نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات معلم در رابطة خوش‏بینی تحصیلی معلمان و رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‏آموز انجام شد. در پژوهش همبستگی حاضر، 306 معلم به مقیاس خوش‏بینی تحصیلی معلمان (وولفولک هوی، هوی و کارز، 2008)، سیاهه هیجانات معلم (چن، 2016) و پرسشنامه تعامل معلم (لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. از روش آماری مدل‌یابی معادله ساختاری برای آزمون مدل مفروض میانجیگری هیجانات معلم در رابطة خوش‏بینی تحصیلی معلمان و رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‏آموز استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین خوش‌بینی معلم با هیجانات مثبت و رفتارهای مثبت رابطه بین‌فردی مثبت و معنادار و با هیجانات منفی و رفتارهای منفی رابطه بین‌فردی، منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون مدل مفروض نشان داد که مدل مفروض واسطه‌مندی کامل هیجانات معلم در رابطة بین خوش‏بینی معلمان و رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‏آموز با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تلاش برای فهم ظرفیت‌های تفسیری خوش‌بینی تحصیلی در پیش‌بین مدل‌های مثبت و منفی رفتار رابطه بین‌فردی معلم ـ دانش‌آموز می‌تواند در بستر تمایزیافتگی در تجارب هیجانی مثیت و منفی معلمان معنا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات