روانشناسی یادگیری
طراحی و توسعه نرم‌افزار جدول مشخصات آزمون تلفیقی (رویکرد "مارزانو و کندال" و "اندرسون و همکاران") برای درس علوم پایۀ ششم ابتدایی با چشم‌انداز معماری نرم-افزار

رقیه اسدی؛ جلیل یونسی؛ محمد عسگری؛ عنایت اله زمانپور

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.76280.3933

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و توسعۀ نرم‌افزار جدول مشخصات آزمون تلفیقی (رویکرد مارزانو و کندال و اندرسون و همکاران) برای درس علوم پایۀ ششم ابتدایی از رویکرد تحقیق و توسعه استفاده کرد. جامعه شامل ابزارها ی آزمون‌سازی تحت وب و متخصصان سنجش و اندازه‌گیری، نرم‌افزار و علوم بود. دو فاز از سه فاز رویکرد تحقیق و توسعه (با چشم‌انداز معماری) در ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
ارائه مدل ذهن‌آرایی کودکان در دوره پیش‌دبستانی: رویکرد فراترکیب نظریه‌ساز

حبیب کشاورز؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محمدحسن کریمی؛ فاطمه سوسن جباری

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.67305.3607

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدل ذهن‌آرایی در کودکان دوره پیش دبستان است. رویکرد این پژوهش سنتز پژوهی کیفی، از نوع فراترکیب نظریه ساز بود و با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شد. در گام اول و پس از انتخاب تیم فراترکیب، سوالات پژوهش برای استخراج مدل داده‌بنیاد ذهن‌آرایی کودکان، تنظیم و معیارهای شمول و خروج مقالات مشخص ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه بین اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی با نقش میانجی ادراک از محیط مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

داود کاظمی فرد؛ عزت اله قدم پور

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73143.3822

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی با میانجی گری ادراک از محیط مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی از نوع تحلیل مسیر و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم 334 نفر به روش نمونه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مدل‌یابی روابط خوش‏بینی تحصیلی، هیجان‌ها و تعامل معلم ـ دانش‏آموز

غلامرضا امیری دهج؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68772.3661

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات معلم در رابطة خوش‏بینی تحصیلی معلمان و رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‏آموز انجام شد. در پژوهش همبستگی حاضر، 306 معلم به مقیاس خوش‏بینی تحصیلی معلمان (وولفولک هوی، هوی و کارز، 2008)، سیاهه هیجانات معلم (چن، 2016) و پرسشنامه تعامل معلم (لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. از روش آماری مدل‌یابی معادله ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
ارزیابی میزان تطابق برداشت ­های مفهومی متخصصان تکنولوژی آموزشی با نتایج بررسی‌ها درباره مولفه­ های الگوی آموزش تفکر طراحی

سوسن طالبی؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی ابادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.69203.3682

چکیده
  تفکر طراحی در آموزش« نوعی مسئله گشایی یادگیرنده محور و خلاق برای پاسخگویی به مسائل مبهم و پیچیده آموزش و طرح مسائل نوآورانه است.» مزایای بهره‌گیری از تفکر طراحی در آموزش و یادگیری موجب نیاز به طراحی و اعتباریابی الگوی طراحی آموزش تفکر طراحی برای تکنولوژیست ها و طراحان آموزشی گردیده که در پژوهش های مورد بررسی به این مهم، پرداخته ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه کژرفتاری دانش آموزان و تمایل به ترک خدمت معلمان با میانجیگری خستگی هیجانی: نقش تعدیل کننده تنظیم هیجانی

سعیده بافتی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.75249.3892

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه کژرفتاری دانش آموزان با تمایل به ترک خدمت معلمان با میانجیگری خستگی هیجانی و نقش تعدیل کننده تنظیم هیجانی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان بود که در سال تحصیلی 1400_1401 مشغول به کار بودند (723 نفر). شرکت کنندگان 150 معلم (84 معلم زن و 64 معلم مرد) ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودارزشمندی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

سلمان اکبردوست زنگنه؛ عطا طهرانچی؛ زهرا ایجادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73189.3825

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودارزشمندی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی بود. در یک طرح همبستگی تعداد 306 نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر گناباد در سال تحصیلی 1401-1400 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی نئو(1985)، ...  بیشتر

رابطه باورهای فراشناختی درباره اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در تمرکز

سعید جعفرى؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73146.3824

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کنندة اهمال‌کاری تصمیم‌گیری در بین دانشجویان و ارزیابی یک مدل معادلات ساختاری، که در آن خودتنظیمی در تمرکز رابطة بین باورهای فراشناختی دربارة اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری را واسطه‌گری می‌کرد، انجام شد. بر اساس فرمول کوکران، ۳۹۱ دانشجو از سه دورة تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
هنجاریابی و کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه ی خطای شناختی (‏CEQ‏)‏ مردان و زنان

مهدی رحمانی ملک اباد؛ زهره لطیفی؛ نورعلی فرخی؛ مینا تنهایی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2018.2995.1137

چکیده
  این مقاله به منظور هنجاریابی و بررسی کفایت شاخص‌های پرسشنامه‌ی خطای شناختی (CEQ) انجام گرفته است. این مقیاس دارای 24 سوال است و در دو کشور آلمان و آمریکا توسط لوفور و پاسل‏ در سال‌های 1981 و 2009 هنجار شده است و شامل 4 زیر مقیاس فاجعه-سازی، تعمیم افراطی، شخصی‌سازی و انتخاب انتزاعی می‌باشد. شیوه پژوهش از جهت اعتباریابی و هنجاریابی از نوع ...  بیشتر