نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه روان‌شناسی ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با مشارکت ‌تحصیلی و نقش میانجی کمک‌طلبی ‌تحصیلی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1401 در دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. گروه نمونه که شامل 387 نفر بود با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. و به پرسشنامه سرمایه‌های تحولی (موسسه پژوهشی مینه-سوتا، 2005) ، پرسشنامه خودارزشیابی مرکزی(جاج و همکاران، 2003)، پرسشنامه کمک‌خواهی تحصیلی(قدم پوروسرمد، 1385) و پرسشنامه مشارکت تحصیلی (شافلی و همکاران، 2002) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان ‌داد، خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با بعد پذیرش کمک‌طلبی و مشارکت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و با بعد اجتنابی کمک‌طلبی رابطه منفی و معناداری دارند. بین بعد پذیرش کمک‌طلبی و مشارکت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و بین بعد اجتنابی کمک‌طلبی و مشارکت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بعد پذیرش کمک-طلبی تحصیلی و بعد اجتنابی کمک‌طلبی تحصیلی در ارتباط بین خودارزشیابی و مشارکت تحصیلی و سرمایه‌های تحولی و مشارکت تحصیلی نقش واسطه ای معناداری دارند. بر اساس این یافته می‌توان اینگونه استنتاج کرد که با تقویت سرمایه‌های تحولی درونی و بیرونی و خود‌‌ارزشیابی مرکزی فرد، بعد پذیرش کمک‌طلبی افزایش و بعد اجتنابی آن کاهش می‌یابد. این عوامل می‌توانند در تعامل با یکدیگر مشارکت و درگیری تحصیلی افراد را نیز افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

تقوائی‏نیا، علی. (1397). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برکمک‏طلبی و تعلل‏ورزی‏تحصیلی دانشجویان مشروطی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11)، 214-194.
جوادی علمی، لیلا و اسدزاده، حسن. (1399). مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس کمک طلبی تحصیلی، تدریس تحول آفرین، حمایت اجتماعی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 37، 101-122.
رضائی ورمزیار، مرادعلی، سعدی پور، اسماعیل، ابراهیمی قوام، صغری، دلاور، علی و اسدزاده، حسن. (1397). الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‏های تحولی درونی و سرمایه روان‏شناختی در پیوند بین سرمایه‏های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‏آموزان. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7(1)، 9-37.
زارع، اعظم، حیدری، حسن، داوودی، حسین و معینی، مهدی. (1398). مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه با میانجیگری خودتنظیمی. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، (31)، 51-72.
شریف موسوی، فاطمه. (1393). سرمایه‌های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تاب آوری تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
فطین، شهاب، حسینیان، سیمین، اصغرنژاد، علی اصغر و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1399). ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسئله اجتماعی و سرمایه روان شناختی بر فرسودگی تحصیلی با میانجیگری وجدان تحصیلی و کمکطلبی تحصیلی. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 56(16)، 31-56.
گلستانه، سید موسی، سلیمانی، لیلا و دهقانی، یوسف. (1396). رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان شناختی. مجله دست آوردهای روان شناختی (علوم تربیتی و روان شناسی)، 24(1)، 127-150.
‏نقش، زهرا و خواک، زهرا. (1391). بررسی پیش‏بینی خود‏ارزشیابی مرکزی وجهت‏گیری هدف درعملکرد تحصیلی. فصل‏نامه پژوهش‏های کاربردی روانشناختی، 115-153.
ویس کرمی، حسنعلی، خلیلی گشنیگان، زهرا، عالیپور، کبری و علوی، زینب. (1398). نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در پیشبینی بهزیستی تحصیلی دانش آموزان بر اساس جو روانی اجتماعی کلاس درس دانش آموزان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 168-149.
محمدیان، کویستان، پیری، موسی و حبیبی کلیبر، رامین. (1395). تعیین نیمرخ‌های دانش آموزان بر اساس مؤلفه‌های کمک خواهی، ادراکات محیط کلاسی و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی: تحلیل مبتنی بر شخص. فصلنامه روانشاسی تربیتی، 12(40)، 47-67.
هاشمی نصرت آباد، تورج، بیرامی، منصور، واحدی، شهرام و بیرامی، ناصر. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی در بهبود نشانه‌های استرس تحصیلی، عملکرد و انگیزش تحصیلی با تعدیل گری سبکهای اسنادی در دانش آموزان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8(5)، 139-158.
هومن، حیدرعلی. (1395). مدل‏یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‏افزار لیزرل )با اصلاحات). تهران: سمت.
References
Acharjee, P. Mullick, M. (2021). The Pattern of Help-Seeking Behavior Among Patients With Sexual Dysfunctions Attending in Psychiatry Outpatient Department in a Tertiary Care Hospital of Bangladesh. nternational Society for Sexual Medicine (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Alyuz NeseMullick, Eda Okur, Utku Genc, Sinem Aslan, Cagri Tanriover, and Asli Arslan Esme. (2017) “An Unobtrusive and Multimodal Approach for Behavioral Engagement Detection of Students.” In Proceedings of the ACM SIGCHI International Workshop on Multimodal Interaction for Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 26–32. https://doi.org/10.1145/3139513.3139521.
Benson, P. L. (2007). “Developmental assets: an overview of theory, research, and practice,” in Approaches to Positive Youth Development, eds R. K. Silbereisen and R. M. Lerner (London: SAGE Publications Ltd), 33–58.doi: 10.4135/9781446213803.
Castillo, L. (2017). Dominican College Students' Experiences of Distress, Help-Seeking and Stigma..researchgate.net/publication/3362.
Closson, L., Boutilier, R. (2017). “Perfectionism, academic engagement, and procrastination among undergraduates: The moderating role of honors student status”. Learning and Individual Differences. 57, 157-162.
Fang Wang & Zhi Ye. (2021). On the Role of EFL/ESL Teachers’ Emotion Regulation in Students’Academic Engagement. Frontiers in Psychology. (12), 1-4.
Gardner, D.G. and Pierce, J.L. (2010) The Core Self-Evaluation Scale: Further Construct Validity Evidence. Educational & Psychological Measurement, 70, 291-304. https://doi.org/10.1177/0013164409344505.
Hakimi & Talepasand S. ( 2018). The structural relations of self-efficacy and social support with subjective wellbeing in medical students: Mediator role of emotional exhaustion and academic engagement. The Journal of Medical Education and Development.; 13(1): 42–57. [Persian].
Hill, N. L., Bratlee-Whitaker, E., Sillner, A., Brautigam, L. & Mogle, J., (2021). Help-seeking for cognitive problems in older adults without dementia: A systematic review. International.Journal of Nursing Studies Advances. 3, 100050.
HoyneandKeith M. (2013). Understanding the psychology of seeking support to increase health science student engagement in academic support services. A Practice report. The International. Journal of the First Year in Higher Education. Volume 4, Issue 1, pp. 109-116.
Holt, L. (2014). Attitudes about Help-Seeking Mediate the Relation Between Parent Attachment and Academic Adjustment in First-Year College Students. Journal of College Student Development, 4(55).
Hönl, A., Meissner, P., Wulf, T. (2020): Betting the farm and playing it safe? Hyper-core self-evaluation in decisions when managers are winning and losing, Business Research https://doi.org/10.1007/s40685-020-00132-y.
Jyh-Jeng Wu a, *, Haider A. Khan b, Shu-Hua Chien c, Chi-Hsiang Wen. (2022). Effect of customization, core self-evaluation, and information richness on trust in online insurance service: Intelligent agent as a moderating variable. Asia Pacific Management Review.18-27
Judge, T. A. (2009). “Core self-evaluations and work success,” Current Directions in Psychological Science, vol. 18, no. 1, pp. 58–62.
Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The Core Self-Evaluations Scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56(2), 303–331.
Karabenick, S. A. (2011). “Perceived achievement goal structure and college student help-seeking”. Journal of Educational psychology, 96: 569-580.
McDonald, B., & Baud, D. (2010). The impact of self--assessment on achievement: The effects of self-assessment training on performance inexternal examination. Education principles policy and practice, 10(2), 209-220.
