نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

4 مربی گروه روانشناسی، دانشگاه آل طاها، تهران، ایران

چکیده

هدف و زمینه: اگرچه آموزش از راه دور در ایران پدیده ای نوین است، اما سال هاست که این روش آموزشی در جهان رواج و مورد استقبال قرار گرفته است. روش جدید و نسبتا ناشناخته این روش آموزشی در کشور، ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف آن را نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عواطف معلمان در آموزش از راه دور و ادراک از آموزش حضوری در اپیدمی کووید 19 در مقطع متوسطه منطقه یک شهر قم انجام شد. روش: این مطالعه یک مطالعه علی- مقایسه ای پس رویدادی است که در سال تحصیلی 1399-1399 بر روی 71 نفر از معلمان دبیرستان های شهر قم انجام شد. پرسشنامه ها در دو زمان مختلف آموزش از راه دور (فعلی) و ادراک آموزش حضوری (در سال های گذشته) تنظیم شدند. با توجه به اینکه برای انجام این تحقیق، نمرات هر فرد را با خود در غیبت و درک حضور مقایسه کردیم، از روش هتلینگ t2 (مانور دو گروهی) برای مقایسه شرایط مختلف تحصیلی استفاده کردیم. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که F در خودکارآمدی معلم (و مؤلفه‌های آن) و همچنین مؤلفه‌های عشق، لذت، غم و خشم معلم معنادار است. آموزش حضوری خودکارآمدی معلمان و مولفه های آن و عواطف عشق، لذت، غم و خشم در دبیرستان در دوره اپیدمی کوید 19. بین میانگین کل هیجان معلم و مؤلفه هیجان ترس معلم تفاوت معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عدم تأثیر آموزش از راه دور بر هیجان کل و مؤلفه هیجان ترس در معلمان دبیرستان در دوران اپیدمی کووید-19 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبری بورنگ، محمد، و امین یزدی، سیدامیر. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی. افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 15(3)، 70-76. http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-699-fa.html
بهزادفر، مرجان و طاطایی، تیمور. (1394). نقش معلم در نظام آموزش و پرورش، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران، تهران https://civilica.com/doc/438452
پوررحیم، حسین پور. (1399). رابطه رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ شهر اردبیل. فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی، 1(3)، 65-76.
جعفربیگی، ربابه. (1387). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مسأله درس زیست و خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
حسین‌چاری، مسعود. (1385). مقایسه‌ی خودکارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهتمایی. مطالعات روانشناختی، 3(4)، 103-87. Doi: 10.22051/PSY.2007.1711
دیره، عزت، بنی جمالی، شکوه السادات. (1388). بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مطالعات روانشناختی، 5 و 3، 62-47. Doi: 10.22051/PSY.2009.1605
شریعتمداری، علی. (1364). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ظهره­وند، راضیه. (1389). مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر کدام از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها. مطالعات روانشناختی، 6 و 3، 73-46. Doi: 10.22051/PSY.2010.1577
علی­نیا، رستم، برج علی، احمد، جمهری، فرهاد، و سهرابی، فرامرز. (1387). بررسی رابطه ابعاد شخصیت با جهت گیری هدف تحصیلی در دانشجویان. مجله علوم روانشناختی، 7(28)، 222-206.
قربانی، زینب. (1396). رابطۀ نیرومندهای منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شدة آنها برای آموزش اخلاقی دانش آموزان: نقش واسطه ای رفتار رابطۀ بین فردی معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
کارشکی، حسین، کوهی، و محمد، آهنی. (1395). رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6(24)، 200-171. https://doi.org/10.22054/jem.2017.12594.1359
مرتضوی، شهرناز. (1383). روابط متقابل بین خودکارآمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده به معلمان و دوستان نزدیک در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه­هایی از دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران. فصلنامه پژوهشی تهران، 10، 115-103.
کرامتی، هادی، شهرآرای، مهرناز. (1383). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی، نوآوری‌های آموزشی، 3 (4)، 115-103.
کریم­زاده، منصوره، و محسنی، نیکچهره. (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش علوم ریاضی و علوم انسانی). مطالعات زنان، 2، 45-29. Doi:10.22051/JWSPS.2006.1269.
