طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

حجت الله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jep.2020.22602.1835

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریۀ استاد شاگردی شناختی برای اجرای دوره‌های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است. در این پژوهش از روش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی و جامعه آماری شامل متخصصین دانشگاه فرهنگیان و اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی بوده است. نمونه‌ها در بخش کیفی بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 12 ...  بیشتر

ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسأله اجتماعی و سرمایه روانشناختی برفرسودگی تحصیلی با میانجی‌گری وجدان تحصیلی و کمک‌طلبی تحصیلی

شهاب فطین؛ سیمین حسینیان؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22054/jep.2020.23927.1898

چکیده
  هدف پژوهش حاضر‌ ارزیابی مدل تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حل مساله اجتماعی، سرمایه روانشناختی، وجدان تحصیلی و کمک‌طلبی تحصیلی و تعیین تناسب مدل نظری ارائه شده با داده‌های واقعی بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی با تاکید بر روابط علّی ممکن بر پایه مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام یافته است. جامعه‌ی آماری را دانش‌آموزان ...  بیشتر

اثربخشی برنامه توانبخشی هیجانی با رویکرد شناخت اجتماعی، بر کارکردهای عاطفی هیجانی دانش آموزان اتیستیک

سعید رضائی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52800.3019

چکیده
  مشکل هیجانی از ویژگی­های آشکار اغلب افراد اتیستیک محسوب می­شوند. ناتوانی هیجان خوانی مجموع مشکلاتی در درک حالات و عواطف خود و دیگری و نیز نقص در کارکرد هیجانی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی آموزش هیجان خوانی به منظور بهبود مهارت‌های تشخیص، تفسیر و کاربست حالات هیجانی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع ...  بیشتر

تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان بر اساس متغیرهای تحصیلی

افشین افضلی؛ سید محمد امین قشمی؛ علی هندی ورکانه

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22054/jep.2020.31112.2261

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین و پیش­بینی تقلب تحصیلی در دانشجویان بر اساس متغیر­های تحصیلی شامل رضایت از تحصیل، انگیزش تحصیلی و خودناتوان­سازی تحصیلی است. پژوهش با روش توصیفی همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 12215 نفر بودند. نمونه آماری به حجم 300 نفر انتخاب شد که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی ‏توجه/بیش ‏فعالی براساس کارکردهای خانواده و ذهن‌آگاهی، پذیرش و عمل مادران

مرضیه بلالی؛ قریده دوکانه ای فرد

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52020.2978

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی براساس کارکردهای خانواده و ذهن‌آگاهی، پذیرش و عمل مادران انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی وصال شهرستان ...  بیشتر

مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ غلامعلی افروز؛ کیوان صالحی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22054/jep.2020.44482.2722

چکیده
  اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم اخلاق در میان نوجوانان ایرانی است. با به‌کارگیری روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی، چگونگی مفهوم سازی اخلاق از دیدگاه نوجوانان بررسی شد. شرکت کنندگان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر اخلاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس دولتی

سحر حیات بخش؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22054/jep.2020.44113.2718

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر اخلاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس دولتی انجام شد. روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه دهم شهر زنجان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 771 نفر بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 40 نفر با استفاده از روش ...  بیشتر

رابطه سبک دلبستگی با مؤلفه های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ شمسی شمشیری

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/jep.2020.34233.2345

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی با مؤلفه‌های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1394-1395 به تعداد 7529 نفر و نمونه پژوهش شامل 367 نفر از این دانشجویان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای ...  بیشتر

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی، امید و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه

مدینه رحمانی دریاسری؛ سونیا یاوری نیا؛ فیروزه سپهریان آذر

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 181-196

https://doi.org/10.22054/jep.2020.39468.2573

چکیده
  تحقیق حاضر در صدد بر آمده است تا رابطه ی هوش معنوی، امید و مسئولیت پذیری را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان لنگرود بررسی کند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان لنگرود تشکیل دادند( 1217= N). به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از جامعه آماری تعداد 318 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ...  بیشتر

تجربه زیسته دانش‌آموزان از پدیده بی‌انگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 197-234

https://doi.org/10.22054/jep.2020.46348.2761

چکیده
  اگر چه محققان مختلفی مانند کلر (2018) کوشیده‌اند با توسعة مدل‌های نظریِ جامعی مانند مدل طراحی انگیزشی، فهم روان‌شناسان و متخصصان تربیتی را از تمایز در نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان تعمیق بخشند، اما به دلیل تأکید صرف بر پارادایم تجربه­گرایی و تمرکز محض بر منطق پژوهش‌های کمی، به‌طور مسلم در فرایند توسعة برنامه‌های آموزشی برای تقویت ...  بیشتر

تحلیل رابطه سرمایه‌های روان شناختی- اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های خارجی

علیرضا حیدرنژاد؛ محمدعلی عامری

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 235-256

https://doi.org/10.22054/jep.2020.47262.2861

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی- اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های خارجی انجام شد. تحقیق به لحاظ هدف بنیادی وبه لحاظ روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور و آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص

کامران شیوندی؛ فروغ خلیلی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 257-280

https://doi.org/10.22054/jep.2020.48057.2810

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور و آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس‎آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خاص مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجی گری راهبردهای فراشناختی

جمال شیخ احمدی؛ فرزاد زندی؛ مریم اکبری؛ یحیی یار احمدی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 281-305

https://doi.org/10.22054/jep.2020.48974.2859

چکیده
  از آنجا که زندگی به طور مداوم در حال تغییر است و انسان با چالش­های تازه وزیادی روبه­رو می­شود، بنابراین سازگاری با خود و محیط اطراف برای موجود زنده یک ضرورت می­باشد. هدف از این تحقیق تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجگری راهبردهای شناختی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحقیقات ...  بیشتر

طراحی محیط یادگیری مبتنی بر نظریه یادگیری تحولی برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ مهشید ایزدی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، صفحه 307-337

https://doi.org/10.22054/jep.2020.49044.2863

چکیده
  پژوهش باهدف طراحی محیط یادگیری مبتنی بر نظریه یادگیری تحولی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش الگو آمیخته و از نوع بین مرحله‌ای بود. به این منظور داده‌ها با روش کیفی جمع‌آوری و تحلیل شدند، علاوه بر این با روش کمی روایی و پایایی آن بررسی گردید. هم‌چنین به‌منظور استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های محیط یادگیری ...  بیشتر