نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

4 استاد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بود. روش پژوهش کمی و از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی بوده که تعداد 54 از کارکنان دانشگاه (28 نفر در گروه کنترل و 26 نفر گروه آزمایش) بصورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار داده شدند.ابتدا پیش آزمون بر روی اعضای گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و سپس بسته آموزشی تهیه شده با موضوع مدیریت زمان میتنی بر یادگیری سیار در اختیارگروه آزمایش قرار گرفت وگروه کنترل نیز به روش عادی مرسوم به مدت 4 هفته در دانشگاه آموزش دیدند. در پایان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شدبسته آموزشی شامل ابعاد چهار گانه مدیریت زمان در قالب متن، پاورپوینت و فیلمهای کوتاه آموزشی به همراه اهداف آموزشی و ارزشیابی پایان دوره در اختیار کارکنان دانشگاه قرار گرفت. سپس آموزش توسط بسته آموزشی و اجرای پیش آزمون و پس آزمون جهت ارزشیابی دانش مدیریت زمان، پرسشنامه عملکرد کارکنان به منظور بررسی میزان بهره کافی بردن از زمان، در اختیار نمونه مورد بررسی قرار داده شده است.این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و نمره گذاری بودبسته آموزشی یادگیری سیار موجب افزایش دانش مدیریت زمان کارکنان دانشگاه شده است و با توجه به بالا بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پس‌آزمونمی توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی یادگیری سیار موجب بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی شده است.

کلیدواژه‌ها

اسماعیل پور، سیامک، گرامی پور، فرزاد و غزنوی، مریم. (1395). ارائه مدل و چارچوبی برای پیاده سازی آموزش‌های سازمانی مجازی مؤثر و کارآمد بر اساس مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی. کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، خرداد، 1395.
بزرگزاد، محبوبه. (1391). نقش آموزش مجازی در ارتقاء علمی کارکنان مرکز آمار ایران با توجه به اهداف توسعه پایدار، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
جلالیان، زهره، طباطبایی، محسن، پوربابایی، هادی و افرازه، عباس. (1393). نقش آموزش ضمن خدمت در یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر بهبود عملکردکارکنان، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
جهانیان، رمضان و نوروزی، زاهد. (1390). بررسی تأثیر دوره‌های آموزشـی  ICDL بـر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(2)، 29-45.
رضایی صوفی، مرتضی، کوثری، محسن، خسروی راد، بهاره و زارع فخریان، نفیسه. (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه یزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزرات ورزش و جوانان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 113-124.
سلطان القرائی، خلیل و برزگر، راضیه. (1394) مبانی نظری طراحی آموزشی در عصر یادگیری مادام العمر : یادگیری همراه. سومین همایش علمی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
علاء الدین، حمیده. (1398) الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
قربانزاده، منصور. (1392). مدیریت عملکرد کارکنان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و اجتماعی، (160)، 1392.
اللهی، ذبیح اله. (1395). طراحی الگوی آموزشی استفاده ‌از تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی، یادگیری و مشارکت دانش‌آموزان نابینا در درس زبان انگلیسی، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
میردورقی، فاطمه، مشهدی، علی، صالحی فدردی، جواد و رسول زاده طباطبایی، کاظم. (1395). نقش میانجی گری مدیریت زمان بر نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 157-177.
نیازآذری، ک. و طاهری، ف. (1393). عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت استفاده از یادگیری سیار. مجله‌ی دانشگاهی علوم پزشکی، 91، 74-78.
ولایتی، ا، موسی و رمضانی، س. (1389). جایگاه یادگیری سیار در نظام آموزش از راه دور. همایش روش‌های نوین آموزشی، تهران، ایران.
هوشمندجا، منیزه. (1396). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
References
Abdelwahed, N. A. A., & Soomro, B. A. (2022). Attitudes and intentions towards the adoption of mobile learning during COVID-19: building an exciting career through vocational education. Education+ Training, (ahead-of-print).
Alghamdi, E. A., & Shah, S. R. (2018). Exploring the effects of mobile-based audience response system on EFL students’ learning and engagement in a fully synchronous online course. International Journal of English Linguistics, 8(3), 92.
Alley, B. (2009). going nomadic: Mobile learning in higher education. Educause Review, 39(5), 29-35
Aremu, B. V. (2021). The use of mobile learning to improve students’ motivation and the achievement of learning outcomes. Kampala Journal of Humanities, 6(2), 175-183.
Bettayeb, H., Alshurideh, M. T., & Al Kurdi, B. (2020). The effectiveness of Mobile Learning in UAE Universities: A systematic review of Motivation, Self-efficacy, Usability and Usefulness. International Journal of Control and Automation, 13(2), 1558-1579.
Crompton, H. (2017), Moving toward a mobile learning landscape: presenting a m-learning integration framework. Interactive Technology and Smart Education,14(2)
Christensen, R. & Knezek, G(2017) Reprint of Readiness for integrating mobile learning in the classroom: Challenges, preferences and possibilities. Computers in Human Behavior, Volume78,379-388
Combs, L. (2004).The Design, assessment and Implementation of a web-Based Course. AACE Journal,15(3),pp. 255-266.
Karay, Y., Reiss, B., & Schauber, S. K. (2020). Progress testing anytime and anywhere–Does a mobile-learning approach enhance the utility of a large-scale formative assessment tool?. Medical Teacher, 42(10), 1154-1162.
Keegan, D. (2005). The Incorporation of Mobile Learning into Mainstream Education and Training. Proceedings of mLearn2005-, 25-28 .2005.
Keegan, D. (2002). The future of learning: From eLearning to learning. Web Site: http: //www.fernunihagen.de/ZIFF/ZP_119.pdf., 19.08.2010
Kukulska-Hulme, A. (2007). Mobile usability in educational contexts: What have we learn? International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1-16.
Kukulska-Hulme, A., Traxler. J. & Pettit, J. (2007). Designed and user-generated activity in the mobile age. Journal of Learning Design, 2(1), 52-65. http//www.jld.qut.edu.au/
Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2007). Learning design with mobile and wireless technologies. In H. Beetham, & R. Sharpe (Eds.), Rethinking pedagogy for the digital age: Designing and delivering e-learning (pp. 180–192)
Lu, W. (2007). Future mobile phone design book. Stanford: Delson Group Inc.
McLoughlin & Lee, M. (). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007 (pp. 664-675). Centre for Educational Development, Nanyang Techn.
Mirabolghasemi, Marva. Iahad, Noorminshah A. (2016). Evaluating Learning Experience through Educational Social Network Support in Blended Learning, Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes, 16.
Rau, P-L. P.; Gao, Q. & Wu, L-M. (2008). Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance. Computers & Education 50, 1–22.
Sarrab, M. (2015). M-learning in education: Omani Undergraduate students perspective. Social and Behavioral Sciences 176, 834 – 839.
Seppala, P. & Alamäki, H. (2003). Mobile learning in teacher training. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 330-335
Shih, Y. E. (2005). Seize Teachable and Learnable Moments: SMSE Instructional Design Model for Mobile Learning. Iadis International Conference Mobile Learning, ISBN: 972-8939-02-7 © 2005 IADIS, pp. 87-94
Surjanti, J. & Soejoto, A. (2018). The Impact Of Procedural Justice (Pj), Distributive Justice (Dj) And Ethical Climate (Ec) On Continuous Professional Development (Cpd): The Role Of Work Related Stress (Wrs) Mediation, Journal of Entrepreneurship Education, 21(1), p. 1-9.