نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش های لایه به لایه، اکتشافی و تدریس در کلاس های مجازی برخط بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش‌‌آموزان پسر پایه ششم در مقطع ابتدایی شهر سنندج بوده که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. پژوهش حاضر با هماهنگی سه تن از آموزگاران مجرب در سه کلاس 15 نفره، که هر کدام عهده‌دار یک نوع روش تدریس بودند، اجرا شد. تعداد جلسات تدریس 8 جلسه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم‌افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش تدریس لایه به لایه در مقایسه با روش تدریس آنلاین و اکتشافی دارای میانگین نمرات بالاتری (73/9، 05/0<p) می باشد. براین اساس توجه به روش های نوین تدریس از جمله روش تدریس لایه به لایه، باید بیشتر مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

بروور، ای، دبلیو. (1386). به سوی یادگیری برخط (الکترونیکی) گذار از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن. ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان هرندی. تهران: آگه.
تقی پور، حسینعلی، کشاورز لشکناری، روح اله، یوسف و رشیدی، علی اصغر. (1396). دانش محتوایی روش‌های معلمی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، کنفرانس پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی، دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر، شرکت دانش پژوهان همایش آفرین پارس بین المللی.
جاوید مهر، محمود و آبرودی، مرضیه. (1396). بررسی رابطه روش تدریس اکتشافی با پیشرفت و رشد تحصیلی در دانش‏آموزان، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران.
جویس، بروس، کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید. (1399). الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس. ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی. تهران: سمت.
حضرتی، عباس. (1396). بررسی تأثیر روش‏های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر اصفهان، سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی، ایران.
رفتاری، فرنوش و عبدالهی، داود. (1397). تأثیر روش‏های تدریس نوین بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، مشهد.
سجادی، سیده عطیه و فتحی واجارگاه، کوروش. (1395). مطالعه کاربست شبکه‏های اجتماعی به عنوان ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز). فناوری آموزش و یادگیری، 2(7)، 25-58.
سیف، علی اکبر. (1399). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
شعاری نژادی، علی اکبر. (1391). فرهنگ توصیفی علوم رفتاری شناختی. تهران: اطلاعات.
شعبانی، حسن. (1399). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‏ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
صیف، محمد حسن و داودی، مریم. (1394). جایگاه و تأثیر روش‏های تدریس فعال بر یادگیری مادام‏العمر، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم تربیتی، ساری.
عبدی، علی. (1393). بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2(6)، 59-70.
عبیری، مرجان، صادقی، عباس، خسروجاوید، مهناز و افقی، نادر. (1393). مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 11(42)، 55-67.
عطایی کچویی، پری، سعیدی، فرناز و سپهری، محدثه. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب‏های اجتماعی، تهران.
کشاورزی، محمدحسن، صفری، الهه، شکرابی، مهدی، کنگرانی فراهانی، علیرضا، تقوی نیا، منصوره و ذبیحی ززولی، عاطفه. (1398). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(2)، 1-9.
محمدی، بتول، میرزاخانی، مهین و نادره کیا، نرگس. (1397). بررسی رابطه بین روش‏های تدریس معلم با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دوره متوسطه اول، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
محمودی، فیروز و صادقی، فرزانه. (1397). فراتحلیل اثربخشی روش‏های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 10(1)، 25-55.
میردریکوند، فیروز، حاجی حسین نژاد، غلامرضا، علی، عسکری، مجید و ادیب منش، مرزبان. (1394). بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان در درس علوم شهرستان اندیمشک. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‏ریزی درسی)، 12(20)، 133-144.
نجفی، حسین. (1398). مقایسه تأثیر آموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11(2)، 54-63.
نقش، زهرا و رمضانی خمسی، زهرا. (1398). پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت‏گیری هدف معلم برای تدریس. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(54)، 159-177.
هوتی، فاطمه و فرخی نژاد، پریسا. (1397). بررسی تأثیر روش‏های تدریس فعال و غیرفعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان، پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
References
Abdi, A. (2014). The Effect of the Learning Cycle Model Based on Exploratoy Learning Method on Grade Four Students' Achievement and Attitudes Towards Science Course. Research in School and Virtual Learning, 2(6): 59-70. [In Persian]
Abiri, M., Sadeghi, A., KHosro Gavid, M. & Ofoghi, N. (2014). A comparison of cooperative, discovery, and lecture method on students' TM learning development and outlook toward physics. Research IN Curriculum Planning, 11(42): 55-67. [In Persian]
Ataiee Kachuei, P., Saeedi, F. & Sepehri, M. (2016). Investigating the Factors Affecting Students' Academic Achievement, International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and Social Injuries, Tehran. [In Persian]
Bender, T. (2005). Role Playing in Online Education: A Teaching Tool to Enhance Student Engagement and Sustained Learning. Innovate: Journal of Online Education, 1(4): 1-7.
Biknell-Holmes, T. & Hoffman, P. S. (2000). Engage, Elicit, Experience, Explore Engage, Elicit, Experience, explore: Applying Disco e: Applying Discovery Learning t y Learning to Library Instruction. Reference Services Review, 28(4): 313-323.
Ganyaupfu, E. M. (2013). Teaching Methods and Students’ Academic Performance. International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online). 9(2): 29-35.
Hazrati, a. (2017). The effect of active teaching methods on the academic achievement of female students in the second year of elementary school in Isfahan, the third national conference on modern studies and research in the field of educational sciences and psychology, Qom, Iran. [In Persian]
Hoti, F. & Farokhinezhad, P. (2018). The effect of active and passive teaching methods on students' academic achievement, Fifth International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Qazvin. [In Persian]
Javidmehr, M. & Abrodi, M. (2017). Investigating the Relationship between Exploratory Teaching Method and Academic Development Progress in Students, 3rd National Conference on Science and Technology of Educational Sciences, Social Studies and Psychology of Iran, Tehran. [In Persian]
Joyce, B., Calhoun, E. & Hopkins, D. (2020). Learning Patterns: Tools for Teaching. Translated by Mahmoud Mehrmohammadi and Lotfali Abedi. Tehran: Semat.
Kambani Mvula, A. (2020). Teaching Methods and Students’ Academic Performance in Kinematical Motion: Graphical Interpretation and Conceptual Understanding. American Journal of Social Sciences and Humanities. 5(1): 69-103.
Keshavarzi, M. H., Safari E, Shakarabi M, Kangrani Farahani A R, Taghavinia M, Zabihi Zazoly A. (2019). The Effect of Teaching Cognitive Strategies on the Academic Achievement of Medical Students. DSME. 6(2): 1-9. [In Persian]
Mahmaoudi, F. & Sadeghi, F. (2018). Meta-analysis of the effectiveness of active teaching methods on students' academic achievement. Journal of Teaching and Learning Studies. 10(1): 25-55. [In Persian]
Mir Darikvand, F., Haji Husain nezhad., GH. R., Asgari Majid, A. & Adibmanesh, M. (2016). The effect of active teaching method on academic performance in science: the case of 3rd grade junior high school students in Andimeshk city (2010-2011).  Curriculum Planning Knowledge & Research in Educational Sciences, 12(20): 133-144. [In Persian]
Mohammadi, B., Mirzakhani, M. & Nadereh kia, N. (2018). Investigating the Relationship between Teacher Teaching Methods and Academic Achievement of First Secondary School Students, 4th International Conference on Management Research and Humanities in Iran, Tehran. [In Persian]
Naghsh, Z. &  Ramezani khmsi, Z. (2020). Reliability and Factor Structure of teachers’ goal orientation for teaching. Educational Psychology. 15(54): 159-177. [In Persian]
Najafi, H. (2019). Comparing of the effect of Blended and Traditional teaching on Learning. RME. 11(2): 54-63. [In Persian]
Newman, Galen; Kim, Jan– Hyun & Lee, Ryan Jung. (2016). The Perceived Effects of flipped teaching on Knowledge Acquisition. The Journal of Effective Teaching, 16, 52-71.
Okwuduba, E. N. & Okigbo, E, Ch. (2018). Effect of teaching method on studentsacademic performance in chemistry in Nigeria: Meta-Analytic Review. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 12(2): 418-434.
Pooja, G. (2017). Study the effect of teaching method on the academic achievement of school going children of Semi Urban Area, S Schools of Lucknow city. International Journal of Home Science, 3(2): 447-453
Raftari, F. & Abdolahi, D. (2018). The Impact of New Teaching Methods on Students' Academic Achievement, 2nd International Conference on Psychology, Counseling, Education, Mashhad. [In Persian]
Rodrigues, H.; Almeida, F.; Figueiredo, V.; Lopes, S.L. (2019). Tracking e-learning through published papers: A systematic review. Comput. Educ.136, 87–98.
Sajadi, S. A. & Fathi Vajargah, K. (2016). The study of social Networks as a Teaching Complementary Tool in Higher Education (Case study of Tarbiat Modarres University and Islamic Azad University of Tehran). Technology of Instruction and Learning. 2(7): 25-58. [In Persian]
Seif, A. A. (2020). Modern Educational Psychology: Psychology of Learning and Teaching. Tehran: Doran. [In Persian]
Seif, M. H. & Davodi, M. (2015). The status and impact of active teaching methods on lifelong learning, First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari. [In Persian]
Shabani, H. (2020). Educational skills (teaching methods and techniques), Tehran: Samat. (Persian)
Shoarinezhad, A. A. (2012). Descriptive culture of behavioral/cognitive sciences. Tehran: Etelaat. [In Persian]
Sirbu & Tonea, E. (2015). Teacher's management roles in the development of communication skills. Procedia-social and behavioral sciences, 174: 3948-3952.
Slavin, R. E. (2011). Instruction Based on Cooperative Learning. In R. E. Mayer and P. A. Alexander (Eds), Handbook of Research on Learning and Instruction (pp. 344-360). New York: Routledge.
Taghipoor, H., Keshavarz lashkonari, R. & Yousof rashidi, A. A. (2017). Content knowledge of teacher methods and its effect on students' academic achievement. Conference on modern research in Iran and the world in management, economics, accounting and humanities. Shushtar State University of Applied Sciences, Pars International Conference Scholars Association. [In Persian]