آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2655
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 27
تعداد عدم پذیرش 2057
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1755

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 542
تعداد مشاهده مقاله 818696
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 854632
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 158 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 516 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 158 روز
درصد پذیرش 7 %