نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم‌ آنلاین (Lau, 2021) در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران بود. نسخه چینی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ ) از هفت خرده‌مقیاس شامل: هدف‌گذاری، مدیریت زمان، سازمان‌دادن به محیط، تنظیم تلاش، راهبردهای شناختی-نظارتی، جستجوی کمک و خودارزیابی تشکیل شده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 453 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های دولتی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری خودتنظیم آنلاین (COSRQ)، درگیری‌تحصیلی(RAEQ)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی (PASS) بود که به صورت آنلاین اجرا شد. کفایت روان‌سنجی پرسشنامه مورد نظر در چند گام شامل تحلیل‌آیتم، تحلیل‌عاملی‌اکتشافی، تحلیل‌عاملی‌تاییدی، محاسبه روایی همگرا، واگرا و پایایی بررسی شد. نتایج تحلیل آیتم نشان داد که تمام آیتم‌های پرسشنامه از نظر ویژگی‌های توصیفی کفایت لازم را دارند. تحلیل عاملی اکتشافی با حذف 5 آیتم که در عامل غیرمرتبط قرار‌گرفته بود منجر به شناسایی شش عامل شد. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار شش عاملی به دست آمده را تایید کرد. نتایج نشان داد این پرسشنامه روایی همگرا و واگرا و پایایی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

آزادیان بجنوردی، ماه، بختیارپور، سعید، مکوندی، بهنام و احتشام زاده، پروین. (1398). بررسی نقش میانجی‌گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان‌شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(40)، 132-113. 10.22054/qccpc.2019.46236.2210
افشاری، میترا و کوچک انتظار، رؤیا. (1399). مقایسه توانایی مسئله گشایی و خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با یادگیری مجازی و یادگیری غیرمجازی در دانشجویان، هفتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روان‌شناسی ایران.
اکبری زردخانه، سعید، احمدی، فرشاد و مهدوی، مجتبی. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون نقایص شناختی برای افراد بهنجار یک مطالعه مقدماتی. روانشناسی شناختی، 5(4)، 27-35.
برات دستجردی، نگین و داورپناه، سید هدایت الله. (1398). مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط بین قابلیت‌های سیستم مدیریت یادگیری(LMS) با تقویت باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 87-108.
پیرانی، عارف، یاراحمدی، یحیی، احمدیان، حمزه و پیرانی، ذبیح. (1397). مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام. نوآوری‌های آموزشی، 17(67)، 179-142.
حاجی، جمال، محمدی مهر، مژگان و محمد آذر، حدیقه. (1400). بازنمایی مشکلات آموزشی در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا: یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(3)، 153-174.
رمضانی، ملیحه و خامسان، احمد. (1396). شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی. فصلنامه‌ی اندازه‌گیری تربیتی، 8(29)، 185–204.
سرمد، زهره، حجازی، الهه و بازرگان، عباس. (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
عرب زاده، مهدی. (1387). بررسی رابطه بین یادگیری خودگردان، جهتگیری هدف با سبک مدیریتی معلمان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‎شناسی عمومی، دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
قدم پور، عزت اله، کامکار، پیمان، گراوند، هوشنگ و جمشیدی کیا، سجاد. (1393). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5(1)، 21-42.
کدیور، پروین. (1380). بررسی سهم باورهای خودکار آمدی، خود گرانی و هوش در پیشرفت درسی دانش‏آموزان به‌منظور الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
گزیدری، ابراهیم، غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه‌ای، جواد. (1394). رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال‌کاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان. مجله روانشناسی، 19(4)، (پیاپی 76)، 346-362.
موسوی نژاد، عبدالمحمد. (1376). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای انگیزشی خود نظم داده‌شده با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.
واحدی، مجید. (1399). تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13(2)، 133-142.
 
 
References
Akamatsu, D., Nakaya, M., & Koizumi, R. (2019). Effects of Metacognitive Strategies on the Self-Regulated Learning Process: The Mediating Effects of Self-Efficacy. Behav. Sci., 9(128) https://doi.org/10.3390/bs9120128
Artino, A. R., & Stephens, J. M. (2006). Learning online: Motivated to self regulate? Academic Exchange Quarterly, 10(4), 176-182.
Barnard, L., Lan, W. Y., To, Y. M., Paton, V. O., & Lai, S. L. (2009). Measuring self-regulation in online and blended learning environments. The Internet and Higher Education, 12(1), 1–6.
Bouffard, T. Boisvert, J.Vezeau, C. & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self-regulation and performance among college students. British Journal of Educational Psychology, 65, 317-329. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1995.tb01152.x
Bylieva, D., Hong, J. C., Lobatyuk, V., & Nam, T. (2021). Self-Regulation in E-Learning Environment. Education Sciences, 11(12), 785.
Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in the classroom: A theory and assessment of children's self-regulatory styles in the academic domain. Unpublished manuscript.
Garfin, D. R., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association. Advance online publication.
Hong, J. C., Lee, Y. F., & Ye, J. H. (2021). Procrastination predicts online self-regulated learning and online learning ineffectiveness during the coronavirus lockdown. Personality and Individual Differences, 174, 110673. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110673.
Hooper, D., Coughlan, J., and Mullen, M. R. (2008), “Equation modelling: Guidelines for determining model fit”, Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. https://doi.org/10.21427/D7CF7R.
Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167–178.
Inzlicht, M.; Werner, K.M.; Briskin, J.L.; Roberts, B.W. (2021). Integrating Models of Self-Regulation. Annu. Rev. Psychol. 72, 319–345.
Kline, R. B. (2011). Principle and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press. https://doi.org/10.1080/10705511.2012.687667
Kizilcec, R. F., Pérez-Sanagustín, M., & Maldonado, J. J. (2017). “Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses”. Computers & education, 104, 18-33.
Lau, K. L. (2021). Adaptation and Validation of a Chinese Online Self-Regulated Learning Questionnaire. Journal of Psychoeducational Assessment, https://doi.org/10.1177/07342829211059979
Lee, J. C. K., Yin, H. B., & Zhang, Z. H. (2010). Adaptation and analysis of motivated strategies for learning questionnaire in the Chinese setting multiple methods. International Journal of Testing, 10(2), 149–165.
Lee, S. W. Y. & Tsai, C. C. (2011). Students’ perceptions of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905–914. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.11.016.
Odinokaya, M.; Krepkaia, T.; Karpovich, I.; Ivanova, T. (2019). Self-Regulation as a Basic Element of the Professional Culture of Engineers. Educ. Sci. 9, 200.
Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33–40.
Reeve, J. (2013). How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology, 105, 579–595.
https://doi.org/10.1037/a0032690
Schreiber, J. B., Stage, F. K., King, J., Nora, A., and Barlow, E. A. (2006), “Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review”, The Journal of Educational Research, 99(6), 323–337. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338.
Solomon, L. J., & Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counselling Psychology, 31(4), 503-509.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (4th Ed.). Boston, M A: Allyn and Bacon.
Wang, T. H. (2011). “Developing Web-based assessment strategies for facilitating junior high school students to perform self-regulated learning in an e-Learning environment”. Computers & Education, 57(2), 1801-1812.
Zhu, Y., Au, W., & Yates, G. (2016). “University students' self-control and selfregulated learning in a blended course”. The Internet and higher education, 30, 54-62.