روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی و پایداری آن در دانش آموزان

سالار قاسمی؛ قدسی احقر؛ داود تقوایی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74413.3868

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان در درس علوم و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال ...  بیشتر

رابطه سیستم‌های مغزی / رفتاری، تکانشگری و کاهش اهمیت تأخیری با رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه‌ای اختلال در تنظیم هیجان

خدامراد مومنی؛ لیلا علیزاده؛ هاشم جبرائیلی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.74079.3856

چکیده
  نوجوانی دوره‌ای از تحول اساسی در رشد عاطفی، اجتماعی، عصبی و شناختی است که با افزایش آسیب‌پذیری در برابر صدماتی مانند تصادفات رانندگی، جرایم خشونت‌آمیز، اعتیاد و روابط جنسی همراه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اختلال در تنظیم هیجان در رابطه با سیستم‌های مغزی / رفتاری، تکانشگری و کاهش اهمیت تأخیری در رفتارهای ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل محتوای کمی کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی از منظر تحریک کنجکاوی دانش‌آموزان

سید عباس رضوی؛ فرشته خادمی نیا؛ سید منصور مرعشی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73959.3850

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان توجه کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی به قوه کنجکاوی دانش‏ آموزان ‏‏انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بود. قلمرو پژوهش، همۀ کتاب‌های درسی دورۀ دوم ابتدایی بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی چک لیست با استفاده از شاخص CVI (والتز و باسل) محاسبه شد. برای اطمینان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار

علی جلیلی شیشوان

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73921.3848

چکیده
  عوامل روانشناختی مقدمه مهمی برای شروع آسیب های ورزشی هستند و همچنین نقش مهمی در توانبخشی آسیب و در نهایت بازگشت موفقیت آمیز به بازی دارند. هدف این پژوهش پیش‌بینی روانشناختی عملکرد پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
 فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری

مرضیه غلامی توران پشتی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72087.3782

چکیده
  شیوع جهانی ویروس (کووید-19 ) باعث افزایش مشکلات روانشناختی در خانواده ها گردیده است. از آنجا که تاب آوری نقش بسزایی در بهداشت روانی و جسمانی افراد دارد لذا پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب آوری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب کرونا و تاب آوری یک رابطه متوسط و معناداری وجود دارد میانگین اندازه اثراضطراب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی

مرتضی زیبایی ثانی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالقاسم شکیبا

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.71008.3745

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی انجام‌گرفته است. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن دانش آموزان پایه سوم دارای اختلال ریاضی مرکز اختلالات یادگیری آموزش‌وپرورش سبزوار به تعداد 50 ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش آموزان متوسطه دوم

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودآبادی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69945.3703

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر انار انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی است و 270 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به سؤالات مقیاس انگیزش پیشرفت والرند و همکاران (1992)، خرده مقیاس خودکارآمدی ...  بیشتر

اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر شادکامی و امیدواری در کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمدمهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2021.56254.3180

چکیده
  کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که می‌تواند بر شادکامی و امیدواری کودک مبتلا به دیابت تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بر شادکامی و پذیرش بیماری در کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2 بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی ...  بیشتر