تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ فرشته مطهری فر؛ محیا حسینی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/jep.2023.67345.3611

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با مشارکت ‌تحصیلی و نقش میانجی کمک‌طلبی ‌تحصیلی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1401 در دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. گروه نمونه که شامل 387 نفر بود با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. و به پرسشنامه سرمایه‌های ...  بیشتر

نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی

حمیده جهانگرد؛ رضا قربان جهرمی؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22054/jep.2022.65508.3542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل علی اثر نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری با میانجی گری نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در دانش آموزان دبیرستانی (دوره دوم) شهر تهران که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند.روش اجرای پژوهش توصیفی و با توجه به بررسی روابط میان متغیرها در قالب مدل علّی تحلیل مسیر، طرح پژوهش همبستگی انتخاب شد. برای این ...  بیشتر

انتقال بین نسلی تجربه جمعی جنگ و ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعد

ماندانا سجادی؛ حسین سلیمی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 59-81

https://doi.org/10.22054/jep.2022.68017.3639

چکیده
  جنگ به‌عنوان مهم‌ترین پدیده سیاست بین‌الملل، تجربه جمعی ناخوشایندی است که می‌تواند در تاروپود یک جامعه نفوذ کرده و میراث نامطلوب خود را برای نسل‌های بعدی نیز بر جای بگذارد. هدف از مطالعه، بررسی اثر انتقال بین نسلی ترومای جمعی جنگ بر ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعدی بوده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 182 نفر متولدین دهه‌های ...  بیشتر

ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری

فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22054/jep.2023.58541.3268

چکیده
  اختلال یادگیری از جمله مهم‌ترین مباحث در روانشناسی تربیتی است که نیازمند مداخله زود هنگام است تا از اثرات مخرب آن پیشگیری شود. کودکان دارای اختلال یادگیری با مشکلات هیجانی بیشتر از همسالان خود دست به گریبان هستند. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شده. به منظور دستیابی به این هدف ...  بیشتر

نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 115-147

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63638.3489

چکیده
  محیط مدرسه به‌ عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد شادی در افراد درون مدرسه و تسری آن به جامعه داشته باشد و لازم است برای توأم کردن این زمان با شادی بیشتر، این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد. با توجه به اهمیت دوره‌ی ابتدایی در نظام آموزشی، شناسایی نشانگان مرتبط با شادی دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن

عارف کشتگر؛ میترا راستگومقدم؛ محمد حسین سالاری فر

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63839.3512

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کاری دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. این پژوهش شامل سه جامعه آماری دانش‌آموزان پسر ابتدایی پایه سوم و چهارم نارساخوان ادراکی، نارساخوان زبان‌شناختی و عادی در خواندن در شهر مشهد در سال تحصیلی 99-98 بود که از هر جامعه 15 نفر ...  بیشتر

اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران

فرح مملکت دوست؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ مرضیه طالب‌زاده شوشتری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22054/jep.2023.66243.3574

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی و تداوم اثر آموزش ادراکی حرکتی بر اختلال ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیری در شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز اختلال ...  بیشتر

اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان

شراره عشایری؛ مرتضی امیدیان؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22054/jep.2023.67941.3632

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد آمایه‌ ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ چهارم شهر کرمانشاه انجام شد.روش: این پژوهش به روش شبه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه که با حجم نمونه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی

سید مهدی سرکشیکیان؛ زهرا جامه بزرگ

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، صفحه 207-228

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61613.3386

چکیده
  هوش معنوی گروهی از قابلیت ها و ظرفیت های استفاده از منابع ، ارزش ها و خصایص معنوی در راستای ارتقای کنش و سلامت زندگی روزمره است . از این رو توجه روزافزون به این مولفه ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش مدل کیفی همبسته های هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی تبیین می گردد . نوع مطالعه کاربردی و کیفی است و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب ...  بیشتر