نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش ارزیابی همتایان در بستر آنلاین بر رضایت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا در درس روان شناسی تربیتی بود. روش‌ پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 401-1400 تشکیل دادند. از بین جامعه فوق 38 نفر که درس روان شناسی تربیتی اخذ کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایشی و گواه (هر گروه 19 نفر) قرار گرفتند. مشارکت‌کنندگان گروه آزمایش به مدت یک ترم تحصیلی از روش همتا ارزیابی برای بررسی و بازخورد تکالیف درس روان شناسی تربیتی بهره‌مند شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه رضایت از تحصیل لنت و همکاران(2007) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون تی همبسته و تحلیل کوواریانس) استفاده شد. نتایج تحلیل بیانگر تأثیر هر دو روش در افزایش رضایت تحصیلی بود ولی تأثیر راهبرد همتا ارزیابی نسبت به روش سنتی بر رضایت تحصیلی دانشجویان بیشتر بود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت تلفیق روش‌های نوین سنجش از جمله همتا ارزیابی در کنار سایر روش‌ها در یادگیری الکترونیکی ‌می تواند باعث افزایش رضایت تحصیلی دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها

ستایشی اظهری، محمد، سادات، سما و میرزاحسینی، حسن. (1400). اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی لنت در دانش آموزان ایرانی. رویش روان شناسی، ۱۰(۳)، 35-46. http://frooyesh.ir/article-۱-۲۴۵۵-fa.html.
سقای بلغاری، مینا، بیرجندی، پرویز و مفتون، پرویز. (1398). نقش ارزیابی مشارکتی در توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی از دیدگاه نظریه فعالیت محور.  مسائل آموزش زبان انگلیسی. 8(1)، 129-163. https://doi.org/10.22054/ilt.2019.39946.375
طاهری، پویان و عبدالهی، محمد. (1397). بررسی مقایسه‌ای بازخورد همتا و بازخورد معلم در مورد ساخت و درک جمله واره ربطی در عملکرد نگارشی دانشجویان ایرانی فراگیرنده زبان انگلیسی. پژوهش‌های نوین در مطالعات زبان انگلیسی، 5(3)، 1-29. http://dx.doi.org/10.30479/jmrels.2019.10509.1314.
کمالی، فرحناز، شکور، مهسا و یوسفی، علیرضا. (1390). روش «ارزیابی همتایان» در ارزشیابی دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۱(۹)، ۱۴43-۱۴52. http://ijme.mui.ac.ir/article-۱-۲۰۹۷-fa.html
لطیفی، سعید نوروزی، امید، حاتمی، جواد و فردانش، هاشم. (1398). تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 13(45)، 27-44. https://doi.org/10.22034/jiera.2019.171849.1808 .
مرادی، رحیم و فاضلی، مرتضی. (1400). بررسی و شناسایی مولفه‌های سنجش اثربخش در محیط‌های یادگیری سیار. مجموعه مقالات دومین همایش ملی یادگیری سیار در دوران کرونا و پساکرونا، دانشگاه علامه طباطبائی.
نجفی پور، صدیقه، روستازاه، اباذر، رئوفی، رحیم، رحیمی، طاهره، نجفی پور، فاطمه و رعیت دوست، اسماعیل. (1401). مقایسه خودارزیابی و ارزیابی همتایان از توانمندی بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۱۷(1)، 2-14.
References
Adachi, C., Tai, J. H. M., & Dawson, P. (2018). Academics’ perceptions of the benefits and challenges of self and peer assessment in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(2), 294-306. https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1339775
Barana, A., Marchisio, M., & Sacchet, M. (2021). Interactive feedback for learning mathematics in a digital learning environment. Education Sciences, 11(6), 279. DOI: 10.3390/educsci11060279
Chen, Z., Lee, S. B., Shaikh, S. P., & Sanzana, M. R. (2022). The Study of Peer Assessment Impact on Group Learning Activities. arXiv preprint arXiv:2201.02344. https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.02344
Chien, S. Y., Hwang, G. J., & Jong, M. S. Y. (2020). Effects of peer assessment within the context of spherical video-based virtual reality on EFL students’ English-Speaking performance and learning perceptions. Computers & Education, 146, 103751. DOI:10.1016/j.compedu.2019.103751
Darling-Hammond, L. (2014). Next generation assessment: Moving beyond the bubble test to support 21st century learning. John Wiley & Sons.
De Brún, A., Rogers, L., Drury, A., & Gilmore, B. (2022). Evaluation of a formative peer assessment in research methods teaching using an online platform: A mixed methods pre-post study. Nurse Education Today, 108, 105166. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105166
Deeley, S. J., Fischbacher-Smith, M., Karadzhov, D., & Koristashevskaya, E. (2019). Exploring the ‘wicked’problem of student dissatisfaction with assessment and feedback in higher education. Higher Education Pedagogies, 4(1), 385-405. 10.1080/23752696.2019.1644659
Gaytan, J., & McEwen, B. C. (2007). Effective online instructional and assessment strategies. The American journal of distance education, 21(3), 117-132.
