نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران

2 استادیارگروه تکنولوژی آموزشی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هوش معنوی گروهی از قابلیت ها و ظرفیت های استفاده از منابع ، ارزش ها و خصایص معنوی در راستای ارتقای کنش و سلامت زندگی روزمره است . از این رو توجه روزافزون به این مولفه ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش مدل کیفی همبسته های هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی تبیین می گردد . نوع مطالعه کاربردی و کیفی است و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب استفاده شد . حوزه بررسی مقالات پژوهشی بین سال های 2005 تا 2020 برای تحقیقات خارجی و 1390 تا 1400 برای تحقیقات داخلی است . با استفاده از نگرش یکپارچه سازی و مدل سندلوسکی و باروسو (2007) 170 مقاله گزینش و پس از معیار های ارزیابی 70 مقاله نهایی انتخاب شد . یافته ها در قالب مقولات ، مفاهیم و کد ها تحلیل و پیاده سازی شد . نتایج نشان داد همبسته های آموزشی ، خانوادگی ، فردی ، جامعه شناختی ، روانی ، شغلی ، خلقی و جسمانی همبسته های مرتبط با هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی است . نتیجه گیری : هوش معنوی با فراهم کردن زمینه های موثر یافته شده در پژوهش می تواند در ابعاد مختلف زندگی افراد اثر گذار باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

توان، بهمن، قمی، مهین، مسلمی، زهرا، جعفری پورفردوسیه، حسن، محمودی، سید عبدالله و مسلمی، اعظم. (1398). رابطه هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۹، 239-247.
تیزرو طولی، فیروز، موسی زاده، توکل و کاظمی، رضا. (1398). تأثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری و مسئولیت پذیری و قانون مندی دانش آموزان پسر 14-16 ساله. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی، 7(2)، 146-155.
جعفری هرندی، رضا و ستایشی اظهری، محمد. (1397). تأثیر آموزش هوش معنوی اسلامی در کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 20، 55-68.
حمید، نجمه، خدادوست، فرزانه و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1396). پیش‌بینی کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره بیماران پیوند کلیه شهر اهواز براساس هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 16(4)، 411-424.
شیخ نژاد، حسن، صائمی، حسن و اکبری داغی، حمزه. (1397). رابطه سبک‌های هویت و هوش معنوی با طلاق عاطفی در دانشجویان متأهل. مجله سلامت و مراقبت، ۲۰(۱)، 48-56.
صبا، بهمن و اصل فتاحی، بهرام. (1396). تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه‌های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبستر. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، ۲(۳)، 117-136.
طاهری لاری، مسعود، قمری، محمدرضا، طباطبایی، سیدسعید، نکوئی، مهدی. (1348). بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 21(5)، 894-902.
عسکری، مهناز، عسگری، پرویز و سنگانی، علیرضا. (1398). رابطه هوش معنوی، استرس ادراک‌شده و انعطاف‌پذیری کنشی با بهزیستی روان‌شناختی سالمندان. روان پرستاری، ۷(۳)، ۲۱-۱۵.
کریمی، حمید، زارعی، رها و ولی زاده، ناصر. (1397). اثر هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان برکاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 10(47)، 139-155.
کمالجو، علی، نریمانی، محمد، عطادخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس. (1395). مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 6(24)، 53-73.
مجیدی، عارف و مرادی، امید. (1397). بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان. مجله سالمندی ایران، ۱۳۹۷، ۱۳(۱)، 110-123.
محمدی، حسین، بحرینیان، عبدالمجید، مرتضوی، محمد حسین، موسوی، سید محمد رضا و اشرف نژاد، ژاله. (1393). بررسی اثر آموزش هوش معنوی برسلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی. پژوهش در دین و سلامت، 1(1)، 28-39.
محمودی راد، غلام حسین و باقریان، فاطمه. (1394). تأثیر آموزش هوش معنوی بر استرس شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، ۴(۱)، 69-79.
