نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه مطالعات آموزش‌وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی دانش آموزان و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال ۱۴۰۰ بودند که طبق ملاک‌های ورود و خروج در پژوهش تعداد 45 نفر بر اساس فرمول کوکران و بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه تقسیم‌بندی شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودشکوفایی جونز و کراندال (1986) بود. در مرحله پیش‌آزمون متغیر وابسته روی گروه آزمایشی اول، گروه آزمایش دوم و گروه کنترل اجرا شد. متغیر مستقل (آموزش معکوس) بر روی گروه آزمایش اول و آموزش راهبردهای فراشناختی روی گروه آزمایش دوم اجرا شد و گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. در مرحله پس‌آزمون متغیر وابسته روی هر سه گروه آزمایش اول، آزمایش دوم و گروه کنترل اجرا و در مرحله پیگیری یعنی یک ماه پس از مرحله پس‌آزمون متغیرهای وابسته روی هر دو گروه آزمایشی اجرا شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین متغیر خودشکوفایی، بین دو گروه تحت آموزش قرار گرفته با گروه کنترل معنادار است (P<0.01). از طرفی نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش معکوس با آموزش راهبردهای فراشناختی در درس علوم بر خودشکوفایی در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بادله، علیرضا، و ایزدی خواه، الهه. (1398). مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی. رویکردهای نوین آموزشی، 14(2)، 21-44.
بهمنی، مصطفی، جوادی پور، محمد، حکیم زاده، رضوان، صالحی، کیوان، و علوی مقدم، سید بهنام. (1396). بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 8(2), 35-49.
جوشقان نژاد، فاطمه، و باقری، محسن. (1397). تأثیر کلاس درس معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 15(58)، 95-107.
زاهدی، سکینه، و فخری، زهرا. (1394). تحلیل ساختار عاملی سیاهه راهبردهای یادگیری و مطالعه در دانشجویان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 12(1), 67-82.
کیاحسینی، زیبا، و دوستی، وهاب. (1394). مقایسه تأثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران
نظری زاده دهکردی، سمیه، بابایی، میثم، سعید، و اردکانی، سعید. (1395). بررسی نگرش اعضای هیئت‌علمی مؤسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه‌‌ی موردی). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(1)، 33-55.
یار محمدیان، احمد، و کمالی، فاطمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با خود شکوفایی دانش آموزان پایه اول دبیرستان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3(52)، 211-226.
 
Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. Educational Research Review, 20, 1-11.
Beitel, M., Bogus, S., Hutz, A., Green, D., Cecero, J. J., & Barry, D. T. (2014). Stillness and motion: An empirical investigation of mindfulness and self-actualization. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 13(3), 187-202.
Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Flipping for mastery. Educational Leadership, 71(4), 24-29.
Cao, Z., & Lin, Y. (2020). A Study on Metacognitive Strategy Use in Listening Comprehension by Vocational College Students. English Language Teaching, 13(4), 127-139.
Chou, L. Y. (2017). The effect of flipped classroom on self-efficacy and satisfaction of computer auditing. In International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (pp. 841-845). Springer, Cham.
Compton, W. C. (2018). Self-actualization myths: what did Maslow really say?. Journal of Humanistic Psychology, 0022167818761929.
Davidson, W. B., Bromfield, J. M., & Beck, H. P. (2007). Beneficial academic orientations and self-actualization of college students. Psychological reports, 100(2), 604-612.
Galway, L. P., Corbett, K. K., Takaro, T. K., Tairyan, K., & Frank, E. (2014). A novel integration of online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC medical education14(1), 1-9.
Hubner, S., Nuckles, M., & Renkel, A. (2010). Writing learning journals: Instructional support to overcome learning-strategy deficits. Learning and Instruction, 20, 18- 29.
Hopper, E. (2020). Maslow’s Hierarchy of Needs Explained. ThoughtCo, ThoughtCo, 24.
Jena, P. C., & Dorji, R. (2016). Self-actualization and value orientation among primary school teachers in Bhutan. World Scientific News, (54), 217-239.
Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O., & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
Lento, C. (2016). Promoting active learning in introductory financial accounting through the flipped classroom design. Journal of Applied Research in Higher Education.
Mir Darikivand, F. (2016). Haji Hussein Nazhad G, Ali Asgari M, Adib Manesh A. The effect of active teaching method academic prefomance in science: The case of 3rd grade junior high school students in Andimeshk. Reaearch in Curriculum Planning12, 20.
Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning–especially for low achievers. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13(1), 1-10.
Ollerton, M. (2014). Differentiation in mathematics classrooms. Mathematics Teaching, 240, 43-46.
Papic, M. M., Mulligan, J. T., & Mitchelmore, M. C. (2011). Assessing the development of preschoolers' mathematical patterning. Journal for Research in Mathematics Education, 42(3), 237-268
Shafique, M., & Irwin-Robinson, H. (2015). A study on the effectiveness of flipped teaching in college math classroom. International Journal of Education and Information Technology, 1(2), 29-33.
Shutenko, E. (2015). Motivational and conceptual aspects of students’ self-fulfillment in university education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 325-331.
Stavrianopoulos, K. (2017). Adolescents' metacognitive knowledge monitoring and academic help seeking: the role of motivation orientation. College Student Journal, 41(2), 444-454.
Strohmyer, D. A. (2016). Student perceptions of flipped learning in a high school math classroom (Doctoral dissertation, Walden University).
Wasserman, N. H., Quint, C., Norris, S. A., & Carr, T. (2017). Exploring flipped classroom instruction in Calculus III. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(3), 545-568.
Wiginton, B. L. (2013). Flipped instruction: An investigation into the effect of learning environment on student self-efficacy, learning style, and academic achievement in an algebra I classroom. The University of Alabama.
Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International review of research in open and distributed learning, 17(3), 313-340.