Grimaldo, F., Marušić, A., & Squazzoni, F. (2018). Fragments of peer review: A quantitative analysis of the literature (1969-2015). PloS one, 13(2), e0193148. 10.1371/journal.pone.0193148
Haverila, M., Haverila, K., McLaughlin, C., & Arora, M. (2021). Towards a comprehensive student satisfaction model. The International Journal of Management Education, 19(3), 100558. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100558   
Ho, I. M. K., Cheong, K. Y., & Weldon, A. (2021). Predicting student satisfaction of emergency remote learning in higher education during COVID-19 using machine learning techniques. Plos one, 16(4), e0249423. 10.1371/journal.pone.0249423
Hovardas, T., Tsivitanidou, O. E., & Zacharia, Z. C. (2014). Peer versus expert feedback: An investigation of the quality of peer feedback among secondary school students. Computers & Education, 71, 133-152. 10.1016/j.compedu.2013.09.019
Hwang, G. J., Wu, Y. J., & Chang, C. Y. (2021). A Mobile-assisted peer assessment approach for evidence-based nursing education. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 39(12), 935-942. 10.1097/CIN.0000000000000753
Ion, G., Sánchez Martí, A., & Agud Morell, I. (2019). Giving or receiving feedback: which is more beneficial to students’ learning? Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(1), 124-138. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1484881
Kearns, L. R. (2012). Student assessment in online learning: Challenges and effective practices. Journal of Online Learning and Teaching, 8(3), 198. http://library.oum.edu.my/oumlib/node/573952
Lent, R. W., Lopez, F. G., Sheu, H. B., & Lopez Jr, A. M. (2011). Social cognitive predictors of the interests and choices of computing majors: Applicability to underrepresented students. Journal of Vocational Behavior, 78(2), 184-192. 10.1037/cou0000319
Lent, R. W., Singley, D., Sheu, H. B., Schmidt, J. A., & Schmidt, L. C. (2007). Relation of social-cognitive factors to academic satisfaction in engineering students. Journal of Career Assessment, 15(1), 87-97. https://doi.org/10.1080/08957347.2021.1933980
Li, H., Bialo, J. A., Xiong, Y., Hunter, C. V., & Guo, X. (2021). The effect of peer assessment on non-cognitive outcomes: A meta-analysis. Applied Measurement in Education, 34(3), 179-203. https://doi.org/10.1080/08957347.2021.1933980
Li, L. (2017). The role of anonymity in peer assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(4), 645-656. https://doi.org/10.1080/02602938.2016.1174766
Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122.
O’Neill, G., McEvoy, E., & Maguire, T. (2020). Developing a national understanding of assessment and feedback in Irish higher education. Irish Educational Studies, 39(4), 495-510. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.795518
Panadero & Alqassab, M. (2019). An empirical review of anonymity effects in peer assessment, peer feedback, peer review, peer evaluation and peer grading. Assessment & Evaluation in Higher Education. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1600186
PlanasLladó, A., Soley, L. F., Fraguell Sansbelló, R. M., Pujolras, G. A., Planella, J. P., Roura-Pascual, N., ... & Moreno, L. M. (2014). Student perceptions of peer assessment: an interdisciplinary study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(5), 592-610. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.860077
Shen, B., Bai, B., & Xue, W. (2020). The effects of peer assessment on learner autonomy: An empirical study in a Chinese college English writing class. Studies in Educational Evaluation, 64, 100821. 10.1016/j.stueduc.2019.100821
Tennant, J. P., & Ross-Hellauer, T. (2020). The limitations to our understanding of peer review. Research integrity and peer review, 5(1), 1-14. 10.1016/j.stueduc.2019.100821
Topping, K. (2017). Peer assessment: Learning by judging and discussing the work of other learners. Interdisciplinary Education and Psychology, 1(1), 1-17. 10.31532/InterdiscipEducPsychol.1.1.007
Vasilyeva, A. L., Robles, J. S., Saludadez, J. A., Schwägerl, C., & Castor, T. (2019). The varieties of (more or less) formal authority. In Authority and Power in Social Interaction (pp. 37-55). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351051668
Weerasinghe, I. M. S., & Fernando, R. L. S. (2018). Critical factors affecting students’ satisfaction with higher education in Sri Lanka. Quality Assurance in Education. https://doi.org/10.1108/QAE-04-2017-0014
Xiao, Y., & Lucking, R. (2008). The impact of two types of peer assessment on students' performance and satisfaction within a Wiki environment. The Internet and Higher Education, 11(3-4), 186-193. 10.1016/j.iheduc.2008.06.005
Zheng, L., Zhang, X., & Cui, P. (2020). The role of technology-facilitated peer assessment and supporting strategies: A meta-analysis. Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(3), 372-386. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1644603
 
 استناد به این مقاله: مرادی، رحیم. (1401). اثربخشی روش ارزیابی همتایان در بستر آنلاین بر رضایت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 18(65)، 65-82.  doi: 10.22054/jep.2023.70379.3721
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.