نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید آزادمنش استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا اسدی یونسی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمدعلی اسلامی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد برجعلی استاد روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه پوراحسان استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عسگر چوبداری دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین حبیب زاده دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان
سیمین حسینیان استاد مشاوره استاد، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریده حسین ثابت استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محبوبه خسروی استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریده دوکانه ای فرد استادیار مشاوره استادیار، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
ریحانه رحیمی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین رشیدی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید رضائی دانشیار روانشناسی استثنائی دانشیار، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد سلحشور دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد سوری دانشیار روانشناسی دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
اسمعیل علی سلیمی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
لیلا شکوهی امیرآبادی دکتری روانشناسی و علوم تربیتی دکتری روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تربیت مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
آمنه عالی استادیار آموزش و پرورش استادیار، گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم عیسی مراد استادیار روانشناسی بالینی دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرضیه غلامعلی توران پشتی استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ایراندخت فیاض      
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری کاظمیان مقدم استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
محمود گودرزی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه  نیکخو استادیار    
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب هنری استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login