نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی،دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

10.22054/jep.2023.73921.3848

چکیده

عوامل روانشناختی مقدمه مهمی برای شروع آسیب های ورزشی هستند و همچنین نقش مهمی در توانبخشی آسیب و در نهایت بازگشت موفقیت آمیز به بازی دارند. هدف این پژوهش پیش‌بینی روانشناختی عملکرد پیش‌بینی آسیب‌ پذیری روانشناختی عملکردی ورزشی براساس تنظیم شناختی هیجان و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان نخبه ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل رگوسیونی چندگانه خطی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران نخبه شهر تهران در سال 1400-1401 با دامنه سنی 18 تا 25 سال و سطوح مهارتی مختلف (ورزشکاران گروهی و انفرادی) می‌باشد که از این جامعه، تعداد 300 نفر بر اساس روش تعیین حجم نمونه جیمز انتخاب شدند، روش نمونه‌گیری به صورت دسترس بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه روانشناختی عملکرد ورزشی(IPED) ( هرندز مندو، 2006 ) اصلاح شده پرسشنامه روانشناختی لوهر ، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) (گارنفسکی و همکاران، 2002) و پرسشنامه حمایت اجتماعی SPS)) (کاترونا و راسل، 1987) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانایی‌های روانشناختی عملکرد با راهبردهای‌ سازش یافته تنظیم شناختی هیجان (481/9t=،211/14 = β ، p<0.001) و حمایت اجتماعی (052/19t=،276/1 = β ، p<0.001) رابطه مثبت و معناداری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد و بین توانایی‌های روانشناختی عملکرد با راهبردهای‌ سازش نیافته تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی وجود دارد که از لحاط آماری معنی‌دار نمی‌باشد (396/1-t=،963/2- = β ، 164/0 p=). بنابراین نتایج نشان داد که روانشناختی عملکرد با افزایش حمایت اجتماعی و راهبردهای سازش‌یافته هیجان افزایش می‌یابد که بالطبع باعث کاهش آسیب‌پذیی روانشناختی عملکردی ورزشکاران می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات