نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه تبریز

10.22054/jep.2022.61818.3391

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش ثبات قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بر درگیری تحصیلی دانشجویان بود. از جامعه آماری، 242 نفر دانشجو به ‌عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات که یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی و به‌صورت آنلاین انجام شد، از پرسش‌نامه 5 عاملی ثبات‌قدم (داکورث،2007)، مقیاس اصلاح‌شده سرسختی نسخه نروژی (هیستد، اید، جانسون، لابرگ و توماس جانسون،2010)، پرسش‌نامه تاب‌آوری (جانسون و همکاران، 2013) و درگیری تحصیلی (ریو، 2013) استفاده شد. داده‌های به دست آمده از نمونه با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos و به روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درگیری تحصیلی دانشجویان به‌صورت مستقیم توسط ثبات قدم، سرسختی روانشناختی و تاب‌آوری پیش‌بینی می‌شود. مطابق با یافته‌ها درگیری تحصیلی به‌صورت غیرمستقیم و از مسیر تاب‌آوری، توسط ثبات قدم پیش‌بینی می-شود. همچنین سرسختی روانشناختی از طریق نقش واسطه‌ایی ثبات‌قدم بر درگیری تحصیلی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار بود. نتایج پژوهش در مسیر سرسختی به درگیری تحصیلی توسط تاب‌آوری به‌صورت غیرمستقیم تأیید نشد. نتایج بیانگر آن است که 16% از درگیری تحصیلی دانشجویان از طریق ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری تبیین می‌شود. همچنین 28% از درگیری تحصیلی را متغیرهای ثبات‌قدم و سرسختی توسط تاب‌آوری تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها