نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
غلامعلی احمدی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی  استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سوزان امامی پور دانشیار روانشناسی  دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
شهلا پزشک دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری حاجی علیزاده دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
فریده حسین ثابت استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی صنعتی و سازمان  استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین رشیدی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید رضائی دانشیار روانشناسی استثنائی دانشیار، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عنایت اله زمانپور استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کیانوش زهراکار استاد مشاوره استاد، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ابوطالب سعادتی شامیر استادیار ادبیات استادیار، گروه ادبیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد سلحشور دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کریم سواری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران
احمد سوری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
فاطمه شاطریان استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
علی  شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضامراد صحرائی دانشیار زبانشناسی دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم عیسی مراد استادیار روانشناسی بالینی دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سعید غیاثی ندوشن دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ایراندخت فیاض دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل فتح آبادی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا فلسفی نژاد دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یحیی قائدی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عزت اله قدم پور دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
پروین کدیور استاد روانشناسی و علوم تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
آتوسا کلانتر هرمزی دانشیار مشاوره دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین کوشکی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حسین محققی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
یوسف محمدی مقدم دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مقدم زاده استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر مؤمنی راد استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فاطمه  نیکخو استادیار    
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login