نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کنندة اهمال‌کاری تصمیم‌گیری در بین دانشجویان و ارزیابی یک مدل معادلات ساختاری، که در آن خودتنظیمی در تمرکز رابطة بین باورهای فراشناختی دربارة اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری را واسطه‌گری می‌کرد، انجام شد. بر اساس فرمول کوکران، ۳۹۱ دانشجو از سه دورة تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل بودند، با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامة باورهای فراشناختی دربارة اهمال‌کاری (فرنی و همکاران، ۲۰۰۹)، مقیاس اهمال‌کاری پرسشنامة تصمیم‌گیری ملبورن (مان و همکاران، ۱۹۹۷) و مقیاس‌ خودتنظیمی در تمرکز پرسشنامة راهبردهای یادگیری و مطالعه (واینستین و پالمر، ۲۰۰۲) را، تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد و مدل فرضی تاحدزیادی تأیید گردید. نتایج حاصل از مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان دادند که: باورهای فراشناختی مثبت و منفی دربارة اهمال‌کاری، بر خودتنظیمی در تمرکز تأثیر منفی دارند. هم‌چنین خودتنظیمی در تمرکز، در رابطة بین باورهای فراشناختی مثبت و منفی دربارة اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری، نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. این یافته‌ها، مبنایی برای بررسی اهمال‌کاری تصمیم‌گیری، به‌عنوان مانعی برای موفقیت تحصیلی فراهم کرده و بر نقش حیاتی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، در پیش‌بینی تمایل به تأخیر در موقعیت‌های تصمیم‌گیری، تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها