نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییی

4 کارشناسی روانشناسی دنشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

این مقاله به منظور هنجاریابی و بررسی کفایت شاخص‌های پرسشنامه‌ی خطای شناختی (CEQ) انجام گرفته است. این مقیاس دارای 24 سوال است و در دو کشور آلمان و آمریکا توسط لوفور و پاسل‏ در سال‌های 1981 و 2009 هنجار شده است و شامل 4 زیر مقیاس فاجعه-سازی، تعمیم افراطی، شخصی‌سازی و انتخاب انتزاعی می‌باشد. شیوه پژوهش از جهت اعتباریابی و هنجاریابی از نوع پژوهش های روان سنجی و از جهت شناسایی خطاهای شناختی جز پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مردان و زنان متأهل ایرانی بود. حجم نمونه‌ی مورد مطالعه 439 نفر می‌باشد که از 5 کلانشهر انتخاب گردیده‌اند. برای انجام تحلیل از نرم‌افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج، ساختار چهار عاملی مفروض بر نظریه‌ی خطای شناختی را تأیید کرد. نرم مقیاس‌ها برای زنان و مردان متأهل ایرانی نیز به دست آمد. و مشخص شد پایایی‌های بدست آمده و اعتبار سازه از ضریب بالا و مطلوبی برخوردار است که نشان‌دهنده مورد اعتماد و کاربردی بودن پرسشنامه در مراکز مشاوره و همچنین استفاده در تحقیقات میدانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات