اثربخشی متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییر مفهومی و هیجان‌های معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

زهرا چراغی خواه؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ مهدی عربزاده

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22054/jep.2021.59029.3281

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر متن‌های توضیحی، تکذیبی و تکمیلی بر تغییرمفهومی و هیجان‌های‌معرفتی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی است که با روش آزمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان ششم ابتدایی پسر منطقه 17 تهران است. ازبین مدارس ناحیه مذکور، دو مدرسه به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. نمونه شامل 78 داوطلب ...  بیشتر

تحلیل روند یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری، حضوری)

فاطمه امامقلی وند؛ محمد عسگری

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69048.3674

چکیده
  هدف طرح حاضر ارزیابی از یادگیری دانش‌آموزان درگذر از کرونا (مجازی، نیمه‌حضوری و حضوری) است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع اندازه‌گیری مکرراست. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 منطقه 15 شهر تهران هست. نمونه موردبررسی 76 دانش‌آموز، از سه کلاس پایه دوازدهم رشته انسانی مشغول به تحصیل در 1401-1400 است. شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 55-83

https://doi.org/10.22054/jep.2023.64329.3508

چکیده
  اختلالات یادگیری به صورت عام و با نارسایی ریاضی به صورت خاص، همواره یکی از شایع‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات در زمینه کودکان استثنایی محسوب شده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. در سال‌های اخیر پژوهش‌های متعددی در زمینه اثربخشی مداخلات شناختی در زمینه اختلالات یادگیری انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر نتیجه‌گیری ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین در دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ زینب رضایی؛ سمیه حاتمی کیا؛ حسین کارشکی

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68167.3645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین (Lau, 2021) در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران بود. نسخه چینی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ ) از هفت خرده‌مقیاس شامل: هدف‌گذاری، مدیریت زمان، سازمان‌دادن به محیط، تنظیم تلاش، راهبردهای شناختی-نظارتی، جستجوی کمک و خودارزیابی تشکیل شده است. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی

کیومرث کیوان؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22054/jep.2023.66030.3562

چکیده
  این پژوهش با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر سرمایه روان‌شناختی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر مدارس شاهد شهر دزفول انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و روش نمونه برداری بصورت در دسترس، 30 نفر انتخاب شد و بصورت تصادفی در دو گروه (15 نفری کنترل و آزمایش) گمارده شد. به منظور گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه

نرجس لاری؛ الهه حجازی؛ بهرام جوکار؛ جواد اژه ای

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70678.3730

چکیده
  ارتباط معلم-دانش‌آموز، تبادل دوجانبه پیچیده و پویایی است که در طول زمان و در موقعیت‌های متعدد شکل گرفته است و در بستری از عوامل مؤثر بر آن، تغییرات تحولی دانش‌آموز را رقم می‌زند. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد تا کیفیت ارتباط معلم-دانش‌آموز را از طریق مطالعه میدانی طرفین اصلی آن یعنی معلم و دانش‌آموز در بافت مدرسه در مقطع ابتدایی ...  بیشتر

اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی

طاهره پژوهی؛ محمد علی نادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22054/jep.2022.59571.3303

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از اثربخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری (ویژه دانش آموزان و والدین) بر عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش کار به صورت شبه آزمایشی از نوع(پیش آزمون-پس آزمون) با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دبیرستانی(دوره دوم) قلدر سایبری(مرتکبین) در شهرستان گچساران در ...  بیشتر

نقش کمال‌گرایی سازگارانه و ناسازگارانه مادران در احساس مسئولیت‌ دانش‌آموزان: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

ساناز دهقان مروستی

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 175-198

https://doi.org/10.22054/jep.2023.64129.3496

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش کمال‌گرایی مادران (سازگارانه و ناسازگارانه) در مسئولیت‌پذیری فرزندان با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی آنها بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ‌آماری شامل دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانۀ شهر یزد و مادران آن‌ها در سال تحصیلی 1401 -1400، که تعداد آنها 16800 نفر بود. به ‌منظور انتخاب نمونه، با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی و سلامت معنوی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

بهزاد شوقی؛ سمیه رباط میلی؛ بیتا نصرالهی

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، صفحه 199-221

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63100.3452

چکیده
  روش: این مطالعه با عنوان بررسی اثربخشی آموزش خرد بر سرمایه روانشناختی دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ زمان گردآوری داده ها مقطعی و به لحاظ روش گردآوری داده ها یا ماهیت پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر