روانشناسی یادگیری
تدوین مدل علی درگیری تحصیلی برمبنای ذهن آگاهی تحصیلی با میانجیگری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان

حسین نادری پور؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کردنوقابی؛ شهریار یارمحمدی واصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74100.3857

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل علی درگیری تحصیلی برمبنای ذهن آگاهی تحصیلی با میانجیگری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی (در قالب مدل سازی معادلات ساختاری) بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
باورهای شایستگی تحصیلی درس علوم: سنجش میزان تأثیرپذیری از پیشایندها و تاثیرگذاری بر پیامدهای آموزشی

مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2024.70306.3719

چکیده
  خودپنداره و خودکارآمدی، مهمترین باورهای شایستگی تحصیلی هستند که البته آگاهی اندکی در مورد نقش این باورها در درس علوم ‌وجود دارد و تا کنون روابط ساختاری جداگانه بین این باورها و پیشایندها و پیامدهای آموزشی در درس علوم در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این روابط ساختاری را با استفاده از رگرسیون متغیرهای مکنون، در مجموعه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌های شناختی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه (یک مطالعه کیفی)

احمدرضا قلی پور؛ طیبه تجری؛ علی اصغر بیانی؛ جوانشیر اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71648.3768

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه‌های شناختی بود که در فرایند ترغیب به رفتار کارآفرینانه نقش علی ایفا کردند. روش پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارآفرینان صنایع تبدیلی کشاورزی استان مازندران در مقطع زمانی زمستان 1400 تا بهار 1401 و نمونه آماری پژوهش 21 نفر از خبرگان سازمانی و نظری بودند که به روش نمونه‌برداری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی و پایداری آن در دانش آموزان

سالار قاسمی؛ قدسی احقر؛ داود تقوایی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74413.3868

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان در درس علوم و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل محتوای کمی کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی از منظر تحریک کنجکاوی دانش‌آموزان

سید عباس رضوی؛ فرشته خادمی نیا؛ سید منصور مرعشی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 46-70

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73959.3850

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان توجه کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی به قوه کنجکاوی دانش‏ آموزان ‏‏انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بود. قلمرو پژوهش، همۀ کتاب‌های درسی دورۀ دوم ابتدایی بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی چک لیست با استفاده از شاخص CVI (والتز و باسل) محاسبه شد. برای اطمینان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار

علی جلیلی شیشوان

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 72-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73921.3848

چکیده
  عوامل روانشناختی مقدمه مهمی برای شروع آسیب های ورزشی هستند و همچنین نقش مهمی در توانبخشی آسیب و در نهایت بازگشت موفقیت آمیز به بازی دارند. هدف این پژوهش پیش‌بینی روانشناختی عملکرد پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
 فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری

مرضیه غلامی توران پشتی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 102-126

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72087.3782

چکیده
  شیوع جهانی ویروس (کووید-19 ) باعث افزایش مشکلات روانشناختی در خانواده ها گردیده است. از آنجا که تاب آوری نقش بسزایی در بهداشت روانی و جسمانی افراد دارد لذا پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب کرونا و تاب آوری یک رابطه متوسط و معناداری وجود دارد میانگین اندازه اثراضطراب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی

مرتضی زیبایی ثانی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالقاسم شکیبا

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71008.3745

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی انجام‌گرفته است. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی مرکز اختلالات یادگیری آموزش‌وپرورش سبزوار به تعداد 50 ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش آموزان متوسطه دوم

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودآبادی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69945.3703

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر انار انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی است و 270 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به سؤالات مقیاس انگیزش پیشرفت والرند و همکاران (1992)، خرده مقیاس خودکارآمدی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مدل‌سازی پیشرفت تحصیلی دانشگاهی در همه‌گیری کووید-19 بر اساس متغیرهای شخصیتی و نگرشی دانشجویان

عنایت اله زمانپور

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68645.3653

چکیده
  پس از پاندمی (دنیاگیری) کووید-۱۹ کلاس‌های دانشگاه‌ها مدتی تعطیل شد ولی بلافاصله با تصمیم فوری مسئولین دانشگاه‌ها اراده بر این شده که کلاس‌ها به‌صورت مجازی و الکترونیکی برگزار شود؛ این خواست به‌نوعی بر دانشجویان تحمیل شد بدون آنکه بررسی شود که آیا دانشجویان با این شیوه همراهی لازم را دارند یا نه. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آمادگی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش تبیین کنندگی شیوه های فرزندپروری در پیش بینی خودناتوان سازی ادعایی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری خودکارآمدی

محدثه مظاهری؛ محمود حیدری؛ جلیل فتح آبادی؛ شهلا پاکدامن

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.36153.2416

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تبیین کنندگی شیوه های فرزندپروری در پیش بینی خودناتوان سازی ادعایی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری خودکارآمدی است. روش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید‌بهشتی تهران است، که 373 نفر از آن‌‌ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. و مقیاس خودناتوان‌سازی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
فراتحلیل تفاوت های جنسیتی در انواع هیجان های تحصیلی

