نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار گروه الهیات و ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی – عاطفی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی بر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زنجان بود که در سال تحصیلی 96- 95 در مدارس شهر زنجان مشغول به تحصیل بودند. 339 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه فرم کوتاه حل مسئله اجتماعی را تکمیل کردند. از بین این دانش‌آموزان، 45 نفر انتخاب و بطور تصادفی در یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشی گمارده شدند. گروه آزمایش اول، 12 جلسه 1.5 ساعته تحت آموزش اجتماعی – عاطفی قرار گرفت و در مورد گروه دوم آزمایش، 8 جلسه 2 ساعته آموزش ذهن‌آگاهی ارائه شد. سپس دانش‌آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل پرسشنامه حل مسئله اجتماعی را پس از اجرای مداخله و پس از گذشت یک ماه از مداخله تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری طرح ترکیبی دو راهه استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که هر دو متغیر مستقل (آموزش اجتماعی – عاطفی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی) نمرات جهت‌گیری مثبت نسبت به مسئله را افزایش و نمرات جهت‌گیری منفی نسبت به مسئله و سبک اجتنابی حل مسئله را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد، اما تفاوت معنی‌داری بین آنها وجود نداشت. اجرای متغیرهای مستقل، منجر به تغییر معناداری در مؤلفه حل منطقی مسئله نشد. در رابطه با سبک تکانشی/ بی‌دقتی، آموزش عاطفی - اجتماعی در مقایسه با گروه کنترل منجر به کاهش معنادار میانگین شد اما آموزش ذهن‌آگاهی تأثیری بر آن نداشت. نتایج پیگیری نشان داد که اثر متغیرها در طول زمان تداوم داشت. پس می‌توان نتیجه گرفت که، آموزش ذهن‌آگاهی و آموزش اجتماعی- عاطفی بر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی اثر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوالمعالی، خدیجه. (1394). نظریه‌های جرم‌شناسی و بزهکاری با تاکید بر شناخت اجتماعی. چاپ دوم. تهران: انتشارات ارجمند.
اکبری موید، سمیه. (1398). نقش منبع کنترل و توانایی حل مسئله اجتماعی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان. رویش روان شناسی، 8(3).80-73.
امیدی، عبداله، و محمدخانی, پروانه (1387). آموزش حضور ذهن به عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی. فصلنامه سلامت روان. 1(1)، 38-29.
بخشی مشهدلو، محمد، موسی زاده، توکل، و نریمانی، محمد. (1397). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل‌مسئله اجتماعی بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار. مطالعات ناتوانی، 8، 90.‎
پسندیده، راحله، و ابوالمعالی، خدیجه. (1395). اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(41)، 16 – 7.
پورمحمدی، سمیه، و باقری، فریبرز. (1393). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر حل مساله دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 1(1)، 61-50.
شریفی‌درآمدی، پرویز. (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشانه‌های افسردگی، اضطراب و نشخوار ذهنی در افراد بزرگسال با اختلال‌های طیف درخودماندگی. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 4(14)، 118- 99.
صدری‌دمیرچی، اسماعیل، اسدی‌شیشه‌گران، سارا، و اسماعیلی‌قاضی‌ولوئی، فریبا. (1395). اثربخشی آموزش برنامه مهارت‌های هیجانی- اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی حل مساله اجتماعی در نوجوانان وابسته به مواد. نشریه طب انتظامی، 6(76)، 1-67.
فیضه، عبدالملک، گودرزی، ناصر، و دباغی، پرویز. (1393). اثر‌بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی، 6(21)، 14-5.
کریم‌زاده، منصوره. (1393). تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی-اجتماعی در بهبود سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، 14(53)، 149-131.
مخبری، عادل، درتاج، فریبا، و دره‌کردی، علی. (2011). بررسی شاخص‏‌های روان‏‌سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 1(4)، 1-21.
