نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

جنگ به‌عنوان مهم‌ترین پدیده سیاست بین‌الملل، تجربه جمعی ناخوشایندی است که می‌تواند در تاروپود یک جامعه نفوذ کرده و میراث نامطلوب خود را برای نسل‌های بعدی نیز بر جای بگذارد. هدف از مطالعه، بررسی اثر انتقال بین نسلی ترومای جمعی جنگ بر ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعدی بوده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 182 نفر متولدین دهه‌های 60 و 70 (نسل اول جنگ ایران و عراق) که والدین آن‌ها تجربیات متفاوتی از جنگ ایران و عراق را پشت سر گذاشته بودند. پرسشنامه‌ای تلفیقی (کیفی و کمی) برای سنجش شدت تجربه ترومای جنگ در والدین از دیدگاه فرزندان، بین آزمودنی‌ها توزیع شد هم‌زمان پرسشنامه واکنش بین فردی و پرسشنامه جنگ‌طلبی مک کانکی نیز به‌منظور سنجش ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه توزیع گردید. داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش‌های کیفی به روش کدگذاری تحلیل محتوا و داده‌های کمی با روش تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که بین شدت تجربیات تروماتیک والدین از جنگ و ظرفیت شناختی همدلی در فرزندانشان ارتباطات معنادار منفی وجود دارد به‌عبارت‌دیگر به هر میزان تجربه والدین از جنگ دردناک‌تر باشد، ظرفیت شناختی همدلی در فرزندانشان پایین‌تر است. درعین‌حال ارتباط معناداری بین شدت ناخوشایندی تجربه جنگ در والدین و نگرش جنگ‌طلبانه در فرزندان مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، حجت‌الله، دژکام، محمود و ثقه الاسلام طاهره. (1392). تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۹(۴)، ۲۷۵-۲۸۲.
اسلامی، ایوب، محمودی، احمد، خبیری، محمد و نجفیان رضوی، سید مهدی. (1392). نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزشهای همگانی تفریحی. مجله پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، 2(3)، 89-104.
طاهری، فاطمه، مرادی، علیرضا، آزادفلاح، پرویز، میرزایی، جعفر، علیزاده نوری، رقیه و موسوی نرگس. (1389). عملکرد حافظه فعال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD). اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی اندیشه و رفتار، 5(18)، 31-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135414.
بانان فردوسیان، محمد، بدری گرگری، رحیم و فتحی، فرشته. (1394). بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه جنگ طلبی 44 سوالی مک کانکی. مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران. https://civilica.com/doc/436437/
فیض آبادی، زهرا، فرزاد، ولی اله و شهرآرای، مهرناز. (1386). بررسی رابطه همدلی با سبک‌های هویت و تعهد در دانشجویان رشته‌های فنی و علوم انسانی. مطالعات روانشناختی، 3(2)، 65-90.
صداقتی کسبخی، مریم، روحانی، کاملیا، محتشمی، جمیله و نصیری، ملیحه. (1396). همدلی شناختی یا عاطفی در پرستاران شاغل در بخش‌های آنکولوژی یک مطالعه مقطعی. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 12(4).
References
AHMAD, Z. G. A., & MALEKAN, A. (2004). Aggression, anxiety, and social development in adolescent children of war veterans with PTSD versus those of non-veterans.
Assari, S. (2020). Family socioeconomic status and exposure to childhood trauma: Racial differences. Children, 7(6), 57.
Banneyer, K. N., Koenig, S. A., Wang, L. A., & Stark, K. D. (2017). A review of the effects of parental PTSD: A focus on military children. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 6(4), 274.
Beckham, J. C., Braxton, L. C., Kudler, H. S., Feldman, M. E., Lytle, B. L., & Palmer, S. (1997). Minnesota Multiphasic Personality Inventory profiles of Vietnam combat veterans with posttraumatic stress disorder and their children. Journal of Clinical Psychology, 53(8), 847-852.
Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., & Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. Child Abuse and Neglect, 27 (2), 169-190.
Chaitin, J., & Steinberg, S. (2008). “You should know better”: Expressions of empathy and disregard among victims of massive social trauma. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 17(2), 197-226.
Chan, J. C., Nugent, B. M., & Bale, T. L. (2018). Parental advisory: maternal and paternal stress can impact offspring neurodevelopment. Biological psychiatry, 83(10), 886-894.
Cross, D., Vance, L. A., Kim, Y. J., Ruchard, A. L., Fox, N., Jovanovic, T., & Bradley, B. (2018). Trauma exposure, PTSD, and parenting in a community sample of low-income, predominantly African American mothers and children. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(3), 327–335. https://doi.org/10.1037/tra0000264
Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113–126.
Field, N. P., Muong, S., & Sochanvimean, V. (2013). Parental Styles in the Intergenerational Transmission of Trauma Stemming from the K hmer R ouge Regime in C ambodia. American Journal of Orthopsychiatry, 83(4), 483-494.
Freh, Fuaad Mohammed. "PTSD, depression, and anxiety among young people in Iraq one decade after the american invasion." Traumatology 22, no. 1 (2016): 56.
Greenberg, D. M., Baron-Cohen, S., Rosenberg, N., Fonagy, P., & Rentfrow, P. J. (2018). Elevated empathy in adults following childhood trauma. PLoS One, 13(10), e0203886.
Grosjean, P. (2014). Conflict and social and political preferences: Evidence from World War II and civil conflict in 35 European countries. Comparative Economic Studies, 56(3), 424-451.
Head, N. (2012). Transforming conflict: Trust, empathy, and dialogue. International Journal of Peace Studies, 33-55.
Hirschberger, G. (2018). Collective trauma and the social construction of meaning. Frontiers in psychology, 1441.
Holmes, M., & Yarhi-Milo, K. (2017). The psychological logic of peace summits: How empathy shapes outcomes of diplomatic negotiations. International Studies Quarterly, 61(1), 107-122.
Kellerman, N. (2007). Transgenerational effects of the Holocaust: The Israeli research perspective. In Z. Solomon & J. Chaitin (Eds.), Childhood in the shadow of the holocaust—Survived children and second-generation (pp. 286 –303). Tel Aviv, Israel: Hakibbutz Hameuchad.
Kellermann, N. P. (2013). Epigenetic transmission of holocaust trauma: can nightmares be inherited. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 50(1), 33-39.
Lehrner, A., & Yehuda, R. (2018). Trauma across generations and paths to adaptation and resilience. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(1), 22.
Levy, J., Yirmiya, K., Goldstein, A., & Feldman, R. (2019). Chronic trauma impairs the neural basis of empathy in mothers: relations to parenting and children’s empathic abilities. Developmental cognitive neuroscience, 38, 100658.
McConochie, WA. (2007/04/13). Warmongering and Related Concepts. http://politicalpsychologyresearch.com/Docs/PPRIBreifWarmongeringEssayForWebSite41307.pdf. (2022/05/14).
McConochie, W. (2007) 44-item Warmongering Scale. http://www.politicalpsychologyresearch.com/Docs/PolySciManual61407.pdf
Muong, S. (2009). The effects of parental unresolved trauma on second generation Cambodian adolescents. Palo Alto University.
Ostby, Gudrun; Siri Aas Rustad & Andrew Arasmith (2021) Children Affected by Armed Conflict, 1990–2020, Conflict Trends, 4. Oslo: PRIO. Available at: https://www.prio.org/publications/12884
Parlar, Melissa, Paul Frewen, Anthony Nazarov, Carolina Oremus, Glenda MacQueen, Ruth Lanius, and Margaret C. McKinnon. "Alterations in empathic responding among women with posttraumatic stress disorder associated with childhood trauma." Brain and behavior 4, no. 3 (2014): 381-389.
Pears, K. C., & Capaldi, D. M. (2001). Intergenerational transmission of abuse: A two-generational prospective study of an at-risk sample. Child abuse & neglect, 25(11), 1439-1461.
Scheeringa, M. S., & Zeanah, C. H. (2008). Reconsideration of harm's way: Onsets and comorbidity patterns of disorders in preschool children and their caregivers following Hurricane Katrina. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(3), 508-518.
Westerink, J., & Giarratano, L. (1999). The impact of posttraumatic stress disorder on partners and children of Australian Vietnam veterans. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 33(6), 841-847.
Wheeler, N., & Booth, K. (2008). The security dilemma: Fear, cooperation, and trust in world politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Yehuda, R. (1999). Parental PTSD as a risk factor for PTSD. In R. Yehuda (Ed.), Risk factors for posttraumatic stress disorder (pp. 93–123). American Psychiatric Association.
Yehuda, R., Halligan, S. L., & Bierer, L. M. (2001). Relationship of parental trauma exposure and PTSD to PTSD, depressive and anxiety disorders in offspring. Journal of Psychiatric Research, 35(5), 261–270. https://doi.org/10.1016/S0022-3956(01)00032-2
Yehuda R, Labinsky E, Tischler L, Brand SR, Lavin Y, Blair W, et al. (2006): Are adult offspring reliable informants about parental PTSD? A validation study. Ann N Y Acad Sci 1071:484–487.
Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. World psychiatry, 17(3), 243-257.
 
 
 استناد به این مقاله: سجادی، ماندانا و سلیمی، حسین. (1401). انتقال بین نسلی تجربه جمعی جنگ و ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعد. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(63)، 59-81.
 doi: 10.22054/jep.2022.68017.3639
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.