ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک پابلونز

1

صغری

ابراهیمی قوام

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

2

خدیجه

ابوالمعالی الحسینی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

Publons

3

غلامعلی

احمدی

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

4

حسن

اسدزاده

دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

5

سعید

اکبری زردخانه

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

Publons

6

اصغر

آقایی

استادیار دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

 

7

زهرا

جامه بزرگ

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

8

فاطمه

جعفرخانی

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

9

فتانه

حسنی جعفری

استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 

10

فریبرز

درتاج

استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

Publons

11

علی

دلاور

استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

12

شیرین

رشیدی

استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

13

سعید

رضائی

دانشیار گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

14

اسماعیل

زارعی زوارکی

استاد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

15

فرزاد

زتدی

 

 

16

امیر

زندمقدم

دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

17

اسماعیل

سعدی پور

استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

18

محمد

سلطانی‌فر

دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

19

احمد

سوری

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 

20

پرویز

شریفی درآمدی

دانشیار گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

21

علی

شیخ الاسلامی

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

22

کامران

شیوندی

استادیار گروه روان شناسی تربتی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

23

رضا مراد

صحرائی

دانشیار گروه زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه علامه طباطبائی

 

24

حسین

عبدالهی

دانشیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

25

مرضیه

غلامی توران پشتی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

Publons

26

جلیل

فتح آبادی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

Publons

27

نور علی

فرخی

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دنشگاه علامه طباطبایی

Publons

28

کبری

کاظمیان مقدم

استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی

 

29

پروین

کدیور

استاد گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی

Publons

30

محمود

گودرزی

دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

 

31

زهرا

مردانی ولندانی

استادیار دانشگاه پیام نور

 

32

حمیدرضا

مقامی

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

33

علی

مقدم زاده

استاد دانشگاه تهران

 

34

فاطمه

نیکخو

استادیار گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

35

محمد رضا

نیلی احمد آبادی

دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

36

نظام

هاشمی

گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی (امین)

 

37

مهدی

واحدی

استادیار گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

38

غلامرضا

یادگارزاده

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

39

ابوالقاسم

یعقوبی

استادگروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

Publons

40

جلیل

یونسی

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

login