هیجانی عاطفی. فصلنامه روانشناسی شناختی، ۵(۴)، 50-41.
میرزایی، محمد، دارابی، سعداله و باباپور، میترا. (1396). سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۲(۲)، ۱۵۶-۱۶۹.
یارپزشکان، مریم. (1398). سلامت زنان و مردان، نشریه الکترونیکی سیب، مرکز بهداشت شهرستان شیراز – شهدای والفجر، ماهنامه الکترونیکی سیب اسفند 98.
References
Alidoust Ghahfarrokhi, E., Khodayi Estiyar, V., Jalali Farahani, M., & Teknik, K. (2013). The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health Between Athlete and Non-Athlete Martials. J Mil Med, 15(2), 111-6. [Persian]
Azizi, A., & Abedi, H. (2014). Study the status of daily activities of living in elderly with Alzheimer. Int J Basic Sci Appl Res, 3(SP), 131-134.
Borji, M., BASTAMI, M. R., Bastami, Y., Azami, M., & Tavan, H. (2015). Physical activity among elderly people with heart disease.
Chehrehnegar, N., Keshavarzi, F., Rahnamaee, N., & Aghajafari, Z. (2016). Relationship between visual constructive abilities and activity of daily living in home dwelling elderly population. Iranian Journal of Ageing, 11(2), 220-25.
Cheraghi, M. A., Salavati, M., & Moghimbeigi, A. (2012). Association between perceived social support and quality of life in patients with heart failure. Iran Journal of Nursing, 25(75), 21-31.
Diehl, K., Jansen, C., Ishchanova, K., & Hilger-Kolb, J. (2018). Loneliness at universities: determinants of emotional and social loneliness among students. International journal of environmental research and public health, 15(9), 1865.
Fayazi, B., Parnow, A., & Ahsan, B. (2016). Effect Aerobic Exercises on fatigue and quality of life in Women with Multiple Sclerosis. Journal of Holistic Nursing And Midwifery, 26(1), 30-40.
Ghaffari, F., Dehghan-Nayeri, N., Navabi, N., & Seylani, K. (2016). Evaluation of the Master’s curriculum for elderly nursing: A qualitative study. Clinical interventions in aging, 11, 1333.
Hosseini, S. S., Asl, A. K., & Rostamkhany, H. (2012). The effect of strength and core stabilization training on physical fitness factors among elderly people. World Appl Sci J, 16(4), 479-84.
Hosseini, F. S. (2011). Effect of physical activity on physical and mental health in elderly men. Journal of Health and Care, 13(2), 0-0.
Hunter, G. R., Neumeier, W. H., Bickel, C. S., McCarthy, J. P., Fisher, G., Chandler-Laney, P. C., & Glasser, S. P. (2014). Arterial elasticity, strength, fatigue, and endurance in older women. BioMed research international, 2014.
Hywaerd.vivianH ،Ghbson.Anni) ،(2014 ) Advaced fitness and exercise prescription, Human kineticf .seventh Edition:59.
Kapur, R. (2019). Status of Women in Post-Independence India. Researchgate. Source-https://www. researchgate. net/publication/330220960_Status_of_Women_in_Post-Independence_India.
Kim, J., Kim, J., Han, A., & Nguyen, M. C. (2021). Leisure time physical activity, social support, health perception, and mental health among women with breast cancer. Leisure Studies, 1-11.
de Carvalho Lacombe, A., Riccobene, V. M., & Nogueira, L. A. C. (2015). Effectiveness of a program of therapeutic exercises on the quality of life and lumbar disability in women with Stress Urinary Incontinence. Journal of bodywork and movement therapies, 19(1), 82-88.
Leopoldino AA, Avelar NC, Passos GB, Jr., Santana NA, Jr., Teixeira VP, Jr., de Lima VP, et al. Effect of Pilates on sleep quality and quality of life of sedentary population. J Bodyw Mov Ther. 2013;17(1):5-10. DOI: 10.1016/j.jbmt.2012.10.001 PMID: 23294677
Lin, W., & Ya-Wen, L. (2005). Nutrition knowledge, attitudes, and dietary restriction behavior of the Taiwanese elderly. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 14(3), 221.
Lu, J., Zhang, N., Mao, D., Wang, Y., & Wang, X. (2020). How social isolation and loneliness effect medication adherence among elderly with chronic diseases: An integrated theory and validated cross-sectional study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 90, 104154.
Malek Afzali, H., Baradarn Eftekahri, M., Hejazi, F., Khojasteh, T., Tabrizi, R., & Faridi, T. (2006). Health promotion in elderly people in Ekbatan of Tehran. Journal of Hakim Research, 9(4), 1-6. [Article in Persian].
Mercer-Lynn, K.B., Bar, R.J., Eastwood, J.D., 2014. Causes of boredom: the person, the situation, or both? Personality Individ. Differ. 56, 122–126.
Ghiai, M. M., & Khodaee, Z. (2019). Analysis of Factors Affecting the Growth of Elderly Life Expectancy; Case Study: Nursing homes in Karaj. Social Welfare Quarterly, 19(73), 301-339.
Multiple Sclerosis. J Holis Nurs Midwifery. 2016;26(1):30-40.
Najarzadeh, M. (2016). A survay on the fatigue and sleep quality and its relation with the quality of life in multiple sclerosis. Nursing And Midwifery Journal, 14(1), 78-87.
Shamsaei, F., Cheraghi, F., Esmaeili, R., & Mohsenifard, J. (2014). Explanation of loneliness in the elderly and comparison with psychosocial development theory: a quantitative study. J Educ Community Health, 1(2), 30-38.. [Farsi]
Vestergaard, S., Nayfield, S. G., Patel, K. V., Eldadah, B., Cesari, M., Ferrucci, L., ... & Guralnik, J. M. (2009). Fatigue in a representative population of older persons and its association with functional impairment, functional limitation, and disability. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 64(1), 76-82.
Araújo Vila, N., Fraiz Brea, J. A., & de Araújo, A. F. (2020). Health and sport. Economic and social impact of active tourism. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 10(1), 70-81.
Zabihi, A., & Noudehi, M. (2015, February). Compared health related quality of life between active and passive faculty member of Islamic Azad University of Semnan province. In 1th Congress of Physical Education and Sport Science (Vol. 15).
Zimmermann-Sloutskis, D., Wanner, M., Zimmermann, E., & Martin, B. W. (2010). Physical activity levels and determinants of change in young adults: a longitudinal panel study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 1-13.
 
 استناد به این مقاله: مرادی، ابوالفضل، نیک آیین، زینت، منوچهری، جاسم و گنجویی، فریده. (1401). طراحی مدل سیستم های مغزی رفتاری بر تنهایی اجتماعی و ملال فراغت با نقش تعدیلگر آموزش فعالیت بدنی در سالمندان شهر تهران. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(65)، 157-181.
 doi: 10.22054/jep.2022.60350.3338
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.