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69525.3694

چکیده
  در طول سه دهه اخیر پژوهشگران زیادی به بررسی تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی پرداخته‌اند ولی نتایج بسیاری از آن‌ها باهم متناقض بوده است؛ بنابراین انجام یک فراتحلیل جهت دستیابی به یک نتیجه جامع در این زمینه ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج حاصل از پژوهش‌های موجود در زمینه تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی ارتباط عوامل تنش‌زای آموزشی و شایستگی آموزشی با اضطراب مدرسه با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان

سیف اله آقاجانی؛ ساناز عینی؛ ژیلا نیازی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72406.3792

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل‌یابی علی اضطراب مدرسه براساس عوامل تنش‌زای آموزشی و شایستگی آموزشی با میانجی-گری دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان منطقه 1 شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. 240 نفر از دانش آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی

سید مهدی سرکشیکیان؛ زهرا جامه بزرگ

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 207-228

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61613.3386

چکیده
  هوش معنوی گروهی از قابلیت ها و ظرفیت های استفاده از منابع ، ارزش ها و خصایص معنوی در راستای ارتقای کنش و سلامت زندگی روزمره است . از این رو توجه روزافزون به این مولفه ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش مدل کیفی همبسته های هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی تبیین می گردد . نوع مطالعه کاربردی و کیفی است و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر عملکرد املاء دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

بی بی نعیمه ابریشمی زاده؛ سید امیر قاسم تبار؛ سید عبدالله قاسم تبار

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22054/jep.2022.55123.3135

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر بهبود عملکرد املاء دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد با اختلال یادگیری خاص بود. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده-ها از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان پسر ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه بین معرفت‌شناسی شخصی، نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی

زهرا تنها؛ راضیه جلیلی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، ، صفحه 225-248

https://doi.org/10.22054/jep.2020.37500.2490

چکیده
  مطالعه تحول معرفت‌شناسی شخصی در کودکان سنین پایین، به‌عنوان خلأ پژوهشی، در سال‌های اخیر توجه متخصصان را به خود معطوف ساخته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که تحول باورها در کودکی را می‌توان در ارتباط با نظریه ذهن موردمطالعه قرار داد. این در حالی است که کسب توانایی در عملکرد اجرایی نیز در ارتباط با باورها و نظریه ذهن قابل‌بررسی است. ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22054/jep.2019.24967.1948

چکیده
  در این مطالعه، به بررسی تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر کاهش تعلل‌ورزی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم منطقۀ 1 تهران پرداخته شده است. طرح پژوهش حاضر به‌صورت آزمایشی بود که با بهره‌گیری از یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. با استفاده از یک غربالگری اولیه، 120 دانش‌آموز پایۀ هشتم از طریق پرسشنامه‌های ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش‏ بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده،خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد

الهه حجازی؛ عاطفه عظیمی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 15-43

https://doi.org/10.22054/jep.2019.25482.1967

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین سهم هریک از متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک‌شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد در پیش‌بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان بود. روش: به این منظور 303 دانشجو (207 زن و 96 مرد) سال سوم و چهارم پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تصادفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به مقیاس ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 45-85

https://doi.org/10.22054/jep.2019.26393.2022

چکیده
   پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان و مطالعۀ نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف در قالب یک مدل علّی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، همۀ دانش‌آموزان دورۀ تحصیلی متوسطۀ اول شهرستان کازرون بودند. تعداد 516 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌عنوان مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمودن و مقایسه مدل رابطه عِلّی الگوی ارتباطات خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری باورهای معرفت شناختی (مورد مطالعه: دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی دبیرستان های اهواز)

اسفندیار سپهوند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ ناصر بهروزی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 87-112

https://doi.org/10.22054/jep.2019.27411.2036

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آزمون و مقایسه  مدل رابطه علی الگوهای ارتباط خانوادگی(گفت و شنود و همرنگی، فراشناخت و گرایش به تفکر انتقادی  با میانجی گری باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان پسر  و دختر  پایه های  مختلف تحصیلی دبیرستانی( متوسطه اول و  دوم)  شهر اهواز بود.  جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان  پسر و دختر  دبیرستان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر نوع بیان آموزشی بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان

فاطمه قناعتیان جهرمی؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22054/jep.2019.30257.2174

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی (حمایت‌کننده استقلال، کنترل‌کننده و خنثی) قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان از پرتاب دارت را به شکل بی‌صدا مشاهده کردند. سپس 21 پرتاب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 133-153

https://doi.org/10.22054/jep.2019.30599.2183

چکیده
  کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش بینی شادکامی و خلاقیت بر اساس جو مدرسه با میانجی‌گری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 155-181

https://doi.org/10.22054/jep.2019.34325.2350

چکیده
  هدف از این پژوهش پیش‌بینی شادکامی و خلاقیت بر اساس جو مدرسه با میانجی‌گری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. از کلیه دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 ساله مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تعداد 518 نفر به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب

وحید دوستی؛ الهام کاویانی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 183-201

https://doi.org/10.22054/jep.2019.35369.2383

چکیده
  نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای دانش‌آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش‌های صورت گرفته، نشان داده‌اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش‌آموزان، دخیل هستند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجویان

فرناز رادمهر؛ جهانگیر کرمی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22054/jep.2019.32890.2275

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان رشته‌های مامایی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نیم‌سال اول سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر