روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش عاطفی- اجتماعی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی در بهبود مهارت‌های حل مسئله اجتماعی

ملیحه احمدی؛ کیانوش هاشمیان؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 6-31

https://doi.org/10.22054/jep.2023.34437.2355

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی – عاطفی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی بر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زنجان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر اجرای الگوی یادگیری معکوس بر رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانشجویان

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 32-75

https://doi.org/10.22054/jep.2023.62779.3440

چکیده
  پژوهش حاضر با اجرای الگوی یادگیری معکوس به بررسی اثربخشی آن بر ابعاد یادگیری خودراهبر مهارت دستور زبان انگلیسی دانشجویان پرداخته و در صدد بهبود راهبردهای تدریس و یادگیری است. تحقیق حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون است. نمونة آماری از میان کلیة یادگیرندگان مرکز علاءالدین مشهد از سال تحصیلی 1397 تا 1399، تعداد 220 نفر ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تدوین مدل علی درگیری تحصیلی برمبنای ذهن‏آگاهی تحصیلی با میانجی‏گری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان

حسین نادری پور؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کردنوقابی؛ شهریار یارمحمدی واصل

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 76-104

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74100.3857

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل علی درگیری تحصیلی بر مبنای ذهن‏آگاهی تحصیلی با میانجی‏گری ترس از شفقت به خود، خردورزی تحصیلی و هسته ارزشیابی خود در دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی (در قالب مدل‏یابی معادلات ساختاری) بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. برای تعیین حجم نمونه با ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی دانش‏ آموزان با اختلال یادگیری خاص؛ رویکردی کیفی

لیلا صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سالار فرامرزی؛ غلامعلی افروز

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 106-133

https://doi.org/10.22054/jep.2024.71063.3747

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی برای دانش‏آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای قیاسی بود. نمونه‏گیری به‌صورت هدفمند آغاز شد و از منابع نوشتاری با موضوع خوداطمینانی استفاده گردید. سپس محتوای کتاب‌ها و مقاله‌ها ازنظر اجزاء و مؤلفه‌های مرتبط با خوداطمینانی تحصیلی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
باورهای شایستگی تحصیلی درس علوم: سنجش میزان تأثیرپذیری از پیشایندها و تأثیرگذاری بر پیامدهای آموزشی

مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 134-162

https://doi.org/10.22054/jep.2024.70306.3719

چکیده
  خودپنداره و خودکارآمدی، مهم‌ترین باورهای شایستگی تحصیلی هستند که البته آگاهی اندکی در مورد نقش این باورها در درس علوم ‌وجود دارد و تا کنون روابط ساختاری جداگانه بین این باورها و پیشایندها و پیامدهای آموزشی در درس علوم در ایران موردبررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این روابط ساختاری را با استفاده از رگرسیون متغیرهای مکنون، در مجموعه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر مقابله با نشخوار فکری و اضطراب امتحان

پرویز شریفی درآمدی؛ فاطمه قاسم پور

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 164-198

https://doi.org/10.22054/jep.2024.71725.3773

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر مقابله با نشخوار فکری و اضطراب امتحان در دانش-آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران بود. با توجه به نیمه آزمایشی بودن روش پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه متوسطه اول شهر تهران بودند که نمونه‏ای به تعداد 30 نفر را به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش واسطه‏ای نظریه ذهن در رابطه بین کارکردهای اجرایی با کیفیت زندگی و همدلی در کودکان

مریم آقایی میبدی؛ آزاده چوب‌فروش‌زاده؛ یاسر رضاپور میرصالح

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 200-220

https://doi.org/10.22054/jep.2024.68362.3648

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‏ای نظریه ذهن در رابطه بین کارکرد‏های اجرایی با کیفیت زندگی و همدلی در کودکان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع مدل‏‏یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کودکان (دختر و پسر) 8 تا 12 سال شهرستان میبد در سال تحصیلی 1400-1399 بود که تعداد 350 از آنان به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه‏ی اهداف پیشرفت با عملکرد حافظه‏ی فعال: نقش واسطه‏ای عواطف

طاهره محبوبیان؛ فریبرز نیکدل

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، صفحه 222-248

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72221.3783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‏ای عواطف در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد حافظه‏ی فعال انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی مبتنی بر مدل همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از این جامعه، ۳6۰ نفر، با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای، انتخاب و به ...  بیشتر