نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشتة تکنولوژی آموزشی

2 مدرس، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با اجرای الگوی یادگیری معکوس به بررسی اثربخشی آن بر ابعاد یادگیری خودراهبر مهارت دستور زبان انگلیسی دانشجویان پرداخته و در صدد بهبود راهبردهای تدریس و یادگیری است. تحقیق حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون است. نمونة آماری از میان کلیة یادگیرندگان مرکز علاءالدین مشهد از سال تحصیلی 1397 تا 1399، تعداد 220 نفر به‌صورت در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، ابتدا پرسشنامة Fisher و همکاران (2001) به‌عنوان پیش‌آزمون روی گروه آزمایش و کنترل اجرا و سپس گروه آزمایش تحت الگوی آموزش معکوس و گروه کنترل به روش سنتی دستور زبان انگلیسی را فرا گرفتند. در پایان دوره، پس‌آزمون روی هر دو گروه انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ (α) برای تعیین روایی و پایایی پژوهش، آزمون اندازه‌گیری مکرر برای بررسی نرمال بودن جامعة مورد مطالعه و از آزمون t پارامتری نمونه برای پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که استفاده از الگوی یادگیری معکوس بر رغبت به یادگیری و خودکنترلی تأثیر داشته اما بر خودمدیریتی تأثیری نداشت. با توجه به نتایج و یافته‌ها می‌توان ادعا کرد که ارزش و مقبولیت الگو بر ابعاد رغبت به یادگیری و خودکنترلی یادگیری خودراهبر در سطوح مختلف آموزش عالی مؤثر بوده و موجب بهبود تدریس و یادگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اَلماسی‌ترک، سحر و روزبهی، امرالله. (1396). ارتقاء کیفیت برگزاری کلاس وارونه با به‌کارگیری محتوای محوری آموزش الکترونیک در درس آناتومی عمومی. مقاله ارائه شده در کتاب الکترونیکی نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، مشهد
ایزدی، صمد، نجف‌نژاد، فاطمه و عزیزی شمامی، مصطفی. (1399). تأثیـر اجرای رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیـری، احساس تعلق، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی. تدریس پژوهی، 3(8)، 253-282. https://doi.org/20.1001.1.24765686.1399.8.3.12.1
آهنچیان، محمدرضا، گراوند، هوشنگ، محمدزاده قصر، اعظم و حسینی، سیدعلی‌اکبر. (1392). هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی، مجلة مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 1(10)، 70-77.
باقری، محسن و جوشقان‌نژاد، فاطمه. (1395). تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر. فصلنامة فناوری برنامة درسی، 1(1)، 49-61.
بهمنی، مصطفی، جوادی‌پور، محمد، حکیم‌زاده، رضوان، صالحی، کیوان و علوی‌مقدم، سیدبهنام. (1397). بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی دربارة کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 2(9)، 61-87. https://doi.org/10.22059/JAPR.2018.70938
پیری، موسی، صاحب‌یار، حافظ و سعدالهی، آرش. (1397). تأثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی، نشریة فناوری آموزش، 3(12)، 229-236.
حسینی نسب، سید داود و فلاّح، نوروز. (1387). تأثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنّتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس معارف اسلامی در مراکز پیش دانشگاهی شهر تبریز در سال تحصیلی 88 -87. نشریة علمی آموزش و ارزشیابی، 3(1)، 41-80. https://journals.iau.ir/article_522007.html
خیرآبادی، رضا. (1396). تأثیر راهبرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایة دهم تحصیلی، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، 64(16)، 141-162. https://noavaryedu.oerp.ir/article_79136.html?lang=fa
دادگری، اتنا، باقری، ایمانه و سلمانی، نیر. (1399). بررسی تأثیر آموزش معکوس برمیزان آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان پرستاری. دوماهنامة علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(13)، ۲۸۷-۲۹۴.
رستمی، الهه و آهنگی، فاطمه. (1399). معرفی روش‌های شاخص و نوین در تدریس به همراه بررسی محاسن و محدودیت‌های آن‌ها در یادگیری. هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران
شریفی‌قورتانی، مجید و نادی، محمدعلی. (1395). مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین یادگیری خودراهبر، سبک‌های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس دولتی شهر اصفهان. نشریة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 22(13)، 48-60.
