اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود گلزاری

روانشناسی دانشیار

golzariatu.ac.ir
44737571

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش های تحقیق و آمار استاد

delavaralliyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر حمید رضا مقامی

تکنولوژی آموزشی سایر

hmaghamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی دلاور

آمار و روش تحقیق استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

delavaraliyahoo.com

دکترپروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

kadivar220yahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

f_dortajyahoo.com

هاشم فردانش

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir
09122041666

محمود مهرمحمدی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mmohammadiatu.ac.ir

اسماعیل سعدی پور

روان‌شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ebiabangardyahoo.com

محمد عسگری

سنجش و اندازه گیری دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgari423gmail.com

حسن پاشا شریفی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

hpssryahoo.com

کارشناس نشریه

نسترن مهرزاد

روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

mehrzad1389gmail.com