کشاورزی، سیاوش، و فلاحتی قدیمی فومنی، محمدرضا. (1394). تأثیر بازتاب و جنسیت معلمان بر هیجان فکری و سبک تدریس بین فردی آنها. نظریه و عمل در مطالعات زبان، 5(3)، 525. doi: 10.17507/tpls.0503.11
محسن پور، مریم، حجازی، الهه، و کیامنش، علیرضا. (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. نوآوری های آموزشی، 5(16)، 9-35. SID. https://sid.ir/paper/75420/fa
محمدامینی، زرار. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری- خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. اندیشه های نوین تربیتی، 11(4)، 470-447. https://civilica.com/doc/1318718
محمدی، مهدی، کشاورزی، فهیمه، ناصری جهرمی، رضا، ناصری جهرمی، راحیل، حسامپور، زهرا، و ابراهیمی، شیما. (1399). واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونانشریه پژوهش‌های تربیتی، 7(40)، 101-74. Doi: 10.52547/erj.7.40.74
موحدی، محمد حسن. (1395). رابطه بین نیرومندی های منشی و رفتارهای سلامت با نقش واسطه ای هیجانات در معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
میرهاشمی روته، زهرا سادات، و شکری، امید. (1397). رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6(3)، 37-52. https://doi.org/10.30473/etl.2019.5405
نبوی، سیدصادق. (1399). پیش بینی سلامت روان دانشجو معلمان بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی. پژوهش در تربیت معلم، 3(2 (پیاپی 6))، 135-153. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=544816
نجفی، محمود، و فولادچنگ، محبوبه. (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش­آموزان دبیرستانی. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، 22، 81-69 Dor: 20.1001.1.23452188.1386.5.1.7.1.
نوری، انور، شکری، امید و شریفی، مسعود. (1392). تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجیگر باورهای خودکارآمدی. فصلنامۀ روانشناسی کاربردی، 4(28)، 59-76. Dor: 20.1001.1.20084331.1392.7.1.5.4
وفا، شیما، ابراهیمی قوام، صغری، و اسدزاده، حسن. (2014). رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان ومقایسه آن در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران. روانشناسی افراد استثنایی، 14(4)، 126-104. https://jpe.atu.ac.ir/article_288.html
 
Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51. ERIC Number: ED606496.
Agne, K. J., Greenwood, G. E., & Miller, L. D. (1994). Relationships between teacher belief systems and teacher effectiveness. Journal of research & development in Education, 27(3), 141–152.
Akbaryboorang, M., Aminyazdi, S., Test-Anxiety and Self-Efficacy: (2009) A Study on the Students of Islamic Azad University, Branch of Southern Khorasan. Intern Med Today; 15(3), 70-76. [In Persian] http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-699-fa.html.
Alinia, R., BorjAli, A., Jamhari, F., & Sohrabi, F. (1988). Examining the relationship between personality dimensions and academic goal orientation in students. Journal of Psychological Science, 7, 26, 222-206. [In Persian]
Allinder, R. M. (1994). The relationship Between efficacy and the instructional practices of special education teacher and consultants. Teacher Education and Education. 17,86-95. https://doi.org/10.1177/088840649401700203.
Artino Jr, A. R. (2012). Emotions in online learning environments: Introduction to the special issue.‏ The Internet and Higher Education, 15(3), 137-140. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.04.001.
Ashton, P, T.& Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student achievement. Longman Publishing Group.
Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health education and Behavior, 91, 143- 164. https://doi.org/10.1177/1090198104263660.
Behzadfar, M. & Tatai, T. (2014). the role of the teacher in the education system, the national conference of applied researches in educational sciences and psychology and social harms of Iran, Tehran [In Persian] https://civilica.com/doc/438452.
Boush, T. (1995). Gender differences in self- efficacy and academic performance among students of business and administration. Scandinavian Journal of Educational Research, 31, 311- 318. https://doi.org/10.1080/0031383950390403.
Brown, M. G. (2016). Blended instructional practice: A review of the empirical literature on instructors’ adoption and use of online tools in face-to-face teaching. The Internet and Higher Education, 31, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2016.05.001.
Burley, W. W., Hall, B. W., Villeme, M. G., & Brockmeier, L. L. (1991, April). A path analysis of the mediating role of efficacy in first-year teachers’ experiences, reactions, and plans. In annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.‏
Burns, M. (2011). Distance education for teacher training: Modes, models, and methods. Education Development Center, Inc.
‏Chang, M. L. (2013). Toward a theoretical model to understand teacher emotions and teacher burnout in the context of student misbehavior: appraisal, regulation and coping. Motivation and Emotion, 37, 799-817. DOI:10.1007/s11031-012-9335-0.
Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of a teacher emotion inventory. Teaching and Teacher Education, 55, 68-77. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.001.
Collie, R. J., & Martin, A. J. (2017). Teachers’ sense of adaptability: Examining links with perceived autonomy support, teachers’ psychological functioning, and students’ numeracy achievement. Learning and Individual Differences, 55, 29–39. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.03.003.
Corry, M., & Stella, J. (2018). Teacher self-efficacy in online education: a review of the literature.‏ https://doi.org/10.25304/rlt.v26.2047.
Crawford, K. (2011). Six provocations for big data. https://doi.org/10.31219/osf.io/nrjhn.
Cross, D. I., & Hong, J. Y. (2012). An ecological examination of teachers' emotions in the school context. Teaching and Teacher Education, 28(7), 957-967.‏ https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.001.
Darby, A. (2008). Teachers’ emotions in the reconstruction of professional self-understanding. Teaching and teacher education, 24(5), 1160-1172.‏ https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.001.
Darmanegara Liem, A., Lau, S., and Nie, y. (2008). The role of self efficacy, Task value, and achievement goals in predicting Learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 456- 512. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.08.001.
Day, C., & Lee, J. C. K. (2011). New understandings of teacher's work: emotions and educational change. Springer.
Deira, E., Bani Jamali, S. al-S. (1989). Investigating the contribution of motivational factors on the use of cognitive and metacognitive strategies in the learning process. Journal of Psychological Studies, 5, 3, 62-47. [In Persian] Doi: 10.22051/PSY.2009.1605.
Dellinger, A. B, Bobbitt, J.,Oliver, D., & Ellett. (2007). measuting teachers self-efficay beliefs; development and use of the t e b s – self. teaching and education, 24(3), 751-766. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.010.
Dolighan, T., & Owen, M. (2021). Teacher efficacy for online teaching during the COVID-19 pandemic. Brock Education Journal, 30(1), 95-95. https://doi.org/10.26522/BROCKED.V30I1.851.
Dooly, M., & Sadler, R. (2020). “If you don’t improve, what’s the point?” Investigating the impact of a “flipped” online exchange in teacher education. ReCALL, 32(1), 4-24.‏‏ https://doi.org/10.1017/S0958344019000107.
Emmer Jr, T. J., Emmer, T. J., Vaidynathan, J., & Vaidynathan, T. K. (1995). Bond strength of permanent soft denture liners bonded to the denture base. The Journal of prosthetic dentistry, 74(6), 595-601.‏ https://doi.org/10.1016/S0022-3913(05)80311-7.
Fery, R. L. (2002). New opportunities in Vigna. Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA, 424-428.‏
Frenzel, A. C., Goetz, T., Stephens, E. J., & Jacob, B. (2009). Antecedents and effects ofteachers' emotional experiences: an integrative perspective and empirical test. In P. A. Schutz, & M. Zembylas (Eds.), Advances in teacher emotions research: The impact on teachers lives (pp. 129e148). New York:Springer. DOI:10.1007/978-1-4419-0564-2_7.
Friedman, I. A., & Kass, E. (2002). Teacher self-efficacy: A classroom-organization conceptualization. Teaching and teacher education, 18(6), 675-686. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00027-6.
Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
Gazza, E. A. (2017). The experience of teaching online in nursing education. Journal of Nursing Education, 56(6), 343–349. DOI: 10.3928/01484834-20170518-05.
Ghorbani, Z. (2016). The relationship between teachers' secretarial strengths and their perceived self-efficacy for moral education of students: the mediating role of teacher interpersonal relationship behavior. Master's thesis. Shahid Beheshti University. [In Persian]
Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of educational psychology, 76(4), 569. https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569.
Greenwood, G. E., Olejnik, S. F., & Parkay, F. W. (1990). Relationships between four teacher efficacy belief patterns and selected teacher characteristics. Journal of research & Development in Education.
Guo, Y., Piasta, S. B., Justice, L. M., & Kaderavek, J. N. (2010). Re- lations among preschool teachers’ self-efficacy, classroom quality, and children’s language and literacy gains. Teaching and Teacher Education, 26, 1094-1103. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.005.
Guskey,T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation, Teaching and Teacher Education, 38(4),25-33. https://doi.org/10.1016/0742-051X(88)90025-X.
Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). Teacherstudent relationship at university: an important yet under-researched field. Review of Education, 40, 370-388. https://doi.org/10.1080/03054985.2014.921613.
Han, X., Wang, Y., & Jiang, L. (2019). Towards a framework for institution-wide quantitative assessment of teacher’s online participation in blended learning implementation. The Internet and Higher Education, 42, 1–12. DOI:10.1016/j.iheduc.2019.03.003.
Hargreaves, A. (1998). The emotional politics of teaching and teacher development: With implications for educational leadership. International Journal of Leadership Education, 1, 315-336. https://doi.org/10.1080/1360312980010401.
Hargreaves, A. (2001). Emotional geographies of teaching. Teachers College Record, 103(6), 1056-1080. https://doi.org/10.1111/0161-4681.00142.
Holodynski, M., & Friedlmeier, W. (2006). Development of emotions and emotion regulation (Vol. 8). Springer Science & Business Media.
Hosseinchari, M. (2007). Comparison of perceived self-efficacy in social interaction with peers among a group of male and female students of Rahtamai course. Journal of Psychological Studies3(4), 87-103. [In Persian] Doi: 10.22051/psy.2007.1711.
Howe, D. L., Chen, H.-C., Heitner, K. L., & Morgan, S. A. (2018). Differences in nursing faculty satisfaction teaching online: A comparative descriptive study. Journal of Nursing Education, 57 (9), 536–543. https://doi.org/10.3928/01484834-20180815-05.
Ingersoll, R. M. (2002). The teacher shortage: A case of wrong diagnosis and wrong prescription. NASSP bulletin, 86(631), 16-31.‏ https://doi.org/10.1177/019263650208663103.
Izard, C. E. (1993). Four systems for emotion activation: Cognitive and noncognitive processes. Psychological review, 100(1), 68.‏ https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.1.68.
Jafarbeigi, R. (2009). Investigating the effect of teaching metacognitive strategies on solving the problem of life lesson and self-efficacy and academic progress of students. Master's thesis, Tabriz University. [In Persian]
Karademas, E. C., & Kalantzi-Azizi, A. (2004). The stress process, self-efficacy expectations, and psychological health. Personality and individual differences, 37(5), 1033-1043.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.11.012.
Karimzadeh, M., & Mohseni, N. S. (2006). Examining the relationship between academic self-efficacy and academic achievement in female students of the second year of high school in Tehran (mathematical sciences and humanities). Women's Psychological Social Studies, 4(2), 29-45. [In Persian] Doi: 10.22051/jwsps.2006.1269.
Karshki, H., Koohi, M., & ahani, Z. (2016). Validation of the Teacher Emotion Inventory from primary school in Mashhad. Quarterly of Educational Measurement6(24), 171-200. [In Persian] doi: 10.22054/jem.2017.12594.1359.
Kaur, G. (2020). Digital Life: Boon or bane in teaching sector on COVID-19. CLIO an Annual Interdisciplinary Journal of History, 6(6), 416-427.
Keramati, H., & Shahr-Arai, M. (2004). Investigating the relationship between self–perceived efficacy and performance on mathematics among junior high school students. Journal of Educational Innovations3(4), 103-115. [In Persian]
Keshavarzi, S., & Falahati Qadimi Fumani, M. R. (2015). the Impact of Teachers’ Reflectivity and Gender on Their Intellectual Excitement and Interpersonal Teaching Style. Theory and Practice in Language Studies. 5. 525. [In Persian] doi: 10.17507/tpls.0503.11.
Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R., … & Lessler, J. (2020). The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of internal medicine, 172(9), 577-582. https://doi.org/10.7326/M20-0504.
Laurie A. Donnell, Maribeth Gettinger. (2015). Elementary school teachers'
acceptability of school reform: Contribution of belief congruence, self-efficacy,
and professional development. Teaching and Teacher Education, 51(5):47-57. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.06.003.
Leach, C. w. et al. (2003). Choosing letter greed evaluation: the interaction of students achievement and self efficacy. Contemporary Educational psychology, 28, 495- 509. doi:10.1016/S0361-476X(02)00058-9.
Lee, J. C. K., & Yin, H. B. (2011). Teachers'emotions and professional identity in curriculum reform: A Chinese perspective. Journal of educational change, 12, 25-46. doi.org/10.1007/s10833-010-9149-3.
Lobo, J. L., Del Ser, J., Bifet, A., & Kasabov, N. (2020). Spiking Neural Networks and Online Learning: An Overview and Perspectives. Neural Networks, 121: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.09.004.
Ma, K., Chutiyami, M., Zhang, Y., & Nicoll, S. (2021). Online teaching self-efficacy during COVID-19: Changes, its associated factors and moderators. Education and information technologies, 1-23. DOI:10.1007/s10639-021-10486-3.
Maslach, C, Schaufeli, W. D., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology. 52(1), 397-422.
McPherson, M. S., & Bacow, L. S. (2015). Online higher education: Beyond the hype cycle. The Journal of Economic Perspectives, 29(4), 54–135.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publications.‏
Mian, A., & Khan, S. (2020). Coronavirus: the spread of misinformation. BMC medicine, 18(1), 1-2. doi.org/10.1186/s12916-020-01556-3.
Mirhashemi Rooteh, Z. S., & Shokri, O. (2018). The Relationship between Perceived Self-Efficacy Beliefs with Interpersonal Teacher-Student Behavior: The Mediating role of Teacher Emotions. Research in School and Virtual Learning6(3), 37-52. [In Persian] https://doi.org/10.30473/etl.2019.5405.
‏Mogg, K., & Bradley, B. P. (1999). Selective attention and anxiety: A cognitive-motivational perspective. In T. Dalgleish & M. Power (Eds.), Handbook of cognition and emotion (pp. 145–170). New York: Wiley.
Mohadi, M. H. (2015). The relationship between secretary strengths and health behaviors with the mediating role of emotions in teachers. Master's thesis. Islamic Azad University Tehran Branch. [In Persian]
Mohammad Amini, Z. (2008). the relationship between self-regulation learning strategies and motivational beliefs with students' academic progress. New Educational Thoughts, 11, 4, 470-447. [In Persian] https://civilica.com/doc/1318718.
Mohammadi M, Keshavarzi F, Naseri Jahromi R, Naseri Jahromi R, Hesampoor Z, Mirghafari F et al. (2020) Analyzing the Parents' Experiences of First course Elementary School Students from the Challenges of Virtual Education with Social Networks in the Time of Coronavirus Outbreak. Journal title 2020; 7 (40):74-101. [In Persian] doi: 10.52547/erj.7.40.74.
Mohsen Pour, M., Hejāzi, E., & Kiāmanesh, A. (2006). The Role of Self-Efficacy, Achievement Goals, Learning strategies and Persistence in Math Achievement of Grade 11 High School Students (Math Branch) in Tehran. Journal of Educational Innovations5(2), 9-35. [In Persian] https://sid.ir/paper/75420/fa.
Mohyuddin, R., Elias, H., Cheong, L. S., Muhamd, M. F., NooReen, N., and Muller, S. L. (2008). Gender-role orientation as a determinant of entrepreneurial self- efficacy. Journal of Developmental Enterepreneurial, self- efficacy, 13, 1, 3- 20.
Moore, W. P., & Esselman, M. E. (1994). Exploring the context of teacher efficacy; the role of achivement and climate. Paper presented at the annual meeting of the American educational researcher association, new Orleans.
Mortazavi, S. (2004). Reciprocal relationships between life satisfactions among high school students and their self-efficacy belief and support received from the family, teachers, and friends. Journal of Educational Innovations3(2), 13-39. [In Persian]
Mouratidou, N., Malmborg, P., Sachs, M. C., Askling, J., Ekbom, A., Neovius, M., ... & Olén, O. (2020). Adult height in patients with childhood‐onset inflammatory bowel disease: a nationwide population‐based cohort study. Alimentary pharmacology & therapeutics, 51(8), 789-800. https://doi.org/10.1111/apt.15667.
‏Muller, J. P., & Müller, J. P. (1996). The design of intelligent agents: a layered approach (Vol. 1177). Springer Science & Business Media.
Nabavi, S. S., Sohrabi, F. (2017) Predicting the Mental Health of Teachers Through Self-efficacy, Social Support and Socio-economic Status. JHPM, 6(4), 15-24. [In Persian] Doi: 10.21859/jhpm-07023.
Najafi, M., & Foladjang, M. (2007). The Relationship between Self- Efficacy and Mental Health among High School Students. Clinical Psychology and Personality5(1), 69-83. [In Persian] Dor: 20.1001.1.23452188.1386.5.1.7.1.
Naylor, D., & Nyanjom, J. (2020). Educators’ emotions involved in the transition to online teaching in higher education. Higher Education Research & Development, 40(6), 1236-1250. DOI:10.1080/07294360.2020.1811645.
