نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی در مدارس ابتدایی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش توصیفی بود که به شکل میدانی و به‌صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه افراد مطلع در خصوص تعلیم و تربیت، سند تحول آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مقطع ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بدین منظور10 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء کار تیمی در مدارس ابتدایی، از تحلیل تماتیک استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز، محوری و انتخابی پژوهش به شناسایی و انتخاب شش مؤلفه اصلی ساختاری، محتوایی، زمینه‌ای، فرهنگی، مجازی و اقتصادی منجر گردید. همچنین چهارده زیرمقوله برای مقولات اصلی مؤثر بر ارتقاءظرفیت کار تیمی در مدارس ابتدایی شهر تهران استخراج شدند که عبارت‌اند ازساختار سازمانی، رهبری سازمانی، ظرفیت دانشی سازمان، فرهنگ سازمانی، ارزیابی عملکرد، نظام تشویق و تنبیه، سیستم آموزشی دبستان، سیستم گزینش همکاران آموزشی و تربیتی، رهبری، فرهنگ، تکنولوژی، قابلیت‌های منابع انسانی، اثربخشی کار تیمی و امکانات اقتصادی .یافته ها حاکی از این بود که فعالان عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت باید به کار تیمی در مدارس ابتدایی اهمیت بیشتری داده و دانش‌آموزان را به دانش مهارت‌های کار تیمی تجهیز کنند و تلاش کنند که با یک تربیت اجتماعی صحیح و در عین حال فعال و در قالب شش بعد مذکورظرفیت کار تیمی را ارتقاء داده و از این طریق به اجتماعی شدن متربیان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

اسماعیل تبار، مهدی. (1385). درآمدی بر مفاهیم و مکاتب فلسفی. تهران: فرهنگ سبز.
آقازاده، محرم. (1390)، روش‏های نوین تدریس، چاپ ششم. تهران: آییژ.
آلیس، سوزان و سوزان، والن. (1376) آشنایی با یادگیری از طریق همیاری. ترجمه طاهره رستگار و مجید ملکان. تهران: نی.
دلشاد تهرانی، مصطفی. (1383). سیری در تربیت اسلامی، چاپ پنجم. تهران: دریا.
رستمی نسب، عباسعلی. (1393). تربیت در قرآن. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
رضایی، موسی. (1387). خانواده و نگرش نو به تعلیم و تربیت فرزندان: از دبستان تا دانشگاه. تهران: دانش پرور.
زندی، بهمن. (1383). خودآموز روش تدریس زبان فارسی، چاپ دوم. تهران: چاپ و نشر کتاب‏های درسی ایران.
شکوهی، غلامحسین. (1394). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: آستان قدس رضوی.
صافی، احمد. (1391). آموزش و مدیریت پیش دبستانی و دبستان در ایران و تحولات آن. تهران: ارسباران.
عسکریان، مصطفی. (1368). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات توس.
علاقه‏بند، علی. (1387). جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات روان.
فومنی گلش، محمد رسول. (1375). جامعه شناسی آموزش و پرورش، چاپ دوم. تهران: شیفته.
کرسول، جان. (1396). طرح پژوهش، رویکرد‏های کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش، مریم دانای طوس. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
کیامنش، علیرضا و دانای طوسی، مریم. (1392). طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. نوبت چاپ دوم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
ملکی، حسن. (1381). برنامه ریزی درسی راهنمای عمل. مشهد: پیام اندیشه.
ندیمی، محمدتقی و بروج، محمدحسین. (1373). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، چاپ سوم. تهران: انتشارات مهرداد.
بهشتی، سعید و افخمی اردکانی، محمد علی. (1386). تبیین اصول و اصول تربیت اجتماعی در نهج‏البلاغه. مجله معارف اسلامی، 2(4)، 7-39.
جعفری رضا، ستایشی، محمد و فضل اللهی، سیف اله. (1398). روابط ساختاری بین وابستگی به مدرسه و اهمال ‏کاری تحصیلی در دانش‏آموزان دبستانی: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی تحصیلی. نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،20(3)، 110-121.
خدائی، حسن، فتحی، آیت اله و علیپور، احمد. (1400). اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی در رفتارهای پرخطر و مهارت‏های ارتباطی دانش‏آموزان دوره متوسطه. مجله پژوهش سلامت، 11(3)، 175-182.
