نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین (Lau, 2021) در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران بود. نسخه چینی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ ) از هفت خرده‌مقیاس شامل: هدف‌گذاری، مدیریت زمان، سازمان‌دادن به محیط، تنظیم تلاش، راهبردهای شناختی-نظارتی، جستجوی کمک و خودارزیابی تشکیل شده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 453 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های دولتی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ)، درگیری‌تحصیلی(RAEQ)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی (PASS) بود که به صورت آنلاین اجرا شد. کفایت روان‌سنجی پرسشنامه مورد نظر در چند گام شامل تحلیل‌آیتم، تحلیل‌عاملی‌اکتشافی، تحلیل‌عاملی‌تاییدی، محاسبه روایی همگرا، واگرا و پایایی بررسی شد. نتایج تحلیل آیتم نشان داد که تمام آیتم‌های پرسشنامه از نظر ویژگی‌های توصیفی کفایت لازم را دارند. تحلیل عاملی اکتشافی با حذف 5 آیتم که در عامل غیرمرتبط قرار‌گرفته بود منجر به شناسایی شش عامل شد. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار شش عاملی به دست آمده را تایید کرد. نتایج نشان داد این پرسشنامه روایی همگرا و واگرا و پایایی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها