نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تشکیل می‌دادند و جهت تعیین حجم نمونه براساس دیدگاه کلین در مدل معادلات ساختاری، تعداد 414 فرد از طریق نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه-های شادکامی آکسفورد (2002)، بهزیستی روان‌شناختی ریف (2002) و هوش هیجانی شات (1998) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی ساختاری با استفاده از نرم‌افزار amos انجام پذیرفت. نتایج نشان داد بهزیستی روان شناختی و هوش هیجانی به صورت مثبت و معنادار بر شادکامی دانشجویان اثر دارد و هوش هیجانی در بین دانشجویان به صورت مثبت و معنادار اثر بهزیستی روان شناختی بر شادکامی را میانجیگری می کند. می‌توان نتیجه گرفت که بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان به‌عنوان محافظی در برابر رویدادهای استرس‌زا عمل کرده  و نقش اساسی در تاثیرگذاری و بهبود کیفیت زندگی، سلامت روان و شادکامی در جوامع مختلف را دارا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آی، عفت، شیرازی، محموئد، جعفر طباطبائی، سمانه السادات، جعفر طباطبائی، تکتم السادات، و موسوی، سید ابوالفضل. (1397). بررسی رابطه شخصیت اصیل و شادکامی با بهزیستی روان­شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. رویش روان­شناسی، 7(12)، 240-227. http://frooyesh.ir/article-1-624-fa.html
احمدی، افسانه. (1399). بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر خلاقیت دانش­آموزان. پژوهش و مطالعات علوم­اسلامی، 2(17)، 86-79. https://www.joisas.ir/fa/showart-2e170e2b00e9dc366185c9590442fed0
اصفا، آرزو، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1401). پیش‌بینی اهمال کاری تحصیلی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان. روان‌شناسی تربیتی، 18(65)، 42-23. DOI: 10.22054/jep.2023.53037.3034
جزایری، سید حسین، دلاور، علی، و درتاج، فریبرز. (1397). تدوین مدل شادکامی براساس ویژگی­های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت­های ارادی و ویژگی­های جمعیت شناختی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی دانشگاه علامه طباطبائی، 9(35)، 56-27. https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32077.1826
چالشگر کردآسیایی، مشرفه، عباسی شوازی، معصومه، کریمی، ام البنین، حسن­پوری یلمه، سهیلا، لخی، حنیفه، و نیکوکاران، جلال. (1400). شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. طلوع بهداشت، 20(6)، 27-16. http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-3271-fa.html
چالشگر کردآسیابی، مشرفه، یزدانی چراتی یزادنی، جمشید، عوض پور، محبوبه، رمضانی، آتنا، و حسین­زاده، کبری. (1399). بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله سلامت، 11(2)، 202-194. https://sid.ir/paper/382881/fa
حاجی حسنی، مهرداد، و حاجی حسنی، فریده. (1399). مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد. روان­شناسی مثبت، 7(2)، 16-1.  10.22108/PPLS.2021.125719.2012
حیدری مشهور، فاطمه، حسینی، سعیده سادات، افشاری­نیا، کریم، عارفی، مختار. (1401). طراحی الگوی یکپارچه عوامل زمینه­ساز بهزیستی روان­شناختی در کودکان به روش دلفی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 7(1)، 227-217. http://islamiclifej.com/article-1-1528-fa.html
رحیمی، سعید، حاجلو، نادر، و بشرپور، سجاد. (1398). پیش­بینی روان­شناختی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397 براساس چشم­انداز زمان (نقش میانجی امید به زندگی): یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم­پزشکی رفسنجان، 18، 267-257. http://journal.rums.ac.ir/article-۱-۴۵۰۴-fa.html
ساکت، محمدحسین، داوری، رحیم، پاشا شریفی، حسن. (1402). بررسی روابط ساختاری بین سرمایه روان­شناختی و بهزیستی روان­شناختی با میانجی­گری حمایت اجتماعی ادراک شده و تمایزیافتگی دانشجویان. فصلنامه تعالی مشاوره و روان­درمانی، 11، 30-14. https://journal-counselling.islamshahr.iau.ir/article_699167.html
سیف الهی، ناصر، و اسکندری، نادر. (1400). نقش هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان. مدیریت سرمایه اجتماعی، 8(1)، 51-29.  10.22059/JSCM.2021.313595.2088
شاه­محمدی کلیبر، مهسا، رضایی، اکبر، و محمدزاده، علی. (1401). بررسی نقش ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان دختر شهرستان کلیبر. دوفصلنامه پویش در آموزش علوم­تربیتی و مشاوره، 8(17)، 235-212. https://educationscience.cfu.ac.ir/article_2788.html?lang=fa
طغرایی سمیرمی، روح اله، دانشگر، نوشین، دیوسالار، مائده، و قزلسفلو، مهدی. (1402). بررسی نقش میانجی­گر انعطاف­پذیری روان­شناختی در رابطه میان هوش هیجانی و بهزیستی روان­شناختی زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 5(1)، 78-71. doi:10.52547/jarac.5.1.71
عطاری، بهناز، منیرپور، نادر، و ضرغام حاجبی، مجید. (1399). نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی­گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان. پژوهشنامه روان­شناسی مثبت، 6(1)، 82-67. Doi: 10.22108/PPLS.2020.120228.1844
کرمانی مامازندی، زهرا، فخرعالمی، فاطمه السادات، حسینی واحد، هانیه، و علیخانی خامسی، علی. (1401). پیش­بینی شادکامی براساس سبک­های تفکر، خلاقیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان. پیشرفت­های نوین در روانشناسی، علوم­تربیتی و آموزش­وپرورش، 5(56)، 10-1. https://civilica.com/doc/1670577
کمالی مهاجر، رضا، صالحی، کیوان، مقدم‌زاده، علی، و جعفری، فاطمه. (1401). نشانگان مدرسه شاد: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه. روان‌شناسی تربیتی، 18(63)، 147-115. DOI: 10.22054/jep.2023.63638.3489
مرتضی­بیگی، زهره، صفری، علیرضا، بزرگ­خود، زهره، و اصغرنژادفرید، علی اصغر. (1400). پیش­بینی شادکامی براساس خودکارآمدی و کیفیت زندگی با میانجی­گری بهزیستی روان­شناختی. پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، 21(1)، 57-47. http://payeshjournal.ir/article-1-1728-fa.html
یزدانی، فاطمه. (1397). رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه کاشان. مدیریت فراگیر، 4(1)، 18-3. https://civilica.com/doc/803913/
 
Ahmed, H. A. A. E. K., & Mohamed, B. E. S. (2022). Relationship between morality, happiness, and social support among elderly people. Middle East Current Psychiatry, 29(1), 31.‏ https://doi.org/10.1186/s43045-022-00195-z
Ahmadi, A. (2020). Examining the Impact of Happiness Education on Student Creativity. Research and Studies in Islamic Sciences, 2(17), 79-86. [In Persian] https://www.joisas.ir/fa/showart-2e170e2b00e9dc366185c9590442fed0
Asfa, A., & Abolmalehi Hoseini, K. (2022). Predicting academic procrastination based on psychological fundamental needs mediated by psychological well-being in university students. Educational Psychology, 18(65), 23-42. [In Persian] DOI: 10.22054/jep.2023.53037.3034
Attari, B., Manavipoor, N., & Zargham Hajebi, M. (2020). The role of gratitude in happiness mediated by self-acceptance and forgiveness in the elderly. Journal of Positive Psychology, 6(1), 67-82.  [In Persian] 10.22108/PPLS.2020.120228.1844
Ayi, A., Shirazee, M., Jafar Tabatabaei, S. S., Jafar Tabatabaei, T. S., & Mousavi, S. A. (2018). Examining the relationship between authentic personality and happiness with psychological well-being of Birjand University of Medical Sciences students. Journal of Growth and Psychology, 7(12), 227-240. [In Persian]  http://frooyesh.ir/article-1-624-fa.html
Baudry, A. S., Grynberg, D., Dassonneville, C., Lelorain, S., & Christophe, V. (2018). Sub‐dimensions of trait emotional intelligence and health: A critical and systematic review of the literature. Scandinavian journal of psychology59(2), 206-222. https://doi.org/10.1111/sjop.12424