فرج الهی، رسول. (1396). توسعه ظرفیت در دانشگاههای دولتی ایران، پایان نامه دکترا.
رازنهان، فیروز، فرهنگی، علی اکبر، تسلیمی، محمد سعید و عابدی جعفری، حسن. (1389). مدل اثر گذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران. راهبرد فرهنگ، 10(11)، 127-161.
رازنها ن، فیروز و ملک پور، صابر. (1395). سنجش ظرفیت سازمان برای انجام کارتیمی در بخش دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(3)، 51–84.
سعدآبادی، علی اصغر، طالقانی، غلا مرضا و گلجین، آرمین. (1392). شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازما های دانش محور و پارک‏های علم و فناوری با رویکرد فازی. فصلنامه مدیریت سازمان‏های دانش محور، 1(82)، 65-82.
شیخ الاسلامی ع، کریمیان پور غلامرضا و محمدی ی. (1397). پیش بینی ارتباط با مدرسه دانش آموزی بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 15(30)، 187-206.
صانعی،ع و رئیسون، م. (1399). نقش مهارتهای اجتماعی در پیش بینی انسجام مدرسه. سلامت روان کودک، 7(2)، 97-107.
صفری، سجادف حسنوند، باقر، فیاض، ایراندخت و بازرگان، سیمین. (1394). تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت‏های اجتماعی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 11(37)، 119-138.
عزیزی علویجه، افسانه. (1396). بررسی عملکرد تحصیلی ومیزان رضایت مندی دانشجویان از دو روش تدریس گروهی بحث سنتی و بحث در کانال ارتباطی شبکه مجازی، چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش‏های نوین ایران و جهان در: روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق رو علوم اجتماعی .
غفوری، مریم و مصدقی نیک، فاطمه. (1400). نقش واسطه‏ای پیوندهای مدرسه در رابطه سرسختی روانی و پرخاشگری در دانش آموزان دختر دبیرستانی. دیدگاه مدیریت و آموزشی، 3(3)، 25-15.
کمالی ایگلی، سمیه و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1395). تبیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در نوجوانان دختر. فصلنامه روانشناسی کاربردی،10(39)، 291-310.
ملازهی، شهریار و نیک‏نشان، شقایق. (1399). تحلیل سند چشم انداز از منظر اهداف دبستان (حول صلح)، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و پژوهش در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی.
مهرجو، مهشید، نخعی، نوذر، نوروزی، داریوش و نوریان، محمد. (1400). مطالعه الگوها و روشهای توانمندسازی کودکان دوره پیش دبستانی، برای مقابله با آسیب‏های اجتماعی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی وزارت علوم تحقیقات فناوری، 17(68)، 86-102.
نوید ادهم، مهدی. (1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش. راهبـرد فرهنگ، 18(17)، 295ـ323.
یاسمی، صدیقه، کیان، مرجان و گرامی پور، مسعود. (1394). مقایسه مهارت‏های اجتماعی کودکان پیش دبستانی 4 تا 5 سال شهرستان ایوان غرب. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، دانشگاه علامه طباطبایی، 1(2)، 103-120.
یحیایی، د، فروشانی، ج و ماهینی، ف. (1391). نقش مدرسه در آموزش پرنشاط و سلامت روان دانش آموزان. علوم اجتماعی و رفتاری، 47، 1408-1412.
یوسف زاده چوسری، محمدرضا و شاهمرادی، مرتضی. (1399). ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی -سیاسی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول. نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، (28)، 173-206.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام آموزش دولتی رسمی جمهوری اسلامی ایران. (1390). وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش.
References
Carless, D. (2011).Team teaching. Michigan state University(MSU). ELT-
Cheong Cheng, Y. (2011). Towards the 3rd wave school leadership. Revista de investigación Educativa, 29(2), 253 -275.
Cyril, A. V., & Jeyasekaran, D. (2016). Attitude towards Continuous and Comprehensive Evaluation of High School Students. Journal on Educational Psychology, 9(4), 21-26.
Elgart, M. A. (2017). Can schools meet the promise of continuous improvement? Phi Delta Kappan, 99(4), 54–59. Doi: 10.1177/- 0031721717745546.
Journal,65,(2):328-335.
Freconna, G. L. (2006). Diversity counts: An examination of the Coping Cat from a multicultural treatment perspective. ProQuest.