Nouri, A., Shokri, O., and Sharifi, M. (2012). Job stress and emotional well-being of teachers: testing the mediator effect model of self-efficacy beliefs. Applied Psychology Quarterly, seventh year, number, 4(28), 59-76. [In Persian] Dor: 20.1001.1.20084331.1392.7.1.5.4.
‏Olsen, M. (2009). A study of school culture, leadership, teacher quality and student outcomes via a performance framework in elementary school participating in a school reform Initiative; PhD Dissertation, university of Florida.
Ouyang, F., & Scharber, C. (2017). The influences of an experienced instructor’s discussion design and facilitation on an online learning community development: A social network analysis study. The Internet and Higher Education, 35, 34–47. DOI:10.1016/j.iheduc.2017.07.002.
Pourrahim, M., & Hoseinpoor, R. (2020). The relationship between educational leadership and teacher self-efficacy with professional development primary school teachers in district 2 of Ardabil. Applied Educational Leadership, 1(3), 65-76. [In Persian]
Sanabria, O. B., Chavez, M. P., & Gómez Zermeño, M. (2016). Virtual educational model for remote communities in ChocÃ, Colombia. International Journal of Education and Development using ICT, 12(2).
Scherer, K. R. (2004, April). Feelings integrate the central representation of appraisal-driven response organization in emotion. In Feelings and emotions: The Amsterdam symposium (pp. 136-157).‏
‏Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). Self‐regulation and learning. Handbook of Psychology, Second Edition, 7.‏
Schutz, P. A., & Zembylas, M. (2009). Introduction to advances in teacher emotion research: The impact on teachers’ lives. In Advances in teacher emotion research (pp. 3-11). Springer, US. doi.org/10.1007/978-1-4419-0564-2_1.
Shariatmadari, A. (1985). Principles and philosophy of education and training, Tehran: Amirkabir Publications. [In Persian]
Song, J., & Park, M. H. (2021). Emotional scaffolding and teacher identity: Two mainstream teachers’ mobilizing emotions of security and excitement for young English learners. International Multilingual Research Journal, 15(3), 253-266. https://doi.org/10.1080/19313152.2021.1883793.
Soodak, L.C., & podell,P.M. (1996). Teacher efficacy: Toward the understanding of a multi- facted construct. Teaching and Teacher Education, 12,401-411. https://doi.org/10.1016/0742-051X(95)00047-N.
‏Stephan, M., Markus, S., & Gläser-Zikuda, M. (2019, October). Students' achievement emotions and online learning in teacher education. In Frontiers in Education (Vol. 4, p. 109). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00109.
Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: a review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327-358. doi.org/10.1023/A:1026131715856.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17: 783-805. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1.
Vafa, S., Ebrahimi Ghavam, S., & Asadzade, H. (2014). The relationship between teacher's self-efficacy beliefs and student's perception of classroom atmosphere with self-regulation strategies of students' learning and its comparison in first grade female students of gifted and normal schools in Tehran. Psychology of Exceptional Individuals4(14), 104-126. [In Persian] https://jpe.atu.ac.ir/article_288.html.
Verkuyl, M., Lapum, J. L., Hughes, M., McCulloch, T., Liu, L., Mastrilli, P., Romaniuk, D. & Betts, L. (2018). Virtual Gaming Simulation: Exploring Self, Virtual and In-person Debriefing. Clinical Simulation in Nursing, 20: 7-14. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.04.006.
Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., ... & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397-404.‏ DOI: 10.1016/S2352-4642(20)30095-X.
World Health Organization. (2020). Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions: scientific brief, 09 July 2020 (No. WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.3). World Health Organization.
Zembylas, M., & Papanastasiou, E. (2004). Job satisfaction among school teachers in Cyprus. Journal of educational administration, 42(3), 357-374. DOI:10.1108/09578230410534676.
Zenkov, K., Helmsing, M., Parker, A. K., Glaser, H., & Bean, M. (2021). Portrait of the Teacher Educator as a Weary Pedagogue: Narrating our Way to a Post-Pandemic Vision of Educator Preparation. The Teacher Educators’ Journal, 14. 106-125. ERIC Number: EJ1296521.
Zohrevand, R. (2010). Comparing Self Concept, Academic Self -Efficacy, Emotional Intelligence, Gender Beliefs and Gender Contentment among High School Girls and Boys and the Proportion of These Variables in Predicting Their Academic Achievement. Journal of Psychological Studies6(3), 45-72. [In Persian] doi: 10.22051/psy.2010.1577.