مفاخری، عبدالله. (1393). اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن‌آگاهی بر نگرشهای زیست‌محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی.
هدایتی, مهرنوش، و ماه‌زاده، حامد. (2016). «فلسفه برای کودکان» و مهارت حل مسئله اجتماعی. علوم تربیتی، 23(1)، 29-54.‎
 
Abolmaali, Kh.(2015). Theories of Criminology and Delinquency. Tehran: Arjmand Publications. [In Persian]
Akbari Moayed. S.(2020). The Role of Locus of Control and Social Problem-Solving Ability in Predicting Students' Achievement Motivation. Psychology Growth, 3(36), 73-80. [In Persian]
Bakhshi Mashhadloo, M., Tavakkol, M., & Narimani, M.(2019). Comparison of the Effectiveness of Social Problem-Solving and Assertiveness Training on Increasing Adaptability and Marital Satisfaction in Maladaptive Couples in Ardabil. Journal of Disability Studies, 1. [In Persian]
CASEL. (2005). Safe and Sound: An. Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning Programs—Illinois Edition.
Chang, E., D'Zurilla, T., & Lawrence, S.(2004). Social problem solving: Theory and assessment. American Psychological Association Washington, DC.
D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M. (2007). Problem-solving therapy: a positive approach to clinical intervention. (3rded.). New York: springer.
Domitrovich, C. E., Durlak, J. A., Staley, K. C., & Weissberg, R. P.(2017). Social‐emotional competence: An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children. Child development, 88(2), 408-416.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child development, 82(1), 405-432.
Fayzah, A. M., Dabaghi, P., & Gudarzi, N. (2015). The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Stress, Anxiety, Depression and Psychological Well-Being in Military Personnel. Military Psychology Quarterly, 6(21), 5-14. [In Persian]
Gravesteijn, C., Diekstra, R., & Petterson, D. A. (2013). The effects of a social emotional learning program on bullying and parents' perspectives. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 75, 1005–1014.
Gueldner, B. A.,  & Feuerborn, L. L. (2016). Integrating mindfulness-based practices into social and emotional learning: a case application. In Mindfulness, 7 (1), 164–175.
Guide, C. A. S. E. L.(2015). Effective Social and Emotional Learning Programs. Middle and High School edition.
Hedayati, M., & Mahzadeh, H.(2016). Philosophy for children and social problem-solving skills. Journal of Educational Sciences, 23(1), 29-54. [In Persian]
Hoge, E. A., Bui, E., Palitz, S. A., Schwarz, N. R., Owens, M. E., Johnston, J. M., … & Simon, N. M.(2017). The effect of mindfulness meditation training on biological acute stress responses in generalized anxiety disorder. In Psychiatry Research.
Karimzade, M. (2014). The Effect of Social-Emotional Skills Training on Improving Mental Health of Primary School Teachers. Social Welfare Quarterly, 14(53), 131- 149. [In Persian]
Lee, J., Semple, R. J., Rosa, D., & Miller, L.(2008). Mindfulness-based cognitive therapy for children: Results of a pilot study. Journal of Cognitive Psychotherapy, 22 (1), 15–28.
Lopez, G. (2015). Do mindfulness, rumination or social problem-solving factors predict distress?
Luckeenarain, R. D. (2016). A Pilot Feasibility Study of Mindfulness Training for Young People. King's College, London.
Mafakheri, A. (2013). The effectiveness of metacognition and mindfulness training on environmental attitudes, organizational citizenship behavior and social well-being. PhD Thesis. Payam Noor university, Faculty of Humanities, Department of Psychology. [In Persian]
Martín-Asuero, A. (2010). The mindfulness-based stress reduction program (MBSR) reduces stress-related psychological distress in healthcare professionals. The Spanish journal of psychology, 13(2), 897-905.
Marulanda, Z. K. (2010). Social and Emotional Learning Strategies to Support Students in Challenging Schools. Online Submission.