Bermejo-Martins, E., Luis, E. O., Fernández-Berrocal, P., Martínez, M., & Sarrionandia, A. (2021). The role of emotional intelligence and self-care in the stress perception during COVID-19 outbreak: An intercultural moderated mediation analysis. Personality and Individual Differences, 177, 110679.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110679
Chaleshagar Kordasiabi, M., Yazdani Charati Yazdani, J., Avizpour, M., Ramezani, A., & Hosseinzadeh, K. (2020). Examining social capital among students of Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Health, 11(2), 194-202. [In Persian] https://sid.ir/paper/382881/fa
Chaleshagar Kordasiabi, M., Abbasi Shavazi, M., Karimi, A. B., Hasanpour Yelmeh, S., Lakhi, H., & Nikookaran, J. (2021). Happiness and self-efficacy in students of Mazandaran University of Medical Sciences. Toloo-e Behdashti, 20(6), 16-27.  [In Persian] http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-3271-fa.html
Choon, S. W., Yong, C. C., Tan, S. K., & Tan, S. H. (2022). A proposed integrated happiness framework to achieve sustainable development. Heliyon8(10).‏ https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(22)02101-6.pdf
Hajihasani, M., & Hajihasani, F. (2020). The happiness model: A grounded theory study. Positive Psychology, 7(2), 1-16. [In Persian]   10.22108/PPLS.2021.125719.2012
Heidari Mashhoor, F., Hosseini, S. S., Afsharnia, K., & Arafi, M. (2022). Designing an integrated model of contextual factors for psychological well-being in children using the Delphi method. Islamic Lifestyle with a Focus on Health, 7(1), 217-227. [In Persian] http://islamiclifej.com/article-1-1528-fa.html
Jazayeri, S. H., Delavar, A., & Dartaj, F. (2018). Developing a happiness model based on personality traits, emotional intelligence, attachment style, volitional activities, and demographic characteristics. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy, Allameh Tabataba'i University, 9(35), 27-56. [In Persian]  https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32077.1826
Kamali Mohajjer, R., Salehi, K., Moghadamzadeh, A., & Jafari, F. (2022). Characteristics of a Happy School: A Phenomenological Study. Journal of Educational Psychology, 18(63), 115-147. [In Persian] DOI: 10.22054/jep.2023.63638.3489
Kermani Mama Zandi, Z., Fakhrealeimi, F. S., Hosseini Vahed, H., & Alikhani Khamasi, A. (2022). Predicting happiness based on thinking styles, creativity and cognitive emotion regulation strategies in students. New Advances in Psychology, Educational Sciences and Training, 5(56), 1-10. [In Persian] https://civilica.com/doc/1670577
Kitsios, F., Papageorgiou, E., Kamariotou, M., Perifanis, N. A., & Talias, M. A. (2022). Emotional intelligence with the gender perspective in health organizations managers. Heliyon, 8(11).‏ https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(22)02776-1.pdf
Garcia, D., Sagone, E., De Caroli, M. E., & Al Nima, A. (2017). Italian and Swedish adolescents: differences and associations in subjective well-being and psychological well-being. PeerJ, 5, e2868.‏ DOI:10.7717/peerj.2868
Izaguirre, L. A., Rodríguez‐Fernández, A., & Fernández‐Zabala, A. (2023). Perceived academic performance explained by school climate, positive psychological variables and life satisfaction. British Journal of Educational Psychology, 93(1), 318-332. https://doi.org/10.1111/bjep.12557
Kline ,R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling, edition 2,Guilford press, New York & London.
