نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/jep.2021.60227.3328

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. این پژوهش مبتنی بر رویکرد پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی بوده و داده‌های مورد نیاز در دو بخش کیفی (بر اساس تحلیل مضمون ) و کمی (بر پایه روش پیمایشی) گردآوری شد. در بخش کیفی جامعه آماری شامل منابع دست اول و دوم، اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،‏ همچنین در بخش مصاحبه، جامعه آماری، متشکل از 29 نفر از متخصصان و صاحب نظران در خصوص آموزش و ‏پرورش و روانشناسی است، که به روش نمونه‌گیری هدفمند ( گلوله برفی) انتخاب شدند . در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع دبیرستان (دوره دوم) شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 است که در این پژوهش تعداد آن‌ها ‏‏249746 نفر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 417 نفر به‌ منظور تکمیل پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند و در مجموع تعداد 396 پرسشنامه تکمیل و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای یافته‌های بخش کیفی استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی، به وسیله نرم افزار MAXQDA و Excel و بخش کمی، به منظور برازش مدل مفهومی با داده‌های میدانی از روش حداقل مربعات جزیی و به کمک نرم‌افزار 3-‏SmartPLS‏ و 23-SPSS انجام شد. نتایج بخش کیفی منجر به شناسایی 3 بعد (ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های اخلاقی، هویت) و 18 مؤلفه شد. نتیجه کلی حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که یافته‌های بخش کمی مؤید بخش کیفی است.

کلیدواژه‌ها