نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
غلامعلی احمدی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی  استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
اصغر آقایی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
سعید اکبری زردخانه استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فتانه حسنی جعفری استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین رشیدی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید رضائی دانشیار روانشناسی استثنائی دانشیار، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرزاد  زندی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران
امیر زندمقدم دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد سلطانی فر دانشیار علوم ارتباطات دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد سوری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
علی  شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضامراد صحرائی دانشیار زبانشناسی دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین عبدالهی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرضیه غلامی توران پشتی استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جلیل فتح آبادی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری کاظمیان مقدم استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
پروین کدیور استاد روانشناسی و علوم تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمود گودرزی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنددج، ایران
زهرا مردانی ولندانی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مقدم زاده استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه  نیکخو استادیار    
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نظام هاشمی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
مهدی واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login