شعبانی، حسن. (1392). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
طهماسبی، فریده، احقر، قدسی و احمد، آمینه. (1398). طراحی واعتبار سنجی الگوی آموزش معکوس درس کارآفرینی و اثر بخشی آن بر یادگیری خود راهبر و یادگیری مشارکتی. فصلنامة تحقیقات مدیریت آموزشی، 41(11)، 35-55.
قبادی، کبری، حدادی، صفیه و داداش‌زاده، سعید. (1394). اولویت‌بندی اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطة آن با یادگیری خودراهبر. دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(8)، 223-229.
کاویانی، حسن، لیاقت‌دار، محمدجواد، زمانی، بی‌بی‌عشرت و عابدینی، یاسمین. (1397). الگوی برنامه‌ریزی درسی در کلاس معکوس: سنتزپژوهی روش‌ها، دوفصلنامۀ نظریه و عمل در برنامة درسی، 11(6)، 203-271.
کاویانی، الهام، مصطفایی، سیدمحمدرضا و خاکره، فتانه. (1394). بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، فصلنامة پژوهش در آموزش. زمستان. 5(5)، 52-69.
لیاقت‌دار، محمدجواد، کاویانی، حسن، زمانی، بی‌بی‌عشرت و عابدینی، یاسمین. (1397). بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه. فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، تابستان. 4(8)، 107-135.
نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز. (1385). هنجاریابی مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری، در مورد دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 18(5)، 111-134.
 
Ahanchian, M. R., Garavand, H., Mohammadzadeghasr, A., & Hosseini, S. A. A. (2013). Standardization of self-directed learning readiness scale for nursing and midwifery students. Strides in Development of Medical education10(1), 70-77. [In Persian]
Almasitork, S., & Roozbehi, A. (2017). Improving the quality of inverted classes by using the core content of e-learning in general anatomy. The 9th National Conference on E-Learning in Medical Sciences, Mashhad. 19-20 February. 18. [In Persian]
Andrews, T. M., Leonard, M. J., Colgrove, C. A., & Kalinowski, S. T. (2011). Active Learning Not Associated with Student Learning in a Random Sample of College Biology Courses. CBE—Life Sciences Education10(4), 394-405.‏ https://doi.org/10.1187/cbe.11-07-0061
Andujar, A. (2020). Fostering English-Medium Instruction (Emi) through Flipped Learning. In Teacher Training for English-Medium Instruction in Higher Education, 340-355. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2318-6.ch016
Andujar, A., Salaberri-Ramiro, M. S., & Martínez, M. S. C. (2020). Integrating Flipped Foreign Language Learning through Mobile Devices: Technology Acceptance and Flipped Learning Experience. Sustainability, 12(3), 1110.  https://doi.org/10.3390/su12031110
Bagheri, M., Joshaghan Nejhad, F. (2016). Effect of flipped learning method on students’ self-directed learning readiness and learning in the computer basics course. Journal of Curriculum Technology, 1(1), 49-61. doi: 10.22077/jct.2016.662. [In Persian]
Bahmani, M., Javadipour, M., Hakimzade, R., Salehi, K., Alavi Moghadam, S. (2018). Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools. Journal of Applied Psychological Research, 9(2), 61-87. doi: 10.22059/japr.2018.70938. [In Persian]
Bergman, J., & Sams, A. (2014). Flipped Learning. Flipped Learning Netwoks.
Bridges, P. H., Bierema, L. L., & Valentine, T. (2007). The Propensity to Adopt Evidence-Based Practice among Physical Therapists. BMC health services research, 7(1), 1-9.
https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-103
Ceylaner, S. G., & Karakus, F. (2018). Effects of the Flipped Classroom Model on Students' Self-Directed Learning Readiness and Attitudes towards the English Course. English Language Teaching11(9), 129-143. http://doi.org/10.5539/elt.v11n9p129
Chen, Y. T., Liou, S., & Chen, L. F. (2019). The Relationships among Gender, Cognitive Styles, Learning Strategies, And Learning Performance in The Flipped Classroom. International Journal of Human–Computer Interaction35(4-5), 395-403. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1543082
Chikeme(a), P. C., Ihudiebube-Splendor, C. N., Ogbonnaya, N. P., Mbadugha, C. J., & Elodi, L. O. (2024). Flipped classroom model versus conventional teaching method: effects on nursing students' self-directed learning readiness in a research methodology course. The Pan African Medical Journal47, 70-70. https://doi.org/10.11604/pamj.2024.47.70.38359
Chikeme(b), P. C., Ogbonnaya, N. P., Ihudiebube-Splendor, C., Abonyi, E. O., Madu, O., & Okoronkwo, I. (2024). Self-directed learning readiness and learning achievements of a flipped classroom model approach in research methods class: A quasi-experimental study. Nurse Education in Practice77, 103968-103968. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103968
Chu, T. L., Wang, J., Monrouxe, L., Sung, Y. C., Kuo, C. L., Ho, L. H., & Lin, Y. E. (2019). The Effects of The Flipped Classroom in Teaching Evidence-Based Nursing: A Quasi-Experimental Study. PloS one14(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210606
Council, B. (2013). The English Effect.‏
Crystal, D. (2003). English As A Global Language. Ernst Klett Sprachen.
Dadgari, A, Bagheri, I, Salmani, N. (2020). The effect of flipped education on the Self-directed learning readiness nursing students in the illnesses pediatric nursing lesson. Educ Strategy Med Sci, 13(4), 287-294. [In Persian]
Dewi, N. S. N., Marlina, N., & Supriyono, Y. (2019). The Quest of Self-Directed Learning of Adult EFL Learners in Indonesian Higher Education Context. JEELS (Journal of English Education and Linguistics Studies)6(1), 73-90.https://doi.org/10.30762/jeels.v6i1.1123
Du, Y. (2020). Study on Cultivating College Students' English Autonomous Learning Ability under the Flipped Classroom Model. English Language Teaching13(6), 13-19. https://doi.org/10.5539/elt.v13n6p13
Ezadi, S., Najafnezhad, F., Azizi- Shomami, M. (2020). The effect of flipped classroom approach on academic achievement, learning motivation, sense of belonging, achievement motivation, and self-regulation compared to traditional approach among elementary sixth grade students. Research in Teaching, 8 (3). 253-282. [In Persian]
Farsi, S., Zoghi, M., & Davatgari Asl, H. (2020). The Effect of Flipped Language Teaching on EFL Learners’ Text Comprehension: Learners’ English Proficiency Level in Focus. Journal of Language and Translation10(4), 49-57. https://doi.org/ 10.30495/ttlt.2020.679019
Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of A Self-Directed Learning Readiness Scale for Nursing Education. Nurse education today, 21(7), 516-525. https://doi.org/10.1054/nedt.2001.0589
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of educational research74(1), 59-10. https://doi.org/10.3102/00346543074001059
García Botero, G., Questier, F., & Zhu, C. (2019). Self-Directed Language Learning in a Mobile-Assisted, Out-Of-Class Context: Do Students Walk the Talk? Computer Assisted Language Learning32(1-2), 71-97. https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1485707
Gardner, H. (1983). Frams of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Ghobadi, K., Haddadim S., & Dadashzade., S. (2015). Achievement goals prioritization of nursing and midwifery students and its relationship with self-directed learning. Educ Strategy Med Sci. 8 (4):223-229. [In Persian]
Gómez, D. G., Jeong, J. S., & Rodríguez, D. A. (2018). Promotion of Critical Evaluation in Young Extremadura University Students through Rubrics. Cuadernos de Investigación en Juventud, (5), 37-48. https://doi.org/10.22400/cij.5.e025
Han, W., & Hamzah, M. (2024). Research on the influence of flipped classroom on self-efficacy in English language learning of Chinese higher vocational college students. Discover Education3(1), 1-14. https://doi.org/10.1007/s44217-024-00097-8
Hawkins, M. W., Prado, J., & Austin, J. S. (2020). Training Tutors to Promote Self-directed Learning Among University-bound English Language Students, 2(1), 91-103. https://doi.org/10.47133/NEMITYRA209
Heshmatifar, Z., Zareian, G. R., & Davoudi, M. (2018). A Qualitative Investigation of Factors Affecting a Preparation Course for MSRT: A Grounded-Theory. Foreign Language Research Journal, 8(1), 27-56.‏ https://doi.org/10.22059/JFLR.2018.246993.427
