نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد ممتاز، گروه سنجش و اندازه‏گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

5 دانشیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که می‌تواند بر شادکامی و امیدواری کودک مبتلا به دیابت تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بر شادکامی و پذیرش بیماری در کودکان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز درمانی گابریک و کلینیک‌های دیابت شهر تهران در سال 1399-1398 بود که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 44 نفر (24 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. الگو آموزشی پس از اجرای پیش آزمون برای کودکان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه اجرا گردید. گروه کنترل آموزش روان‌شناختی خاصی دریافت نکرد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌ آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر شادکامی و امیدواری روانی کودکان دیابتی تاثیر معنادار دارد (05/0p<). براساس نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت الگوی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین می‌توان به عنوان روش مداخله‌ای کودکان مبتلا به دیابت در کنار درمان دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین، شادکامی، امیدواری، کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

کلیدواژه‌ها

خلجی، طیبه (1386). بررسی رابطه بین امید، منبع مهار تحصیلی و موفقیت تحصیلی دوره پیش دانشگاهی شهر تهران.‌ پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
خوش کنش، ابوالقاسم(1396). تحلیل روان شناختی شادکامی. تهران: نشر آوای نور
خوشنود، قاسمعلی، شیرکوند، ناصر، عاشوری، جمال، و عرب سالاری، زهرا. (1394). تأثیر طرحواره درمانی بر شادکامی و سلامت روان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو فصلنامه پرستاری دیابت. ۳ (۱)، ۸-۱۸
زارعی زوارکی، اسماعیل، جعفرخانی، فاطمه. (1388). چند رسانه‌ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی. ۸، 22-30.
سفیدی، فاطمه، و فرزاد، ولی اله. (1391). رواسازی آزمون بهزیستی روان‌شناختی ریف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 16 (1)، 71-66.
سماوی، عبدالوهاب. (1391). رابطه علی باورهای خودکارآمدی پیوند با مدرسه، امید، چشم انداز آینده و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شهر بندر عباس. پایان نامه دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز.
علوی، سید سلمان، اسلامی، مهدی، مرآثی، محمدرضا، نجفی، مصطفی، جنتی فرد، فرشته و رضاپور، حسین. (1389). ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ. مجله علوم رفتاری، 4(3)، 183-189.
فروهر، محمد، ملکی، احسان، شیوا، روزبهانی، رحیم، و شاه محمدی، ندا. (1392). مدیریت سرمایه روانشناختی سازمان: رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی. دومین همایش علوم مدیریت نوین، موسسه آموزشی حکیم جرجانی.
یعقوبی، حمید، و برادران، مجید. (1390). همبسته‌های سلامت روان: شادکامی، ورزش وهوش هیجانی. فصلنامة پژوهش نوین روا نشناختی، 8(23)، 225-240
 
Anderson, M. C., Banker, R., Huang, R., & Janakiraman, S. (2007). Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1), 1- 28.
Barlow, J. H., & Ellard, D. R. (2006). The psychosocial well‐being of children with chronic disease, their parents and siblings: an overview of the research evidence base. Child: care, health and development32(1), 19-31.
Bond, G. E., Burr, R. L., Wolf, F. M., & Feldt, K. (2010). The effects of a web-based intervention on psychosocial well-being among adults aged 60 and older with diabetes. The diabetes educator36(3), 446-456.
Cameron, F. J., Northam, E. A., Ambler, G. R., & Daneman, D. (2007). Routine psychological screening in youth with type 1 diabetes and their parents: a notion whose time has come? Diabetes care30(10), 2716-2724.
Fisher, L., Hessler, D., Glasgow, R. E., Arean, P. A., Masharani, U., Naranjo, D., & Strycker, L. A. (2013). REDEEM: a pragmatic trial to reduce diabetes distress. Diabetes care36(9), 2551-2558.
Fonda, S. J., McMahon, G. T., Gomes, H. E., Hickson, S., & Conlin, P. R. (2009). Changes in diabetes distress related to participation in an internet-based diabetes care management program and glycemic control. Journal of Diabetes Science and Technology3(1), 117-124.
Glasgow, R. E., Kurz, D., King, D., Dickman, J. M., Faber, A. J., Halterman, E., ... & Osuna, D. (2012). Twelve-month outcomes of an Internet-based diabetes self-management support program. Patient education and counseling87(1), 81-92.
Hadjiconstantinou, M., Byrne, J., Bodicoat, D. H., Robertson, N., Eborall, H., Khunti, K., & Davies, M. J. (2016). Do web-based interventions improve well-being in type 2 diabetes? A systematic review and metaanalysis. Journal of medical Internet research, 18(10), e270.
Heisler, M., Choi, H., Palmisano, G., Mase, R., Richardson, C., Fagerlin, A., ... & An, L. C. (2014). Comparison of community health worker–led diabetes medication decision-making support for low-income Latino and African American adults with diabetes using e-health tools versus print materials: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 161(10_Supplement), S13-S22.
Hills, P, & Argyle, M.(2001). Emotional stability as a major dimension of happiness. Personality and individual differences, 31, 1357-1364.
Lee, J. R., Kim, S. A., Yoo, J. W., & Kang, Y. K. (2007). The present status of diabetes education and the role recognition as a diabetes educator of nurses in Korea. Diabetes research and clinical practice77(3), 199-204.
Lyubomersky, S., Sheldon, K. M., Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: the architecture of sustainable change. Review of general psychology, 9(2), 111-131
McKay, H. G., Glasgow, R. E., Feil, E. G., Boles, S. M., & Barrera Jr, M. (2002). Internet-based diabetes self-management and support: Initial outcomes from the Diabetes Network project. Rehabilitation Psychology47(1), 31.
McMahon, G. T., Fonda, S. J., Gomes, H. E., Alexis, G., & Conlin, P. R. (2012). A randomized comparison of online-and telephone-based care management with internet training alone in adult patients with poorly controlled type 2 diabetes. Diabetes technology & therapeutics14(11), 1060-1067.
Montier, j, (2004). Global equity strategy. Journal of psychology of happiness
Nobis, S., Lehr, D., Ebert, D. D., Baumeister, H., Snoek, F., Riper, H., & Berking, M. (2015). Efficacy of a web-based intervention with mobile phone support in treating depressive symptoms in adults with type 1 and type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes Care38(5), 776-783.
Phan, H. P. (2013). Examination of self-efficacy and hope: a developmental approach using latent growth modeling. The Journal of Educational Research, 106(2), 93–104.
Snyder, C. R. (2000). Handbook of Hope: Theory, Measures, and Applications. San Diego: Academic Press
Snyder, C. R., Hoza, B., Pelham, W. E., Rapoff, M., Ware, L.,Danovsky, M., & Stahl, K. J. (1991). The development and validation of the Children’s Hope Scale. Journal of pediatric psychology, 22(3), 399-421.
Snyder, C. R., Lopez, S. J., Shorey, H. S., Rand, K. L., & Feldman, D. B. (2003). Hope theory, measurements, and applications to school psychology. School psychology quarterly, 18(2), 122-131.
Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory. Handbook of positive psychology, 257-276
Sohn, M., Kim, E., Lee, J. E., & Kim, K. (2015). Exploring positive psychology of children with type 1 diabetes focusing on subjective happiness and satisfaction with life. Child Health Nursing Research, 21(2), 83-90.
Tang, P. C., Overhage, J. M., Chan, A. S., Brown, N. L., Aghighi, B., Entwistle, M. P., ... & Perkins, A. J. (2013). Online disease management of diabetes: engaging and motivating patients online with enhanced resources-diabetes (EMPOWER-D), a randomized controlled trial. Journal of the American Medical Informatics Association20(3), 526-534.
Van Bastelaar, K. M., Pouwer, F., Cuijpers, P., Riper, H., & Snoek, F. J. (2011). Web-based depression treatment for type 1 and type 2 diabetic patients: a randomized, controlled trial. Diabetes care34(2), 320-325.