اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود گلزاری

روانشناسی دانشیار

golzariatu.ac.ir
44737571

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش های تحقیق و آمار استاد

delavaralliyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر حمید رضا مقامی

تکنولوژی آموزشی سایر

hmaghamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترپروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

kadivar220yahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

f_dortajyahoo.com

هاشم فردانش

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir
09122041666

محمود مهرمحمدی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mmohammadiatu.ac.ir

اسماعیل سعدی پور

روان‌شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ebiabangardyahoo.com

محمد عسگری

سنجش و اندازه گیری دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgari423gmail.com

حسن پاشا شریفی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

hpssryahoo.com

کارشناس نشریه

نسترن مهرزاد

روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

mehrzad1389gmail.com