Hossaini nasab, D., Fallah, N. (2008). The Effect of traditional teaching and cooperation teaching on students’ Achievement and Attitude toward Mearef Islami Lesson in college student of Tabriz city (year 87-88). Journal of Instruction and Evaluation, 1(3), 41-80. [In Persian]
Hsiao, I. C. V., Hung, S. T. A., & Huang, H. T. D. (2023). The flipped classroom approach in an English for specific purposes (ESP) course: A quasi-experimental study on learners’ self-efficacy, study process, and learning performances. Journal of Research on Technology in Education55(3), 507-526. https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1976329
Hughes, C. (2019). The Effects of Flipping an English for Academic Purposes Course. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL)11(1), 26-41. https://doi.org/10.4018/IJMBL.2019010103
Jamalifar, G., Salehi, H., Tabatabaei, O., & Jafarigohar, M. (2021). Washback Effect of the English Proficiency Test (EPT) on PhD Candidates’ Language Learning Strategies. Language and Translation, 11(3), 179-191. https://doi.org/‏ 10.30495/ttlt.2021.683485
Karbasi, M., Barati, H., & Youhanaee, M. (2018). The Role of Gender and Field of Study and Their Relation to Participants’ Scores in The Ministry of Health Language Exam (MHLE). Iranian Journal of Medical Education, 18, 427-434.‏http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4778-en.html
Kaviani, E., Mostafaei, S. M. R., & Khakereh, F. (2015). Investigating the effect of reverse class approach on academic achievement, academic self-regulation, group interaction and students' academic motivation. Research in Education. 5 (5), 5-6. [In Persian]
Kavianii, H., Liaghatdar, M, J., Zamani, B. B. E., Abediny, Y. (2018). Curriculum design in the flipped classroom: The research synthesis methods. CSTP. 6 (11):203-271. [In Persian]
Khaknejad, H., & Mardekhoda Rudmajani, F. (2019). Teaching in reverse class on the motivation of students' academic achievement in the 10th grade English language course in Rashtkhar, Journal of New Achievements in Humanities Studies, 2 (15), 85-94. [In Persian]
Kheirābādi, R. (2017). The impact of flipped classroom model on teaching English grammar at 10th grade of high school. Educational Innovations, 16(4), 141-162. [In Persian]
Kidane, H. H., Roebertsen, H., & Van Der Vleuten, C. P. (2020). Students’ Perceptions towards Self-Directed Learning in Ethiopian Medical Schools with New Innovative Curriculum: A Mixed-Method Study. BMC medical education20(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1924-0
Lee, C., Yeung, A. S., & Ip, T. (2017). University English Language Learners' Readiness to Use Computer Technology for Self-Directed Learning. System67, 99-110. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.05.001
Lee, G., & Wallace, A. (2018). Flipped Learning in The English As a Foreign Language Classroom: Outcomes and Perceptions. TESOL quarterly52(1), 62-84. https://doi.org/. 10.1002/tesq.372
Lee, S., Kim, D. H., & Chae, S. M. (2020). Self-Directed Learning and Professional Values of Nursing Students. Nurse education in practice42, 102647. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.102647
Luaghatdar, M., Kaviani, H., Zamani, B. B. E., & Abediini, Y. (2018). Representation of students' experiences of active learning in flipped classroom: phenomenological research. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4), 111-138. [In Persian]
Lumsden, L. (1999). Student Motivation: Cultivating a Love of Learning. ERIC Clearinghouse on Educational Management, 5207 University of Oregon, Eugene, OR 97403-5207.‏
Moradi, H. (2018). Self-Directed Learning in Language Teaching-Learning Processes. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)8(6), 59-64. https://doi.org/10.26655/mjltm.2018.6.3
Nadi, M. A, Sajadian, I. (2006). standardization of self-directed learning reading scale on girl student of Isfahan high schools. Educational Innovations, 5(4), 111-134. [In Persian]
Nishanthi, R. (2018). The Importance of Learning English in Today World. International Journal of Trend in Scientific Research and Development3(1), 871-874
Nunan, D. (2001). Second Language Teaching and Learning. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
O'Shea, E. (2003). Self‐Directed Learning in Nurse Education: A Review of the Literature. Journal of advanced nursing43(1), 62-70.  https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02673.x
Piri, M., Sahebyar, H., Sadollahi, A. (2018). The effect of flipped classroom on self-directed learning in English language classes course. Technology of Education Journal (TEJ), 12(2), 141-148. doi: 10.22061/jte.2018.2755.1703. [In Persian]
Rosenberg, T. (2013). In Flipped Classrooms, a Method for Mastery. New York Times, 23.
Rostami, E., & Ahangi, F. (2020). Introducing innovative and modern methods in teaching along with examining their advantages and limitations in learning. The 8th scientific-research conference on educational sciences and psychology, Social and Cultural Injuries of Iran. [In Persian]
Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, Perspectives, and Recommendations on Implementing the Flipped Classroom. American journal of pharmaceutical education80(2). https://doi.org/10.5688/ajpe80234
Salehi, M., & Rezaee, A. A. (2009). On the Factor Structure of the Grammar Section of University of Tehran English Proficiency Test (UTEPT). Indian journal of applied linguistics, 35(2), 169-188.‏
See, S., & Conry, J. (2019). Flip My Class! A Faculty Development Demonstration of a Flipped-Class. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 6(4), 585-588. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2014.03.003
Shabani, H. (2013). Educational skills (Teaching methods and techniques). First Edition, Tehran: Samat Publications. [In Persian]
Sharifi Chortani, M., & Nadi, M. A. (2016). Structural equation modeling the relationship between self-directed learning, learning styles and learning strategies with academic achievement of English language course for pre-university students in public schools in Isfahan. 13 (22). 48-60. [In Persian]
Shih, H. C. J., & Huang, S. H. C. (2018). The Development of EFL Learners’ Metacognition in A Flipped Classroom. In Proceedings of the 8th Centre for Language Studies International Conference, 263-279.
Smedley, A. (2007). The Self-Directed Learning Readiness of First Year Bachelor of Nursing Students. Journal of Research in Nursing12(4), 373-385. https://doi.org/10.1177/ 1744987107077532
Soleymani, S., Aliabadi, K., Zaraii Zavaraki, I., Delavar, A. (2021). The Effect of Flipped Learning Pattern (FLP) In Terms of Problem-Based Teaching Approach (PBTA) On Applicants’ Self-Directed Learning (SDL) Towards the English Courses. Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies, 6(2), 87-116. https://doi.org/10.22034/EFL.2021.284762.1096
Tahmasebi, F., Ahghar, G., Ahmadi, A. (2019). Design and validation of the reverse learning pattern of entrepreneurial lessons and its effectiveness is on self-directed learning and collaborative learning. Educational Administration Research, 11(41), 35-55. [In Persian]
Turan, Z., & Akdag-Cimen, B. (2020). Flipped Classroom in English Language Teaching: A Systematic Review. Computer Assisted Language Learning33(5-6), 590-606. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1584117
Wang, Y., & Christiansen, M. S. (2019). An Investigation of Chinese Older Adults' Self-Directed English Learning Experience Using Mobile Apps. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)9(4), 51-71. https://doi.org/10.4018/IJCALLT.2019100104
Won, E. S., & Kim, J. R. (2018). The Effectiveness of Self-Directed English Learning Through SNS: Adopting Facebook Based on Gamification. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL)10(3), 1-10. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7123-4.ch059
Yang, C. C. R., & Chen, Y. (2020). Implementing the Flipped Classroom Approach in Primary English Classrooms in China. Education and Information Technologies25(2), 1217-1235. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10012-6
Zainuddin, Z., Habiburrahim, H., Muluk, S., & Keumala, C. M. (2019). How Do Students Become Self-Directed Learners in the EFL Flipped-Class Pedagogy? A Study in Higher Education. Indonesian Journal of Applied Linguistics8(3), 678-690. https://doi.org/10.17509/ijal.v8i3.15270