Lea, R. G., Davis, S. K., Mahoney, B., & Qualter, P. (2022). Does emotional intelligence buffer the effects of acute stress? A systematic review. Frontiers in psychology, 10, 810.‏ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00810/full
Meyers,L.S , Gamest.G., & Goarin,A.J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Mortazavi Beigi, Z., Safari, A., Bozorgkho, Z., & Asgharnejadfarid, A. A. (2021). Predicting happiness based on self-efficacy and quality of life mediated by psychological well-being. Journal of Jahad University of Medical Sciences, 21(1), 47-57. [In Persian] http://payeshjournal.ir/article-1-1728-fa.html
Nicolet-dit-Félix, M., Gillioz, C., Mortillaro, M., Sander, D., & Fiori, M. (2023). Emotional intelligence and attentional bias to emotional faces: Evidence of hypersensitivity towards emotion information. Personality and Individual Differences201, 111917.
Prado Gascó, V. J., Villanueva Badenes, M. L., & Górriz Plumed, A. B. (2018). Trait emotional intelligence and subjective well-being in adolescents: The moderating role of feelings. Psicothema.‏ http://hdl.handle.net/11162/172412
Rahimi, S., Hajilou, N., & Boshpour, S. (2019). Psychological prediction of Ardabil University students in 1397 based on time perspective (the mediating role of hope for life): A descriptive study. Rafsanjan University of Medical Sciences Journal, 18, 257-267. [In Persian] http://journal. rums.ac.ir/article-1-4504-fa.html
Ryan, R. M, & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford.
Saket, M. H., Davari, R., & Pasha Shafiei, H. (2023). Examining the structural relationships between psychological capital and psychological well-being mediated by perceived social support and differentiation of students. Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, 11, 14-30. [In Persian] https://journal-counselling.islamshahr.iau.ir/article_699167.html
Sarrionandia, A., & Mikolajczak, M. (2020). A meta-analysis of the possible behavioural and biological variables linking trait emotional intelligence to health. Health psychology review, 14(2), 220-244.‏ https://doi.org/10.1080/17437199.2019.1641423
Seif Allahi, N., & Eskandari, N. (2021). The role of emotional intelligence and social capital in student satisfaction. Journal of Social Capital Management, 8(1), 29-51.  [In Persian] 10.22059/JSCM.2021.313595.2088
Shahmohammadi Kalibar, M., Rezaee, A., & Mohammadzadeh, A. (2022). Examining the role of emotional inexpressiveness and perceived social support in predicting the psychological well-being of adolescent girls in Kalibar city. Journal of Educational and Counseling Research, 8(17), 212-235. [In Persian] https://educationscience.cfu.ac.ir/article_2788.html?lang=fa
Taghravi Samimi, R. A., Daneshgar, N., Diusalar, M., & Ghazalsofla, M. (2023). Examining the mediating role of psychological flexibility in the relationship between emotional intelligence and psychological well-being of couples. Journal of Measurement and Research in Applied Counseling, 5(1), 71-78. [In Persian] doi:10.52547/jarac.5.1.71
Tejada-Gallardo, C., Blasco-Belled, A., & Alsinet, C. (2023). Does mental well-being predict being perceived as a happy peer? A longitudinal social network study. Personality and Individual Differences, 202, 111988.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111988
Villagran, M. A., & Martin, L. (2022). Academic librarians: Their understanding and use of emotional intelligence and happiness. The Journal of Academic Librarianship, 48(1), 102466.‏ https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102466
Waters, L. (2020). Using positive psychology interventions to strengthen family happiness: a family systems approach. The Journal of Positive Psychology,15(5), 645-652. https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1789704
Yazdani, F. (2018). The relationship between emotional intelligence and happiness in Kashan University students. Comprehensive Management, 4(1), 3-18. [In Persian] https://civilica.com/doc/803913/
Yeşi̇ltepe, A., Sayar, S., & Çal, A. (2022). Investigation of the effect of the life satisfaction and psychological well‐being of nursing students on their happiness levels.http://hdl.handle.net/20.500.12498/5669
Zhao, J. L., Cai, D., Yang, C. Y., Shields, J., Xu, Z. N., & Wang, C. Y. (2020, June). Trait emotional intelligence and young adolescents’ positive and negative affect: The mediating roles of personal resilience, social support, and prosocial behavior. In Child & Youth Care Forum (Vol. 49, pp. 431-448). Springer US.‏ https://doi.org/10.1007/s10566-019-09536-2