روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان و ارائه راهکارهای عملیاتی

سالار قاسمی؛ قدسی احقر؛ داوود تقوایی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 6-25

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74413.3868

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال ۱۴۰۰ بودند که طبق ...  بیشتر

رابطه سیستم‏های مغزی / رفتاری، تکانش گری و کاهش اهمیت تأخیری با رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه‏ای اختلال در تنظیم هیجان

لیلا علیزاده؛ خدامراد مومنی؛ هاشم جبرائیلی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 26-45

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74079.3856

چکیده
  نوجوانی دوره‌ای از تحول اساسی در رشد عاطفی، اجتماعی، عصبی و شناختی است که با افزایش آسیب‏پذیری در برابر صدماتی مانند تصادفات رانندگی، جرائم خشونت‏آمیز، اعتیاد و روابط جنسی همراه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اختلال در تنظیم هیجان در رابطه با سیستم‌های مغزی / رفتاری، تکانش گری و کاهش اهمیت تأخیری در رفتارهای ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل محتوای کمی کتاب‌های درسی از منظر تحریک کنجکاوی دانش‌آموزان

سید عباس رضوی؛ فرشته خادمی نیا؛ سید منصور مرعشی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 46-70

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73959.3850

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان توجه کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی به قوه کنجکاوی دانش‏آموزان ‏‏انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بود. قلمرو پژوهش، همۀ کتاب‌های درسی دورۀ دوم ابتدایی بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از چک‌لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی چک‌لیست با استفاده از شاخص CVI (والتز و باسل) محاسبه و مورد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش‏بینی آسیب‌پذیری روان‌شناختی عملکردی ورزشی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‏ های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار

علی جلیلی شیشوان

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 72-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73921.3848

چکیده
  عوامل روان‌شناختی مقدمه مهمی برای شروع آسیب‌های ورزشی هستند و همچنین نقش مهمی در توان‌بخشی آسیب و درنهایت بازگشت موفقیت‌آمیز به بازی دارند. هدف این پژوهش پیش‏بینی روان‌شناختی عملکرد پیش‏بینی آسیب‌پذیری روان‌شناختی عملکردی ورزشی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‏های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب‌آوری

مرضیه غلامی توران پشتی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 102-126

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72087.3782

چکیده
  شیوع جهانی ویروس (کووید-19) باعث افزایش مشکلات روان‌شناختی در خانواده‌ها گردیده است. ازآنجاکه تاب‌آوری نقش بسزایی در بهداشت روانی و جسمانی افراد دارد لذا پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب‌آوری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب کرونا و تاب‌آوری یک رابطه متوسط و معناداری وجود دارد میانگین اندازه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

مرتضی زیبایی ثانی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالقاسم شکیبا

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 128-150

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71008.3745

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی انجام‌گرفته است. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی مرکز اختلالات یادگیری آموزش‌وپرورش سبزوار به تعداد 50 ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69945.3703

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‏آموزان متوسطه دوم شهر انار انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی است و 270 دانش‏آموز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای انتخاب و به سؤالات مقیاس انگیزش پیشرفت Vallerand و همکاران (1992)، خرده مقیاس خودکارآمدی ...  بیشتر

اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر شادکامی و امیدواری در کودکان مبتلا به دیابت نوع 2

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمدمهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، صفحه 182-205

https://doi.org/10.22054/jep.2021.56254.3180

چکیده
  کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که می‌تواند بر شادکامی و امیدواری کودک مبتلا به دیابت تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بر شادکامی و پذیرش بیماری در کودکان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی ...  بیشتر