نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
غلامعلی احمدی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اصغر آقایی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
احمد برجعلی استاد روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم برهمن استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا پیرخائفی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
سمیه پوراحسان استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری حاجی علیزاده دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
فریده حسین ثابت استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ملوک خادمی اشکذری دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محبوبه خسروی استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریده دوکانه ای فرد استادیار مشاوره استادیار، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
لیلا ذوقی      
شیرین رشیدی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید رضائی دانشیار روانشناسی استثنائی دانشیار، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عنایت اله زمانپور استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد سلحشور دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسمعیل علی سلیمی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
آسیه شریعت مدار استادیار مشاوره استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
لیلا شکوهی امیرآبادی دکتری روانشناسی و علوم تربیتی دکتری روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تربیت مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جواد شهلایی دانشیار مدیریت ورزشی دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا صادقی دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم عیسی مراد استادیار روانشناسی بالینی دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرضیه غلامعلی توران پشتی استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری کاظمیان مقدم استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
پروین کدیور استاد روانشناسی و علوم تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
آتوسا کلانتر هرمزی دانشیار مشاوره دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه  نیکخو استادیار    
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب هنری استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login