نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد شهربابک، دانشگاه آزاد اسلامی، شهربابک، ایران

چکیده

شیوع جهانی ویروس (کووید-19) باعث افزایش مشکلات روان‌شناختی در خانواده‌ها گردیده است. ازآنجاکه تاب‌آوری نقش بسزایی در بهداشت روانی و جسمانی افراد دارد لذا پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر رابطه اضطراب کرونا و تاب‌آوری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب کرونا و تاب‌آوری یک رابطه متوسط و معناداری وجود دارد میانگین اندازه اثر اضطراب کرونا و تاب‌آوری در گروه دانشجویان-دانش‌آموزان، کادر درمان (پزشک-پرستار) و افراد سالخورده به ترتیب عبارت‌اند از 58/0-، 23/0 – و 23/0- است این رابطه در گروه دانش‌آموزان و دانشجویان قوی‌تر از گروه پرستاران و افراد سالخورده است جهت تبیین رابطه سن بر اضطراب کرونا از جدول فرارگرسیونی استفاده شد و نتایج نشان داد که 22 درصد از واریانس بین گروهی که در اندازه‌های اثر وجود داشت به‌وسیله سن قابل تبیین است. سوگیری انتشار به‌وسیله آزمون همبستگی بگ و مزوم دار انجام شد نتایج تقارن اندازه‌های اثر را تبیین می‌کند و سوگیری انتشار وجود نداشت (05/0<p). با توجه شیوع بالای اختلالات اضطرابی در هنگام شیوع ویروس (کووید-19) و با عنایت به این مسئله که اندازه اثر این دو متغیر در دانش‌آموزان و دانشجویان قوی است لذا به مدارس و دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌شود کلاس‌های آموزشی جهت افزایش تاب‌آوری برگزار کنند و ازآنجاکه این رابطه در کادر بهداشت و درمان و سالمندان ضعیف است بهتر است برای کاهش اضطراب در این دو گروه به عوامل دیگری مانند تقویت (هوش معنوی، افزایش حقوق و دستمزد و غیره) پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بهشتی ابراهیم، و ضرغام حاجبی، مجید. (1397). رابطه تاب‌آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در سربازان. مجله طب نظامی، ۲۰(۳)، ۳۴۱-۳۳۳.
تابع بردبار، فریبا، اسماعیلی، معصومه، و امیری، مهرناز. (1400). بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‌آوری. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 55(15)، 16-28.
خسرویان، طیبه، چهاردولی، کریم (1400). پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا بر اساس تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی پرستاران شهر کرمانشاه. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، ۶ (۵۴)، ۲۴۱-۲۳۲.
دانیالی، مریم، و اسکندری، الهام. (1400). پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا بر اساس تاب‌‌آوری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سایبرکندریا. تازه‌های علوم شناختی، ۲۳(۴)، ۷۱-۶۱.
رجبی، اکرم، قمری، محمد، و حسینیان، سیمین. (1401). قش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شمیرانات. پژوهش‌های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 10(10)، 64-93.
سلطانی نژاد، منصور و دلربا، مینا. (1401). بررسی رابطه اضطراب کرونا با تاب‌آوری و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان شهر مشهد. پیشرفت های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 5(48)،186-193.
سلیمانی، ابراهیم، افزود، عبدالرضا، صادقی، میثم، و سلم‌آبادی، مجتبی. (1400). تعیین سهم مؤلفه‌های هوش اجتماعی و تاب‌آوری در پیش‌بینی اضطراب کرونا در دانشجویان. مجله علمی پژوهان، 19(4)، ۲۴-۱۶.
شعبانی، یلدا. (1400). قش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی اضطراب کرونا در پرستاران. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 4(39)، 228-235.
عینی، ساناز، عبادی، متینه، و ترابی، نغمه. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان بر اساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43)، 1-32.
وکیلی، سمیرا، ریاضی، زهره، صفرپور دهکردی، سپیده، ثناگوی محرر، غلامرضا. (1399). نقش فراهیجان‌های مثبت و منفی، باورهای مذهبی و تاب‌آوری در پیش‌بینی اضطراب کرونا مبتلایان به بیماری دیابت نوع دو. نشریه پژوهش پرستاری ایران، ۱۵(۴)، ۹۲-۸۳.
 
Angus Reid Institute. (2020). Half of Canadians taking extra precautions as coronavirus continues to spread around the globe. Retrieved February 6,http://angusreid.org/ wpcontent/uploads/2020_Coronavirus.pdf.
Angus Reid Institute. (2020). Half of Canadians taking extra precautions as coronavirus continues to spread around the globe. Retrieved February 6,http://angusreid.org/ wpcontent/uploads/2020_Coronavirus.pdf.
Asmundson, G. J., & Taylor, S. (2020). Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. Journal of anxiety disorders, 70, 102196.
Awano, N., Oyama, N., Akiyama, K., Inomata, M., Kuse, N., Tone, M., ... & Izumo, T. (2020). Anxiety, depression, and resilience of healthcare workers in Japan during the coronavirus disease 2019 outbreak. Internal medicine, 59(21), 2693-2699.
Awano, N., Oyama, N., Akiyama, K., Inomata, M., Kuse, N., Tone, M., ... & Izumo, T. (2020). Anxiety, depression, and resilience of healthcare workers in Japan during the coronavirus disease 2019 outbreak. Internal medicine, 59(21), 2693-2699.
Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2020). Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for the Sendai Framework. Progress in Disaster Science, 6, 100080.
Duru YB, Gunal V, Agaoglu CY, Tatlı C. (2022). The role of covid-19 anxiety and intolerance of uncertainty in predicting resilience. Scand J Psychol, 63(5), 522-529. doi: 10.1111/sjop.12820.
Eyni, S., Ebadi, M., & Torabi, N. (2020). Developing a model of corona anxiety in students based on optimism and resilience: The mediating role of the perceived social support. Counseling Culture and Psycotherapy, 11(43), 1-32.
Eyni, S., Ebadi, M., & Torabi, N. (2020). Developing a model of corona anxiety in students based on optimism and resilience: The mediating role of the perceived social support. Counseling Culture and Psycotherapy, 11(43), 1-32.
Furniss, D., Barber, N., Lyons, I., Eliasson, L., & Blandford, A. (2014). Unintentional non-adherence: can a spoon full of resilience help the medicine go down? BMJ quality & safety, 23(2), 95-98.
Gall, M. D., & Borg, W. R. (1989). Educational research. A guide for preparing a thesis or dissertation proposal in education. Longman, Inc., Order Dept., 95 Church Street, White Plains, NY 10601 Stock No. 78164-6.
Guan, W.-j., Ni, Z.-y., Hu, Y., Liang, W.-h., Ou, C.-q., He, J.-x., ... Hui, D. S. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England journal of medicine, 382(18), 1708-1720.
Hou, T., Zhang, T., Cai, W., Song, X., Chen, A., Deng, G., & Ni, C. (2020). Social support and mental health among health care workers during Coronavirus Disease 2019 outbreak: A moderated mediation model. Plos one, 15(5), e0233831.
Keisari, S., Hoffman, Y., Ring, L., & Palgi, Y. (2021). The moderating effect of older adults' receptive arts engagement on the association between resilience and anxiety symptoms during coronavirus breakout. The Journal of Nervous and Mental Disease209(6), 443-448. doi: 10.1097/NMD.0000000000001326.
Khorrami, M., Pordelan, N., Vakili, S., & Taghian, F. (2022). Prediction of Coronavirus anxiety based on attachment styles, resilience, and life expectancy in drug users. Modern Care Journal19(1).
Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death studies, 44(7), 393-401.
Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of anxiety disorders, 74, 102268.
Li, Q., Miao, Y., Zeng, X., Tarimo, C. S., Wu, C., & Wu, J. (2020). Prevalence and factors for anxiety during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic among the teachers in China. Journal of affective disorders, 277, 153-158.
Lim, X. Y., Yap, A. C., Mahendran, R., & Yu, J. (2021). The interplay between anxiety, fear, protective behaviors, compassion, and resilience among older adults during a COVID-19 lockdown: a structural equation modeling study. Translational behavioral medicine11(5), 1172-1178. doi: 10.1093/tbm/ibaa143. PMID: 33793946; PMCID: PMC8139136.
Montazeri, A., Maftoon, F., Farhangniya, M., & Bahabadi, M. R. (2022). Resilience during covid-19 pandemic: A population-based study in Iran. Payesh (Health Monitor)21(4), 429-438.
Panpakdee, C., & Limnirankul, B. (2018). Indicators for assessing social-ecological resilience: A case study of organic rice production in northern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 414-421.
Pieh, C., Budimir, S., & Probst, T. (2020). The effect of age, gender, income, work, and physical activity on mental health during coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Austria. Journal of psychosomatic research, 136, 110186.
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General psychiatry, 33(2).
Rayani, M., Rayani, S., & Najafi-Sharjabad, F. (2021). COVID-19-related knowledge, risk perception, information seeking, and adherence to preventive behaviors among undergraduate students, southern Iran. Environmental Science and Pollution Research, 28(42), 59953-59962.
Ryan Michael Oducado, Geneveve Parreño-Lachica and Judith Rabacal. (2021). Personal resilience and its influence on COVID-19 stress, anxiety and fear among graduate students in the Philippines. EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 431-443
Shaw, S. C. (2020). Hopelessness, helplessness and resilience: The importance of safeguarding our trainees' mental wellbeing during the COVID-19 pandemic. Nurse education in practice, 44, 102780.
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., & Benedek, D. M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and clinical neurosciences, 74(4), 281.
Solano, J. P. C., da Silva, A. G., Soares, I. A., Ashmawi, H. A., & Vieira, J. E. (2016). Resilience and hope during advanced disease: a pilot study with metastatic colorectal cancer patients. BMC palliative care, 15(1), 1-8.
Traunmüller, C., Stefitz, R., Schneider, M., & Schwerdtfeger, A. (2021). Resilience moderates the relationship between the psychological impact of COVID-19 and anxiety. Psychology, Health & Medicine, 1-12.
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729.
Wood, B. (2019). Role of resilience in buffering the effect of work-school conflict on negative emotional responses and sleep health of college students.
Yıldırım, M., & Güler, A. (2021). Coronavirus anxiety, fear of COVID-19, hope and resilience in healthcare workers: a moderated mediation model study. Health Psychology Report, 9(1).