نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‏ای نظریه ذهن در رابطه بین کارکرد‏های اجرایی با کیفیت زندگی و همدلی در کودکان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع مدل‏‏یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کودکان (دختر و پسر) 8 تا 12 سال شهرستان میبد در سال تحصیلی 1400-1399 بود که تعداد 350 از آنان به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های همدلی کودکان Auyeung و همکاران (2009)، کیفیت زندگی فرم والدین Varni و همکاران (2001)، کارکرد‏های اجرایی Coolidge (2002) و تئوری ذهن Hutchins (2012) فرم والدین را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن، کیفیت زندگی و همدلی کودکان، تأثیر مستقیم معناداری دارد و هم‌چنین نظریه ذهن نیز بر کیفیت زندگی و همدلی کودکان، تأثیر مستقیم معناداری دارد. یافته‏ی دیگر نشان داد که نظریه ذهن، در رابطه بین کارکرد‏های اجرایی با کیفیت زندگی و همدلی کودکان، نقش واسطه‏ای دارد. لذا می‏توان نتیجه گرفت که بهبود کارکرد‏های اجرایی و تقویت نظریه ذهن می‏تواند منجر به افزایش کیفیت زندگی و همدلی در کودکان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اوروجی اقدم، زهرا، عطا دخت، اکبر، و بشر پور، سجاد. (1399). اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر کیفیت زندگی کودکان دبستانی. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، 1-9.
بابایی نادینلویی، کریم، و پیر نبی خواه، نسیم. (۱٣٩۵). بررسی نقش تمییزی بین جنسیت و تئوری ذهن در پیش‏بینی همدلی در بین دانش‏آموزان دختر و پسر ٨ تا ۱٢ سال. نشریه علمی رویش روان‏شناسی، ۵ (۴)، ۱٧٧-۱٩۰. ‎http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1395.5.4.4.5
بوربا، میشل. (1950). پرورش هوش اخلاقی، ترجمه فیروزه کاوسی (1398). تهران: انتشارات رشد.
پور فهیمی، افروز، و عشقی آبکناری، سمیه. (۱٣٩٧). بررسی رابطه کارکرد‏های اجرایی و نظریه ذهن با مشکلات رفتاری در کودکان با آسیب شنوایی. مجله مطالعات ناتوانی (علمی - پژوهشی)، 12(1)، 255. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.34.3
پیر رسول‌زاده، محمود، و دهقانی زاده، جلال. (1400). پیش‏بینی کیفیت زندگی از طریق عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی: بررسی افراد کم توان ذهنی. دوماهنامه طب توان‌بخشی، 10(4)، 102-115.https://dx.doi.org/10.32598/SJRM.12.6.9
تقی‏زاده، هادی، سلطانی، امان اله، منظری توکلی، حمد اله، و زین‌الدین میمند، زهرا. (۱٣٩۶). نقش کارکرد‏های اجرایی، حافظه فعال دیداری - فضایی و بازداری پاسخ در عملکرد توانش‏های ذهنی تئوری ذهن در کودکان ٧ تا ۱٢ سال مقطع ابتدایی. دوفصلنامه علمی - پژوهشی شناخت اجتماعی، ۶ (٢)، ۱٢۵-۱۴٢. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1396.6.2.8.7
تولایی، سید عباس، حبیبی، مهدی، آثاری، شروین، قانعی، مصطفی، نادری، زهره، خاطری، شهریار، انوری، سمیه سادات، امیری، ماندانا، نوحی، سیما، رادفر، شکوفه، رنجبر شایان، حسین. (۱٣٨۶). کیفیت زندگی در قربانیان سلاح شیمیایی: ۱۵ سال پس از قرار‏گرفتن در معرض. مجله علوم رفتاری، (۱) ۱، ۱٧-٢۵.
چوب‏فروش زاده، آزاده، نجف پور، تینا، و محمد پناه اردکان، عذرا. (۱٣٩٨). اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن بر کاهش پرخاشگری و تقویت همدلی در کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی عمومی، اردکان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان.
خان‌جانی، زینب، فرهودی، مهدی، نظری، محمد، سعیدی، محمدتقی، و آب‏روانی، پریا. (1397). تأثیر توان‌بخشی شناختی بر توجه پراکنده، توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی افراد بزرگ‌سال دچار سکته مغزی. روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۵ (۳)، ۸۱-۹۴. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1397.5.3.8.5
خانی، رضوان، و حقایق، سید عباس. (1397). مقایسه همدلی و بازشناسی هیجانی چهره بین کودکان واجد اختلال سلوک و اختلال مقابله جویی دفاعی. فصلنامه کودکان استثنایی، 18(4)، 128-117. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1397.18.4.3.6
خسرو راد، راضیه، و سلطانی کوهبانی، سکینه. (1394). رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریه ذهن در دانش‏آموزان با اختلال ریاضی. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 21(6)، 152-162.
ستاری، بهزاد. (1395). آزمون مدل کیفیت زندگی تحصیلی، هیجان‏های پیشرفت، کارکردهای اجرایی و خودنظم‏دهی هیجانی در دانش آموزان: به‌عنوان یک مدل ترکیبی (ساختاری، مداخله‏ای). رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
شیخ‌الاسلامی، و راضیه، نوری، سمانه. (۱٣٩۵). اثربخشی آموزش نظریة ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، ۶ (٢۴).
عبدالرحیم پور، رقیه، بیرامی، منصور، و هاشمی نصرت‌آباد، تورج. (1400). مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت. توانمندسازی کودکان استثنایی، 12(1)، 111-121. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2021.249489.1456
علی‌اکبری دهکردی، مهناز، عباس‌پور، پرستو، محتشمی، طیبه، و فرزاد، ولی اله. (۱٣٩۴). بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی نظریه‏ ذهن کودکان. فصلنامه تازه‏های علوم شناختی، ۱٧(٣)، ٣٨-۴۱.
علیزاده، حمید. (۱٣٨۵). رابطه‏ی کارکردهای اجرایی عصبی - شناختی با اختلال‏های رشدی. تازه‏های علوم شناختی، ٨(۴)،57-70.
قنبری، فاطمه، نظیری، قاسم، و امیدوار، بنفشه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش فعالی. فصلنامه علمی - پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11، (40-40)، 151-172. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1399.11.40.8.0
کشاورز، سمیه، کاکاوند، علیرضا و دشت دار، حانیه. (1398). اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری-اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 7 (51)، 99-107. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455098.1398.7.51.10.8
کوکبی، افشین، پور جعفر، محمدرضا، و تقوایی، علی‏اکبر. (۱٣٨۴). برنامه‏ریزی کیفیت زندگی در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‏ها. جستار‏های شهرسازی، (۱٢)، ۶-۱٣.
کیخا، حبیب، فرنام، علی، و جناآبادی، حسین. (۱٣٩٨). مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش - تعهد بر همجوشی شناختی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش‏آموزان مبتلا به دیابت. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، ۱٨(٨٣)، ٢٢۰۱-٢۱٩٣. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.83.7.2
مکوندی، سمیه و زمانی، مریم. (1390). بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. جنتاشاپیر، 4 (5)، 191 - 200.‏
محمدیان، هاشم، اکبری، حسین، گیلاسی، حمیدرضا، قارلی پور، ذبیح اله، معظمی گودرزی، علی، آقاجانی، مهدی، منصف، امیرمحمد، تحویلیان، حسین، و آذر آبدار، اکرم. (1393). اعتباریابی پرسش‌نامه کیفیت زندگی کودکان در شهر کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 2(3)، 18-10.
مهری نژاد، سید ابوالقاسم، و داودآبادی، زهرا. (1390). مطالعه تطبیقی برنامه‌ریزی عملکردی لوب فرونتال در نوجوانان پرخاشگر بزهکار، نوجوانان غیر بزهکار پرخاشگر و نوجوانان عادی. مجله علوم رفتاری، 5(1):69- 74.
نقی‏زاده، شریف. (۱٣٩۱). مقایسه میزان همدلی کودکان سالم و عقب‌افتاده ذهنی: مطالعه موردی، پایا‏ن‏نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور، شهرستان سقز.
 
Abdolrahimpour, R., Bayrami, M., & Hashemi Nosratabad, T. (2021). Comparison of Cognitive and Affective Empathy Between Children with Externalized Behavioral Disorder and Normal Children: Considering the Role of gender. Empowering exceptional children, 12(1), 111-121. [In Perssian]
Aliakbari Dehkordi, M., Abaspour, P., Mohtashemi, T., & Farzad, V. (2015). Assessment of the Psychometric Characteristics of Theory of Mind Inventory among children in Iranian population. Advances in Cognitive Sciences, 17(3), 38-46. [In Perssian]
Alizadeh, H. (2007). The relationship between neuro-cognitive executive functions and developmental disorders. Cognitive science news, 8(4), 57-70. [In Perssian]
Austin, G., Bondü, R., & Elsner, B. (2020). Executive function, theory of mind, and conduct-problem symptoms in middle childhood. Frontiers in psychology, 11, 539.‏
Auyeung, B., Wheelwright, S., Allison, C., Atkinson, M., Samarawickrema, N., & Baron-Cohen, S. (2009). The children’s empathy quotient and systemizing quotient: Sex differences in typical development and in autism spectrum conditions. Journal of autism and developmental disorders, 39, 1509-1521.‏ https://doi.org/10.1007/s10803-009-0772-x
Babaei, K., & Pirnabi khah, N. (2017). The Role of gender and Theory of Mind in Predicting Empathy Between girl and boy student 8-10 years. Rooyesh, 5 (4), 177-190. [In Perssian] http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1395.5.4.4.5
Baumstarck, K., Chinot, O., Tabouret, E., Farina, P., Barrié, M., Campello, C., ... & Auquier, P. (2018). Coping strategies and quality of life: a longitudinal study of high-grade glioma patient-caregiver dyads. Health and Quality of Life Outcomes, 16(1), 1-10.‏ https://doi.org/10.1186/s12955-018-0983-y
Baurain, C., & Grosbois, N. (2013). Theory of mind, socio-emotional problem-solving, socio-emotional regulation in children with intellectual disability and in typically developing children. Journal of autism and developmental disorders, 43, 1080-1097.‏ https://doi.org/10.1007/s10803-012-1651-4
Bull, R., Phillips, L. H., & Conway, C. A. (2008). The role of control functions in mentalizing: Dual-task studies of theory of mind and executive function. Cognition, 107(2), 663-672.‏ https://doi.org/10.1016/j.cognition.2007.07.015
Butterfill, S. A., & Apperly, I. A. (2013). How to construct a minimal theory of mind. Mind & Language, 28(5), 606-637.‏ https://doi.org/10.1111/mila.12036
Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. Retrieved from. Child Development, 81(6), 1641–1660. https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-8624.2010.01499.x
Bourba, M. (1950). Cultivating moral intelligence, translated by Firouze Kaousi (2018). Tehran: Rushd Publications.
Bzdok, D., Schilbach, L., Vogeley, K., Schneider, K., Laird, A. R., Langner, R., & Eickhoff, S. B. (2012). Parsing the neural correlates of moral cognition: ALE meta-analysis on morality, theory of mind, and empathy. Brain Structure and, Function, 217(4), 738-796. https://doi.org/10.1007%2Fs00429-012-0380-y
Carlson, S. M.; Claxton, L. J. & Moses, L. J. (2015). The relation between executive function and theory of mind is more than skin deep. Journal of Cognition and Development, 16, 186–197. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/15248372.2013.824883
Carlson, S. M., Moses, L. J., Breton, C. (2002). How specific is the relation between Executive function and Theory of Mind? Contributions on inhibitory control and working memory. Infant Child Dev, 11, 73- 92. https://doi.org/10.1002/icd.298
Castelli, F., Frith, C., Happe, F., & Frith, U. (2002). Autism, Asperger syndrome and brain mechanisms for the attribution or mental states to animated shapes. Brain, 125(Pt 8):1839-49. https://doi.org/10.1093/brain/awf189
Choobforoushzadeh, A., NajafPour, T., Mohammadpanah Ardakan, A., & Khosravi Larijani, M. (2022). The Effectiveness of Intervention Based on Theory of Mind on Reducing Aggression and Empathy Improvement in children. Journal of Cognitive psychology, 10(2). [In Perssian]
Coolidge, F. M., Thede, L.L., Stewart, S.E., & Segal, D. L. (2002). The Coolidge personality and neuropsychological inventory for children (CPNI). Behavior. Modification, 26(4), 550-566l. http://dx.doi.org/10.1177/0145445502026004007
D' Ambrosio, F., Dliver, M., Didon, D., & Besche, C. (2009). The basic empathy scale: A French validation of measure of empathy in youth. Journal of Personality and Individual Differences, 46, 760-765. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.09.020
Doenyas, C., Yavuz, H. M., & Selcuk, B. (2018). Not just a sum of its parts: How tasks of the theory of mind scale relate to executive function across time. Journal of experimental child psychology, 166, 485-501. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.09.014
Ghanbari, F., Naziri, GH., & Omidvar, B. (2020). The effectiveness of mentalization-based treatment on quality of life among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Scientific Quarterly Journal of Psychological Methods and Models, 11(40), 151-172. [In Perssian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1399.11.40.8.0
Giancola, P. R., Godlaski, A. J., & Roth, R. M. (2012). Identifying component-processes of executive functioning that serve as risk factors for the alcohol-aggression relation. Psychology of Addictive Behaviors, 26, 201–11. https://doi.org/10.1037%2Fa0025207
Hanania, R. R., Rossnagle, N. B., Higgins, A., & D’Alessandro, A. (2000). Development of self and empathy in early infancy. Implications for atypical Development. Infants and Young Children, 13(1), 1-14. http://dx.doi.org/10.1097/00001163-200013010-00004
Hughes, C., & Ensor, R. (2011). “Individual differences in growth in executive function across the transition to school predict externalizing and internalizing behaviors and self-perceived academic success at 6 years of age”. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 663–676. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2010.06.005
Jeannerod, M. (1997). The cognitive neuroscience in action. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Keshavarz, S., Kakawand, A., & Dashtdar, H. (2019). The effectiveness of theory of mind training on reducing problems emotional-behavioral-social behavior of preschoolers. Scientific Journal of Social Psychology, 7(51), 99-107. [In Perssian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455098.1398.7.51.10.8
Keykha, H., Farnam, A., & Janabadi, H. (2019). The comparison of the effectiveness of acceptance - commitment group therapy on cognitive fusion, quality of life and anxiety in students with diabetes. Journal of Psychological Science, 18(83), 2193-2201. [In Perssian]  http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.83.7.2
Khani, R., & Haghayegh, S A. (2019). The Comparison of Empathy and Emotional Facial Recognition among Children Diagnosed with Conduct Disorder and Oppositional Defiant Disorder. JOEC, 18(4), 117-128. [In Perssian] http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1397.18.4.3.6
Khanjani, Z., Farhoudi, M., Nazari, M., Saeedi, M., & Abravani, P. (2018). Effectiveness of cognitive rehabilitation on selective and divided attention and executive function in adults with stroke. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 5 (3), 81-94. [In Perssian]  http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1397.5.3.8.5
Khosrorad, R. (2015). The relationship between brain executive functions and theory of mind in students with mathematics learning's disorder. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(6), 152-162. [In Perssian]
Killen, M., & Caplan, R. (2011). Social development in childhood & adolescence. United Kingdom: Willy-Black Well.
Kokabi, A., Pourjafar, M., & Taghwai, A. (2005). Planning the quality of life in urban centers, definitions and indicators. Essays on urban planning, (12), 6-13. [In Perssian]
Kolotkin, R. L., & Andersen, J. R. (2017). A systematic review of reviews: exploring the relationship between obesity, weight loss and health-related quality of life. Clinical obesity, 7(5), 273–289. https://doi.org/10.1111/cob.12203
Lerner, M., & Hutchins, T. (2011). Brief report: Preliminary evaluation of the theory of mind inventory and its relationship to social skills. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 512-517. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1066-z
Lough, S., Kipps, M. S., Treise, C., Watson, P., Bliar, R. J., Hodges, R. (2006). Social reasoning, emotion and empathy in front temporal dementia. Neuropsychologial, 44, 950-58. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2005.08.009
Maggi, S., Irwin, L. G., Siddiqi, A., Poureslami, I., Hertzman, E. & Hertzman, C. (2005). Knowledge network for early childhood development: International perspective on early child development. Geneva:WHO.
Makvandi, S., & Zamani, M. (2010). The survey of quality of life and its dimensions in Islamic Azad University Ahvaz branch students in 2010. Genta Schaefer, 4(5), 191-200.
Maleki, M., Chehrzad, M. M., Kazemnezhad Leyli, E., Mardani, A., & Vaismoradi, M. (2019). Social skills in preschool children from teachers’ perspectives. Children, 6(5), 64-75. [In Perssian]
Mary, A., Slama, H., Mousty, P., Massat, I., Capiau, T., Drabs, V., Peigneux, P. (2016). Executive and attentional contributions to Theory of Mind defiit in attention defiit/hyperactivity disorder (ADHD) Child. Neuropsychol, 22(3), 345-365. https://doi.org/10.1080/09297049.2015.1012491
Mehrinejad, S A., & Davodabadi, Z. (2011). A comparative study of frontal lobe functional planning in aggressive delinquent teenagers, aggressive non-delinquent teenagers and normal teenagers. Journal of Behavioral Sciences, 5(1), 69-74. [In Perssian]
Meil, W. M., Puskar, A. H. (2011). Empathy and executive function in college students. Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience.
Meltzer, L. (2018). Executive function in education: From theory to practice. Guilford Publications.
Miranda, A., Presentación, M. J., Siegenthaler, R., & Jara, P. (2013). Effects of a psychosocial intervention on the executive functioning in children with ADHD. Journal of Learning Disabilities, 46(4), 363- 376. https://doi.org/10.1177/0022219411427349
Mohamadian, H., Akbari, H., Gilasi, H., Gharlipour, Z., Moazami, A., Aghajani, M., Monsef, A., Tahvilian, H., & Azar Abdar, A. (2014). Validation of Pediatric Quality of Life Questionnaire (PedsQL) in Kashan city. J. Ilam Uni. Med. Sci, 22 (3), 10-18. [In Perssian]
Naghizadeh, SH. (2012). Comparing the level of empathy of healthy and mentally retarded children: a case study, bachelor's thesis. Payam Noor University, Saqez city. [In Perssian]
Orouji aghdam, Z., Atadokht, A., Basharpoor, S. (2020). The Effectiveness of Preschool Children. Journal of Health Promotion managment (JHPM), 9(3), 1-9. [In Perssian] http://jhpm.ir/article-1-1058-fa.html
Petrucci, C., Cerra, C. L., Aloisio, F., Montanari, P., & Lancia, L. (2016). Empathy in health professional students: A comparative cross-sectional study. Nurse Education Today, 41, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.022
Pirrasoulzadeh, M., & Dehghanizadeh, J. (2021). Predicting the quality of life through physical performance and executive functions: a study of mentally retarded people. Bimonthly journal of rehabilitation medicine, 10(4), 102-115. [In Perssian]
Poorfahimi, A., & Eshghi Abkenari, S. (2017). Examining the Relationship Between Executive Functions and Theory of Mind with Behavioral Problems in Children with Hearing Impairment. Journal of Disability Studies, 0-0. [In Perssian]
Proctor, T., Beail, N. (2007). Empathy and theory of mind in offenders with intellectual disability. J Intellect Dev Disabil, 32(2), 82-93. https://doi.org/10.1080/13668250701373331
Reb, A. M., & Cope, D. G. (2019). Quality of Life and Supportive Care Needs of Gynecologic Cancer Survivors. Western Journal of Nursing Research, 41(10), 1385–1406. https://doi.org/10.1177/0193945919846901
Sanz, J. H., Wang, J., Berl, M. M., Armour, A. C., Cheng, Y. I., & Donofrio, M. T. (2018). Executive function and psychosocial quality of life in school age children with congenital heart disease. The Journal of pediatrics, 202, 63-69. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.07.018
Sari, L. E. (2020). The Challenges of Parental Involvement in Early Childhood Inclusion. JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi), 3(2), 92-101. https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p92-101
Sattari, B. (2016). The test of the quality of academic life model, emotions of progress, executive functions and emotional self-regulation in students: as a combined (structural, interventional) model. Doctoral thesis in educational psychology, Shahid Beheshti University. [In Perssian]
Shaw, J. A., Bryant, L. K., Malle, B. F., Povinelli, D. J., & Pruett, J. R. (2017).   communication disorder have explicit knowledge of pragmatic rules they break? A comparison of conversational pragmatic ability and metapragmatic awareness .International journal of language & communication disorders, 51(5), 508-517.
Sheykholeslami, R., & Noori, S. (2016). The Effectiveness of Theory of Mind Training on Empathy and Bullying in Children. Social psychology research, 6(24). [In Perssian]
Smith, A. (2006). Cognitive empathy and emotional empathy in human behavior and evolution. The Psychological Record, 56(1), 3-21. http://dx.doi.org/10.1007/BF03395534
Taghizadeh, H., Soltani, A., Manzari Tavakoli, H., & ZaynDin Meymand, Z. (2017-2018). The Role of Executive Function, Working Memory and Response Inhibition with Mental Competence Theory of Mind in Children 7 to 12 Years of Primary School, Social Cognition, 6 (2). [In Perssian]https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1396.6.2.8.7
Tavalaee, S A., Habibi, M., Asari, SH., Ghanee, M., Naderi, Z., Khateri, Sh., Anvari, S S., Amiri, M., Nouhi, S., Radfar, SH., & Ranjbar Shayan, H. (2007). Quality of life in victims of chemical weapons: 15 years after exposure. Journal of Behavioral Sciences, 1(1), 17-25. [In Perssian]
Varni, J. W., Seid, M., & Kurtin, P. S. (2001). PedsQL™ 4.0: Reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory™ Version 4.0 Generic Core Scales in healthy and patient populations. Medical care, 39(8), 800-812. https://doi.org/10.1097/00005650-200108000-00006
Wang, Z., Devine, R. T., Wong, K. K., & Hughes, C. (2016). Theory of mind and executive function during middle childhood across cultures. Journal of experimental child psychology, 149, 6-22. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.09.028
WHO Quality of Life Group. (1996). WHOQOL-BREF Introduction, Adminstration and scoring, Field Trial version, World Health Organization. Geneva.
Yan, Z., Hong, S., Liu, F., & Su, Y. (2020). A metaanalysis of the relationship between empathy and executive function. PsyCh journal, 9(1), 34-43. https://doi.org/10.1002/pchj.311
Zelazo, P. D., Muller, U. (2002). Executive functions in typical and atypical development. InGoswami U, Editor. Blackwell handbook of childhood cognitive development. Oxford:Blackwel, p.445-69. https://doi.org/10.1002/9780470996652.ch20
Zinat, T. (2018). The Relationship between Executive Function and Empathy: An fMRI Investigation in Healthy Adults. Thesis. Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology. Georgia State University Meltzer L. Executive function in education from theory to practice. New York, The Gilford press.