مصطفائی، علی و اشرفی، حسین. (1398). بررسی رابطه کیفیت زندگی و هوش معنوی با افکار خودکشی در بین سربازان (مطالعه موردی شهرستان سردشت). مجله طب نظامی، ۲۱(۳)، 289-282.
معاضدیان، پریسا و باقری، مسعود. (1395). آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مشاوره کاربردی، 6(1)، 110-89.
معلمی، صدیقه. (1389). بررسی رابطه‌ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله اصول بهداشت روانی، 12(48)، 9-702.
میری، خیزران، کشاورز، امین، شیردل زاده، سارا و پارسا، مهدی. (1394). ارتباط هوش معنوی پرستاران با کیفیت مراقبت پرستاری از دید پرستاران و بیماران. مجله پرستاری و مامایی، ۱۳(۶)، ۵۲۴-۵۱۸.
میرمحمودی، سیدهادی، هاشمی، تورج و ماشینچی عباسی، نعیمه. (1396). هوش معنوی و نشاط اجتماعی: نقش میانجی خودشکوفایی. کنگره انجمن روانشناسی ایران، 6.
واحدی، مجید. (1399). شناسایی تأثیر هوش معنوی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه انسانی با نقش تعدیلگری جو سازمانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 9(1)، (پیاپی 33)، 11-28.
هروی کریموی، مجیده، رژه، ناهید و شریف نیا، سید حمید. (1393). ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران ۱۳۹۱. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۴(۱)، 1-14.
References
Acastermra, D, Tand, f. (2017). relationship between spiritual intelligence and employees engagement managers in Iranian oil pipeline and telecommunication compan emodialysis patients: a correlationstudy. Sao Paulo Med J. 132 (1) 23-32
Allkins, L, kandoos, s (2014), “The Impact of Emotional Intelligence on Auditor Judgment.DissertationDoctorofPhilosophy, 40 (3) 45-58
Amram, Y, & Dryer, C. (2007). "The Development and Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS)". Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology Working Paper.
Amram, Y. (2007). The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical Grounded Theory.Paper Presented at the 115th Annual. Conference of the American Psychological Association, San Francisco, CA.
Arnout, B, Rahman, D, Pavlović, S, Samir, Z, & Latyshev, O. (2019). Spiritual intelligence and self-affirmation as predictors of athletes' psychological Well-Being. International Journal of Applied Psychology, 9(4),104-109
Bagtasos, M. )2011), Quality of work life: A review of literature. DLSU Business & Economics Review, 20 (2) 1-8
Banerjee, R. (2019). Family Relationship and Spiritual Intelligence: With Reference to Students of Professional Courses. SSRN Electronic JournalDOI:10 (1).21 _39
Bensaid, B., Machouche, S. T. & Grine, F. ( 2014). A Qur anic framework for spiritual intelligence, Religions. 5 (2), 179-198.
Bickertson, G.R., Miner, H.M., & Griffin,B. (2015). Spiritual resources as antecedents of clergy well-being: the importance of occupationally specific variables. Journal of Vocational Behavior,78 (3),123-133.
Boswell, G. H., Kahana, E., & Dilworth-Anderson, P. (2006). Spirituality and healthy lifestyle behaviors: Stress counter-balancing effects on the well-being of older adults. Journal of Religion & Health, 45(4), 587-602
Canada, A. L., Murphy, P. E., Fitchett, G., Peterman, A. H., Schover, L. R. (2008). 3-factor model for the FACIT-Sp. Psycho oncology, 17(5), 908-916
Cieber, A, Shering, M, (2017) Emotional intelligence training and it’s effectiveness on aggression of aggressive adolescence. Research in Clinical Psychology and Counselings. 264–77
Cook,c. (2014). Addiction and spirituality,addiction,99,539-551
Costa, P. T., & McCaree, R. R. (2005). Changing minds, Big Five Factors. National Institutes of Health, 21(5), 303-307.
Delgado, C. (2007). Sense of coherence, spirituality, stress and quality of life in chronic illness. Journal of Nursing Scholarship, 39, 229-234
Devi, R. K., Rajesh, N. V., & Devi, M. A. (2017). Study of spiritual intelligence and adjustment among arts and science college students. Journal of Religion and Health, 56(3), 828-838.
Devinder, k, Murali, s, Naresh, k. (2013). Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses: a cross-sectional study. J Clin Nur. 22 (4) 63-75
Duffeya, R. D., & Blusteinb, D. L. (2005). The relationship between spirituality, religiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 67 (4), 429 - 440.
Dust, B. D., Resick, C.J., Margolis, J.A., Mawritz, M.B. & Greenbaum, R.L. (2018). Ethical leadership and employee success: Examining the roles of psychological empowerment and emotional exhaustion. The Leadership Quarterly, 7(2), 97-108
Elkins, M., Cavendish, R. (2004). Developing a plan for pediatric spiritual care. Holistic Nursing practice, 18(4),179-86.
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the psychology of Religion, 10(1), 3-26
Extremera, N, Fernández-Berrocal, P. (2017). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the Trait Meta-Mood Scale. Personality and Individual Differences 39(5):937-948
Faberkator A. D. (2017). “Spiritual intelligence and emotional intelligence in relation to self efficacy and self regulation among college students”.International journal of social sciences interdisciplinary research, 2(3), 71-79.
Feldman, D. B. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and life meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(1), 401-421.
Gaballah, A. S., & Zayed, A. (2018). MThe Mediation of Spiritual Intelligence and Forgiveness in Relationship between Stress Coping Strategies and Well-being in a Structural Model. University of Bahrain Scientific Journals. 19(1) 37-51
George, M. (2006). How intelligent are you... really? From IQ to EQ to SQ, with a little intuition along the way. Training & Management Development Methods, 20(4), 425-436
Goleman, D. (1999). The Emotional Competence Framwork.reports.45.73.75.
Grossman, P, et al. ( 2013). Spiritual intelligence training as an Intervention: Evidence of Post intervention and 3-Year Follow-Up Benefits in Well-Being, Psych other Psychosom, 76 (2). 226–233
Hackney, C. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A meta–analysis of recent studies. Journal for the scientific study of religion, 42(1), 43-55.
Herren, O. M., Burris, S. E., Levy, S. A., Kirk, K., Banks, K. S., Jones, V. L.,... & Campbell, A. L. (2019). Influence of Spirituality on Depression-Induced Inflammation and Executive Functioning in a Community Sample of African Americans. Ethnicity & Disease, 29(2), 267.
Jain M, Purohit P. (2006). Spiritual intelligence: A contemporary concern with regard to living status of the senior citizens. J Indian Acad Appl Psychol.; 32(3), 227-33
Joshi, A. (2008). Study of spiritual intelligence and emotional intelligence related abilities of teacher trainees in relation to their gender and some socio educational factors. Doctoral dissertation, Kumaun University, India.
Kass jred, D. (2015). persn centered spiritual maturation a multidimensional model: humanistic psychology, january 1(3) 53-76
Khan, S, Arshad, M.A., & Khan, K. (2018). selfdevelopment through soul management: context of islamic spiritual intelligence. Research Journal of Commerce Education and Management Sciences, 1(1), 1-12.
Khawaja, S. F. (2017). Impact of spiritual intelligence on employee task performance and OCB. mediating role of self efficacy, moderating role of collectivist culture of Pakistan. Jinnah Business Review, 5(1), 34–45
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure (Unpublished master’s thesis). Trent University, Peterborough, Ontario,Canada
King, D. B. (2008). Personal meaning production as a component of spiritual intelligence. Proceeding of the 5th Biennial International Conference on Personal Meaning;, Toronto, Ontario, Canada. 24-27
 King, D. B., & De Cicco, T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual, Trent University, Peterborough, Canada. Int J Transpers Stud, 28 (5), 68-85
Klocker, N., Trenerry, B., &Webster, K. (2017).How does freedom of religion belief affect health and well-being? Australia: Victorian health promotion foundation 0 53(1) 63-74
Koenig, H. G. (2007). Spirituality and depression: A look at the evidence. Southern Medical Journal, 100(7), 737-740.