Miller, J.(2015). Social problem-solving and suicidality. University of Glasgow. http://encore.lib.gla.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3099863.
Mitmansgruber H, Beck M. T., & Schubler. G.(2008). Mindful helper: Exprientiol avoidance, meta- emotion, and emotion in paramedics. Res Person, (15), 345-361.
Mokhberi, A., Dorta, F., & Darreh Kurdi, A.(2011). Psychometric and Normative Indices of the Social Problem Solving Ability Questionnaire. Quarterly Journal of Educational Measurement, 1(41), 1-21. [In Persian]
Omidi, A., & Mohammadkhani, P. (2008). Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Review/Conceptual and Empirical. Mental Health Quarterly, 1. [In Persian]
Ostafin, B. D. & Kassman, K. T. (2012). Stepping out of history: Mindfulness improves insight problem solving. Consciousness and Cognition, 21, 1031–1036
Pasandideh, R., & Abolmoali, K. (2016). The Effectiveness of Mindful Cognitive therapy on enhancement of overall well-being. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 11(41), 7-16. [In Persian]
Peculea, L., & Bocos, M.(2013). Development of social and emotional skills through intervention programs among adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 76, 618-623.
Pourmohammadi, S., & Bagheri, F. (2014). The Effectiveness of Mindfulness Training on Problem Solving in Fifth Grade Female Elementary School Students. Journal of Psychology and Psychiatry, Cognition, 1, 1. [In Persian]
Ratcliffe, B., Wong, M., Dossetor, D., & Hayes, S.(2014). Teaching social–emotional skills to school-aged children with Autism Spectrum Disorder: A treatment versus control trial in 41 mainstream schools. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(12), 1722-1733.
Ren, J., Huang, Z., Luo, J., Wei, G., Ying, X., Ding, Z., ... & Luo, F. (2011). Meditation promotes insightful problem-solving by keeping people in a mindful and alert conscious state. Science China Life Sciences, 54(10), 961-965.
Sadri Demirchi, E., Asadi Shishegaran,S., & Esmaeli Ghazivaloi, F. (2017). Effectiveness of Social-emotional Skills Program on Anger Control and Social Problem-solving in Adolescent’s whit Drug Dependency. Journal of Police Medicine, 6(1), 67-76. [In Persian]
Shanker, S. (2014). Broader Measures of Success. Measuring What Matters.
Sharifi Daramadi, P. (2014). The Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Depression, Anxiety and Rumination in Adults with Autism Spectrum Disorders. Clinical Psychology Studies, 4(14), 99-118. [In Persian]
Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of consulting and clinical psychology68(4), 615.
Thomas, J. E., & Wuyek, L. A. (2008). Minding the children with mindfulness: A Buddhist approach to promoting well-being in children. In Authoritative communities: The scientific case for nurturing the whole child (pp. 245-260). New York, NY: Springer New York.
Troyer, J. A., Tost, J. R., Yoshimura, M., LaFontaine, S. D., & Mabie, A. R. (2012). Teaching students how to meditate can improve level of consciousness and problem solving ability. Procedia-Social and Behavioral Sciences69, 153-161.
Varela, A. D., Kelcey, J., Reyes, J., Gould, M., & Sklar, J.(2013). Learning and resilience: The crucial role of social and emotional well-being in contexts of adversity. In Education notes. Washington DC.
Wang, N., Wilhite, S., Wyatt, J., Young, T., Bloemker, G., & Wilhite, E. (2012). Impact of a college freshman social and emotional learning curriculum on student learning outcomes: An exploratory study. Journal of University Teaching and Learning Practice, 9(2), 8.
Williams, J. M. G., Crane, C., Barnhofer, T., Brennan, K., Duggan, D. S., Fennell, M. J., ... & Russell, I. T. (2014). Mindfulness-based cognitive therapy for preventing relapse in recurrent depression: a randomized dismantling trial. Journal of consulting and clinical psychology82(2), 275.