روانشناسی یادگیری
تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی

نعیمه شبانی شاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 6-33

https://doi.org/10.22054/jep.2024.76097.3929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تشکیل می‌دادند و جهت تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی خود افشایی اساتید بر کم‌رویی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی: نقش میانجی امنیت روانشناختی

محمد غفاری مجلج؛ سعید صفدری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 34-59

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70620.3748

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر خود‌افشایی اساتید بر کم‌رویی دانشجویان رشته زبان انگلیسی با نقش میانجی امنیت روانشناختی می-باشد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه-های استان مازندران بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تخمین‌زده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه خودکارآمدی و هیجانات معلم در آموزش غیر حضوری و ادراک از حضوری در همه گیری کووید 19

هدی عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه رشیدی پور

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 60-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63626.3504

چکیده
  هدف و زمینه: اگرچه آموزش از راه دور در ایران پدیده ای نوین است، اما سال هاست که این روش آموزشی در جهان رواج و مورد استقبال قرار گرفته است. روش جدید و نسبتا ناشناخته این روش آموزشی در کشور، ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف آن را نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عواطف معلمان در آموزش از راه دور و ادراک از آموزش حضوری در اپیدمی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی استفاده از خانه‌های الکانین بر بهبود آگاهی واج‌شناختی و سیالی خواندن دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری خواندن: یک مطالعه مقدماتی در ایران

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه فاضلی فارسانی؛ سعید آریاپوران

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22054/jep.2023.65452.3539

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی کاربست اثربخشی خانه‌های الکانین بر بهبود آگاهی واج‌شناختی و سیالی خواندن دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خواندن بود. به همین منظور در یک طرح آزمایشی تک آزمودنی، 5 دانش‌آموز (3 دختر و 2 پسر) پایه سوم دبستان انتخاب شدند. با استفاده آزمون تشخیصی خواندن (شیرازی و نیلی پور، 1384) و آزمون آگاهی واج‌شناختی (دستجردی و ...  بیشتر

شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری

اعظم حسین پور؛ کاترین وزیری؛ نسرین باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/jep.2024.77531.3964

چکیده
  چکیده از دوره‌های مهم تاثیرگذار در رشد و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، دوران نوجوانی هر فردی است که شکل‌گیری شخصیت و هویت‌یابی در این دوره حساس شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری در نوجوانان بود. روش پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل ...  بیشتر

ساخت و رواسازی پرسشنامه یاری‌گری

ریحانه رحیمی؛ شیرین رشیدی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 152-178

https://doi.org/10.22054/jep.2024.74024.3852

چکیده
  یاری­گری که یکی از انواع رفتار جامعه­پسند است به اقدام یا فعالیت دواطلبانه­ای اشاره دارد که فرد در جهت کمک به دیگران بدون داشتن هرگونه چشم داشت یا انتظاری نشان می­دهد. در این پژوهش هدف ساخت ابزاری روا و پایا جهت اندازه­گیری سازه یاری­گری بود. پرسشنامه یاری­گری براساس مطالعه پیشینه توسط پژوهشگران طراحی و با نظر متخصصین ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر بار شناختی برونزاد بر درگیری شناختی و بار شناختی مطلوب دانشجویان: اثر دشواری مطلوب

سعیده زاهد؛ حسین کارشکی؛ پروین روشن قیاس

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 180-201

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71445.3759

چکیده
  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر بار شناختی برونزاد بر درگیری شناختی و بار شناختی مطلوب در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع شبه-آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی شهرستان اصفهان بود. ابتدا 30 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و تصادفاً به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
فرا تحلیل بررسی رابطه بین عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی

زهرا گلی زاده؛ لیلا میرزایی؛ محبوبه میرزایی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، صفحه 200-226

https://doi.org/10.22054/jep.2024.72276.3790

چکیده
  عزت‌نفس یکی از ویژگی های مهم شخصیتی فرد است که نقش مهمی در موفقیت او در زندگی فردی و اجتماعی دارد. برخورداری از عزت‌نفس به فرد کمک می‌کند تا با شوق و انگیزه بیشتری برای موفقیت تلاش کند و نسبت به آینده مثبت اندیش و خوش‌بین باشد. پژوهش حاضر به روش فرا تحلیل و با ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ی رابطه عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی انجام‌شده ...  بیشتر