Lalatendu, Kesari Jena, Sajeet, Pradhan. (2018). Workplace Spirituality and Employee Commitment: The role of Emotional Intelligence and Organisational Citizenship Behavior in Indian Organisations. Journal of Enterprise Information Management 31(3):21-58
Lazarescu, M. P. (2012). A study on spiritual intelligence and achievement motivation in high school student. Social and Behavioral Sciences, 33(7), 816 –820.
LeeFong,GC. (2019). The relationship between spiritual intelligence and psychological well-being in refugees.Keiser University, ProQuest Dissertations Publishing
Lewis, G. J., Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2011). The relationship between intelligence and multiple domains of religious belief: Evidence from a large adult US sample. Intelligence, 39(6), 468-472
Marsh JA, Farrell CC, Bertrand M. (2016). Trickle-down accountability: How middle school teachers engage students in data use. Educational Policy. 30(2):243-80
Martinez, J. S., Smith, T. B., & Barlow, S. H. (2007). Spiritual interventions in psychotherapy: Evaluations by highly religious clients. Journal of Clinical Psychology, 63(10), 943-960.
Mat SaadZ. Hatta A. Z.and Mohamad N. (2010) “The Impact of Spirituall Intelligence on the Health of the Elderly in Malaysia” J. of. asian social work and poicy review., 4(2), 84-97
McGhee, P & Grant, P. (2017). Using Spiritual Intelligence to Transform Organisational Cultures, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies (EJBO). 22 (1) 32-41
McMullen, B. (2003). Spiritual Intelligence. British Medical Journal Career Focus, 326, S51.
Mietirof.JD and dentoun. (2019) personal intelligence: the power of personality and how it shapes 1ur livs.3edition farar newyork: staus and Giroux press.p.28641
Mishara, P., & Vashist, K. (2014). A review study of spiritual intelligence stress and well-being of adolescents in 21stcentury. International Journal of Research in Applied Natural and Social Science, 2(4), 2321-8851
Montgomery, M. B. (2013). Our spirits, ourselves: The relationships between spiritual intelligence, self-compassion, and life satisfaction. PhD Thesis, Unpublished. Alliant International University, California.
Nasel D. (2010). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality (Doctoral dissertation, University of South Australia)
Ozawa, C., Suzuki, T., Mizuno, Y., Tarumi, R., Yoshida, K., Fujii, K. & Uchida, H. (2017). Resilience and spirituality in patients with depression and their family members: A cross -sectional study. Comprehensive psychiatry, 1(53), 153-55
Pandey, A. (2014). Spirituality in the workplace and spiritual intelligence-A new paradigm for a more effective workforce in an organization. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 16, Issue, 10(33),45-50
Parikh, P; Sadguna, Smt. (2015). Impact of values and spiritual quotient on psychological well-being among adults. Journal of Social Science19 (1), 1-8
Rani A. A. Abidin I. & AbHamid M. R. (2013) “The Impact of Spiritual Intelligence on Work Performance: Case Studies in Government Hospitals of East Coast of Malaysia” J. of. Global Macro Trend.,, 2(3), 46–59.
Rayung, M, N,. & Ambotang, A, S. (2018). The Influence of Emotional and Spiritual Intelligence on the High School Student Outcomes. Journal of Education & Social Policy. 5(1), 220 -230
Roberts G. E. (2013) "Leadership Coping Skills: Servant Leader Workplace Spiritual Intelligence" J. of. Strategic Leadership., 4(2). 52-69.
Saad, M., et al. (2018).“Effect of Spiritual Intelligence on Leadership Effectiveness and Food-hygiene Practices”. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 3(10): 76-85
SaxenaandKadam, M. (2020). Managing of Personal Finance: Impact of Spiritual Intelligence & Financial Literacy. OurHeritage. 68 (51).78-86
Seena NS, Sundaram S. (2018). The efficacy of psycho-spiritual intervention on emotional intelligence, spiritual intelligence and psychological resilience among maltreated juvenile girls. Indian Journal of Health & Wellbeing.;9(1):125-30
Sephton, S. E, et al, ( 2013), Spiritual intelligence training on job stress symptoms in women staff: Results of a randomized clinical trial, Arthritis Rheum, v. 57 (3). 77-85
Shaalon J. (2007). The mediating role of God attachment between religiosity and spirituality and psychological adjustment in young adults. American, Columbus: School of Ohio, the State University 25 (4) 32-48
Sharmila, D.R.,Steven, E.K.,Azimi, H. & Khairuddin, I. (2017). Effectiveness of the use of spiritual intelligence in women academic leadership practice.International Journal of Educational Management, 31(2), 160-178
Singh, MP; & Sinha, J. (2013). Impact of spiritual intelligence on quality of life. International Journal of Scientific and Research Publication,, 3(5), 1-5
Sisk, D. A., & Torrance, E. P. (2001). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: Creative Education Foundation Press.
Siswanti, D, Khairuddin, H; Fatimawati, R. (2018). The Effect of Spiritual Intelligence, Emotion and Social Competence to the Leadership Competence. Journal of Physics: Conference Series, 1028, conference 1
Sood, S., Bakhshi, A., & Gupta, R. (2012). Relationship between personality traits, spiritual intelligence and well-beinginuniversity students. Journal of Education and Practice, 3(10), 1735-1789.
Soylmez, A, Koc, M. (2019). Studying spiritual intelligence as a predictor on meaningfulness andlife satisfaction. Spiritual Psychology and Counseling, 4(2), 109-122
Symonds, L. L., Yang, L., Mande, M. M., Mande, L. A., Blow, A. J., Osuch, J. R., ... & Smith, S. S. (2011). Using pictures to evoke spiritual feelings in breast cancer patients: development of a new paradigm for neuroimaging studies. Journal of religion and health, 50(2), 437-446
Tracy, M. (2006). Relationship of spirituality intelligence to work and family roles and lifesatisfaction.Journal of mental health counseling. Journal of Education and Practice 23(4) 66 -78
Trevino, K. M., Archambault, E., Schuster, J., Richardson, P., & Moye, J. (2012). Religious coping and psychological distress in military veteran cancer survivors. Journal of religion and health, 51(1), 87-98.
Upadhay, S., et al. (2015).“Spiritual Intelligence and Organisational Effectiveness Ecosystem”. International Conference on Technology and Business Management, 65 (1) 23-34
VanRigin, J. (2008). Happiness and religion: A denominational perspective. Journal of Religous Health, 46(4), 480-499.
Vaughan, F. (2003). What is Spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology. 42 (2), 18 -28
Walt V, Alletta E. (2006). A descriptive and exploratory study towards a spiritual intelligent transitional Model of organizational communication University of South Africa. J Nurs Res. 35(2):273-80.
Wigglesworth, C. (2006). Why spiritual intelligence is essential to mature leadership. President, conscious Pursuits
Wills, T. A., Year, M. A., Sandy, J. (2013). Buffering effects on religiousity for adolescence substance use ,Psychology of addiction behavior, 17(1), 24-31
Wolman, R. N. (2001). Thinking with your soul: Spiritual intelligence and why it matters. New York: Harmony Books
Yonker, J. E., Schnabelrauch, C. H. A., & Dehaan, L. G. (2012). The relationship between spirituality and religiosity on psychological outcomes in adolescents and emerging adults: A meta analytic review. Journal of Adolescence, 35 (4), 299-314
Zahid M. (2013) “A Study of Spiritual Intelligence and Pupil Teachers” J. of. International Educational E-Journal., 2, 3, pp 45-49.
Zeng, Y., Gu, D., & George, L. K. (2011). Association of religious participation with mortality among Chinese old adults.Research on aging,33(1), 51-83
Zohar, D., Marshall, I., & Marshall, I. N. (2000). SQ: Connecting with our spiritual intelligence. Bloomsbury Publishing USA
 
 استناد به این مقاله: سرکشیکیان، سید مهدی و جامه بزرگ، زهرا. (1401). سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(63)، 207-238.
 doi: 10.22054/jep.2022.61613.3386
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.