Germman, Kathryn Ann(2000). Organizational Capacity For Community  Development : Key Elements , University of Alberta
Grover, R. L. Nangle, D. W. Buffie, M. & Andrews, L. A. (2020). Chapter 1 - Defining social skills. In D. W. Nangle, C. A. Erdley, & R. A. Schwartz-Mette (Eds.), Social Skills Across the Life Span (pp. 3-24). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 817752-5.00001-9
Goodal, M (2015). Smart partnership: How higher education institutions can enhance the capacity of the UN to govern the globalcommons. Published by ProQuest LIC.
Hall, G. E., &DiPerna, J. C. (2017). Childhood social skills as predictors of middle school academic adjustment. The Journal of Early Adolescence, 37(6), 825-851.
Harriss,R.(2014). Organizational development and capacity building partnering approach to international development: paradigm interplay. Published by proquest LLC.
Hicks, D. (2012). The future only arrives when things look dangerous: Reflections on futures education in the UK. Futures, 44(1), 4 -13.
InbalAliza Belman, (2011). Personal Benchmark Evaluation: Assessing the Contribution of Training to Development Capacity, University of Toronto.
Koncz, A. & Collins, M. (2010). Employers Rank Communication Skills First among Job Candidate Skills and Qualities. Press Release. National Association of Colleges and Employers. Retrieved from http://www.naceweb.org/press-releases.aspx
Kursat, C. & CigdemUz. (2015). Social Interactions and Games, C. Uz& K. Cagiltay Digital Education Review -N 27,124-138. http://greav. ub. edu/der/.
Lewis, N. (2020). Education. In A. Kobayashi (Ed.), International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition) (pp. 69-76). Elsevier
Maltais, C. Duchesne, S. Ratelle, C. F. & Feng, B. (2015). Attachment to the mother and achievement goal orientations at the beginning of middle school: The mediating role of academic competence and anxiety
Quiroga, C. V. Janosz, M. Bisset, S. & Morin, A. J. S. (2013). Early Adolescent Depression Symptoms and School Dropout: Mediating Processes Involving Self-Reported Academic Competence and Achievement. Journal of Educational Psychology, 105(2), 552-560.
RoyallTimithy J.(2013) Educational Capacity Development: The Jorney of  Five First-generation College Graduate Teachers Through Acquisition of Sociol and cultural capital and Transmission Towards Their Hihg School Students.University of  Pittsburgh.)
Salas, E., Sims, D. E. & Burke, C. S. (2005). Is there a “big five” in teamwork?, Small Group Res, 36(5): 555.
Stefansson, K. K. Gestsdottir, S. Birgisdottir, F. & Lerner, R. M. (2018). School engagement and intentional self-regulation: A reciprocal relation in adolescence. Journal of Adolescence, 64, 23-33.
Tallent -Runnels, M. K. (2007). Resources for gifted students studying the future. Gifted child today, 30(1), 50 -54.
Trahan, Kim.A(2010). Grounded Theory of Building Capacity In Organizational Leadership Through The Cultivation of Awareness,Attention,And Caring, San Francisco, California.
Tran TD,Biggs B-A, Tran T,Simpson JA, de Mello MC, Hanieh S,et al.(2014).The impact of scool play on childrens sotiol development in rural Vietnam, Jornal of affective disorders 160:104-12. ABSTRACT/FREE FULL TEXT.
Tiwari, A. (2013).From Capability Trap To Capacity Development: Understanding Local Capacity For ManagingDisaters, Nelson A. Rockefeller College of Public Affairs and policy, Department of Public Administration and policy.
Wajdi, Habibiullah, (2013).The process of Organizational Capacity Development In Action In Post-Conflict Setting Of The Literacy Department of Afghanistan School of Education Educational Planning, Research and Administration(EPRA) Center for International Education(CIE).
Wibrowski, C. R., Matthews, W. K., & Kitsantas, A. (2017). The role of a skills learning support program on firstgeneration college students’ self-regulation, motivation, and academic achievement: A longitudinal study. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(3), 317-332.
 
 استناد به این مقاله: عباسعلی نژاد، صدیقه، فیاض، ایراندخت، رازنهان، فیروز و خورسندی طاسکوه، علی. (1401). شناسایی مؤلفه‏های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(66)، 55-75.  doi: 10.22054/jep.2023.69066.3675
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.