Misra, R. Sharma, P. (2017). Core Self Evaluations Scale: An Empirical Attestation among Software Professionals. Procedia Computer Science, 122, 79-85.
Nora Wiium, Ayfer Dost-Gözkan & Marianna Kosic. (2019). Developmental Assets Among Young People in Three European Contexts: Italy, Norway and Turkey. Child & Youth Care Forum., Vol. 48( 2), 187-206.
Orts, Quintana, -López Mérida, -Nieto S., Chamizo, M. T., Extremera, N., & Rey, L. (2022). Unraveling the links among cybervictimization, core self-evaluations, and suicidal ideation: A multi-study investigation. Personality and Individual Differences, 186 111337.
Pashak, T., Hagen, J., AllenandSelley, R. (2014). Developmental assets: Validating a model of successful adaptation for emerging adults. College Student Journal, 48(2), 243-248.
Papanthymon, A., & Darra, M. (2018). Student self-assessment in higher Education: The international experience and the Greek example. Journal of Education, 8(6), 130-147.
Price, K. (2016). The Effects of Assessment on Academic performance. (Submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of master of Education).
Ramos-Díaz, E; RodriguezFernandez, A; Fernandez-Zabala, A.; Revuelta, L & Zuazagoitia, A. (2016). Adolescent Students´ Perceived Social Support, Self-Concept and School Engagement. Revista de Pesicodiactica, 21(2):339-356.
Reeve, J., and Tseng, C. M. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemp. Educ. Psychol. 36, 257–267. doi: 10.1016/j.cedpsych.2011.05.002.
Rodríguez-Fernández,A; Ramos-Díaz, E; Fernández-Zabala,,A A;Goñi,E Esnaola, I; & Goñi, A. (2016). Contextual and psychological variables in a descriptive model of subjective well-being and school engagement. (2016). International Journal of Clinical and Health Psychology. 16(2), 166-174.
Schafeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Baker, A. B. (2002). “The measurement of engagement and burnout”. Journal of Happiness studies, 3, 71-92.
Schenke, K., Lam, A. C., Conley, A. M., & Karabenick, S. A. (2015). Adolscents help seeking in mathematics classrooms: relations between achievement and perceived classroom environmental influences over one school year. Contemporary Educational Psychology, 41(4), 133-146.
Seif MH, Rastegar A, Talebi S, Yadegar M, Qaeedi R. Presenting causal model of goals orientation dimensions relations and academic help-seeking: The role of academic engagement and self-efficiency. Journal of School Psychology. 2020; 9(3): 139-161.
Shi,H.Li,Y.Hong,D. (2021). Characterizing Academic Help-seeking Moods for Enrollment Performance of Institutional Online Student. Procedia Computer Science. Volume 192, Pages 3885-3894.
SharifMosavi, F. (2014). Developmental assets and educational engagement: mediator role of education resilient. Master’s tesis, Tehran University. [Persian]
Sheykhshabani,S. (2011). Validity and Reliability of Core Self-Evaluations Scale in Iranian Employees. Procedia Social and Behavioral Sciences.1561–1565.
Veronica Lin, Cai-Hui.Sun, Jian-Min James (2018). Chinese employees’ leadership preferences and the relationship with power distance orientation and core self-evaluation. Frontiers of Business Research in China, 12 (1) 6. doi: 10.1186/s11782-018-0027-9.
Zenger, M., Körner, A., Maier, G. W., Hinz, A., Stöbel-Richter, Y., Brähler, E., & Hilbert, A. (2015). The Core Self-Evaluation Scale: Psychometric Properties of the German Version in a Representative Sample, Journal of Personality Assessment, 10.1080/00223891.2014.989367.
Zuo, B., Zhang, X., Wen, F. F., & Zhao, Y. (2020). The influence of stressful life events ondepression among Chinese university students: Multiple mediating roles of fatalism and core self-evaluations. Journal of Affective Disorders, 260, 84–90. https://doi.org/ 10.1016/j.jad.2019.08.083.  
 
 استناد به این مقاله: یعقوبی، ابوالقاسم، مطهری فر، فرشته و حسینی، محیا. (1401). تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(63)، 1-30. doi: 10.22054/jep.2023.67345.3611
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.