نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اگر چه محققان مختلفی مانند کلر (2018) کوشیده‌اند با توسعة مدل‌های نظریِ جامعی مانند مدل طراحی انگیزشی، فهم روان‌شناسان و متخصصان تربیتی را از تمایز در نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان تعمیق بخشند، اما به دلیل تأکید صرف بر پارادایم تجربه­گرایی و تمرکز محض بر منطق پژوهش‌های کمی، به‌طور مسلم در فرایند توسعة برنامه‌های آموزشی برای تقویت مواضع انگیزشی دانش‌آموزان از فهم عمیق و همه‌جانبة رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور آن‌ها بازمانده‌اند؛ بنابراین، محققان در این پژوهش کوشیدند با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی به این سؤال پاسخ دهند که اهمّ عناصر پیشایندی نقصان انگیزشِ دانش‌آموزان ایرانی کدامند. برای این منظور، از بین دانش­آموزان شهر ری در استان تهران تا حد رسیدن به اشباع اطلاعات، 50 دانش‌آموز در پایه‌های تحصیلی هفتم و هشتم انتخاب و در قالب 12 گروه کانونی 4 تا 5 نفره با آن‌ها مصاحبه شد. پس از ضبط و بازنویسی مصاحبه­ها، داده­های موجود با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. از تحلیل داده­های به دست آمده هشت مضمون اصلی شامل ارتباط ادراک‌شده با زندگی، خودباوری تحصیلی، احساس کنترل و اجبار شدید، روابط صمیمانه، ادراک بی­انصافی، عدم علاقه و توجه به درس، خودتنظیمی و تجربه هیجانات در کلاس درس، استخراج شدند. درمجموع، نتایج مطالعة حاضر ضمن همراستایی با زوایای فکری مدل جامع طراحی انگیزشی کلر، شواهدی تکمیلی در دفاع از نقش تفسیری عنصر اطلاعاتی هیجان، در پیش‌بینی نقصان انگیزشی یادگیرندگان ایرانی فراهم کرد. علاوه بر این، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که بهبود مدل رفتار رابطة بین‌فردی دانش‌آموز/معلم/ والد با تأکید بر درک و بهبود تجارب هیجانی یادگیرندگان مؤثرترین راه بهبود نیمرخ انگیزشی آن‌ها تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 آتش­افروز، بهروز؛ نادری، فرح؛ پاشا، رضا؛ افتخار صعادی، زهرا و عسگری، پرویز. (۱۳۹۷). تاثیر الگوی انگیزشی انتظار ـ ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه سلامت روان کودک، ۵ (۲)، 94-83.
ایمانی، سعید.، الخلیل، یاسمین و شکری، امید. (۱۳۹۸). رابطه نگرش‌های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش‌آموز: نقش میانجیگری تنظیم هیجان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، ۱۶ (۳۳)، 28-1.
باغملایی، حیدر و یوسفی، فریده. (۱۳۹۷). رابطه ساختاری تعامل معلم ـ دانش­آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش آموزان با مدرسه. نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، ۱۰ (۲)، 99-75.
باغی، زهرا؛ شکری، امید؛ فتح­آبادی، جلیل و حیدری، محمود.(1396). مدل­یابی پیشایندها و پسایندهای جهت­گیری­های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجی­گر. پژوهش در نظام­های آموزشی، 37، 58-92.
پناهی، نسرین و گودرزی، محمود. (۱۳۹۷). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های نظریه انتخاب بر کاهش تعارض والد ـ فرزندی دانش‌آموزان دختر. مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۵ (۲)، ۴۳-۵۲. 
جلیل­زاده، حکیمه و زارعی، حیدرعلی. (۱۳۹۷). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان، نشریه آموزش و ارزشیابی، ۱۱ (۴۲)، ۱۳-۳۶. 
حسینی، س.، فتح‌آبادی، جلیل.، شکری، امید و پاکدامن، شهلا. (۱۳۹۴). موفقیت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان و والدین: الگوی مدل‌یابی معادلات ساختاری. نشریه پژوهش‌های تربیتی، ۳، ۱۳۳-۱۵۷.
داودوندی، فرزانه و شکری، امید (1395). فرایندهای ارزیابی شناختی هیجان‌های پیشرفت و تعهد تحصیلی: یک تحلیل واسطه‌ای. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13، 183-198.
رحمانی زاهد، فهیمه.، هاشمی، زهرا و نقش، زهرا. (۱۳۹۷). مدل‌یابی علّی خلاقیت: نقش سبک‌های تعامل معلم ـ دانش‌آموز و نیازهای بنیادی روان‌شناختی، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، ۱۴ (۱)، ۳۱-۵۴. 
ستاری، بهزاد.، پور شهریار، حسین و شکری، امید. (۱۳۹۵). تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES). فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۱۲ (۴۰)، ۱۲۹-۱۵۰.
شکری، امید و پورشهریار، حسین. (1398). اثربخشی برنامة آموزش غنی‌سازی مهارت‌های رابطة بین‌فردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارض‌های بین‌فردی، مهارت‌های مقابلة شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، (52)15، 308-287.
شکری، امید و تبریزی، آرزو. (۱۳۹۷). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطة ارزیابی‌های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان. فصلنامه روانشناسی سلامت، ۷ (۲۶)، 100-75. 
 شکری، امید.، فراهانی، محمدنقی.، کرمی نوری، رضا و مرادی، علیرضا. (۱۳۹۴). فرایندهای ارزیابی شناختی و استرس تحصیلی: نقش تعدیل‌کننده جنس و فرهنگ. فصلنامه روانشناسی شناختی، ۲ (۲)، 58-46. 
شکری، امید.، گشتاسبی، زهرا.، شریفی، مسعود.، فتح­آبادی، جلیل و رحیمی­نژاد، پیمان. (1395). اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان و تاب­آوری تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌نامه روان­شناسی مثبت، 2(2)، 66-51.
صالح‌زاده، پروین.، شکری، امید و فتح‌آبادی، جلیل. (1396). سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور: ایده‌ای نوظهور در روان‌شناسی سلامت تحصیلی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، (46)13، 30-1.
صحرایی، سهراب، شکری، امید.، خانبانی، محمد و حکیمی‌راد، الهام. (۱۳۹۷). رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنیدگی تحصیلی ادراک‌شده و هیجانات پیشرفت. فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۱۴ (۴۹)، ۵۳-۸۴.
عینی پور، جواد و شباهنگ، نیلوفر. (۱۳۹۷). تجارب زیسته مادران از والدگری موفق در تحصیل: مطالعه پدیدارشناختی. فصلنامه سلامت روان کودک، ۵ (۴)، 66-52.
فردافشاری، س.، پورشهریار، حسین.، شکری، امید و فتح‌آبادی، جلیل. (۱۳۹۶). رابطه خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش میانجیگری کنترل تحصیلی آگاهانه. نشریه مطالعات آموزش و یادگیری، ۹ (۲)، 19-1.
کمری، سامان.، فولادچنگ، محبوبه.، خرمائی، فرهاد و شکری، امید. (۱۳۹۷). تبیین علی هیجان‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۱۳ (۵۲)، ۱۹۹-۲۳۰. 
گشتاسبی، زهرا.، شکری، امید.، فتح­آبادی، جلیل و شریفی، مسعود. (1396). تاثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان. فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، (4)4، 38-23.
لکی، داود.، شکری، امید.، سپاه‌منصور، مژگان و ابراهیمی، سارا. (1397). رابطه تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌های شناختی با خودناتوان‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، (55)14، 329- 342.
محبی، سمیه.، شکری، امید و پورشهریار، حسین. (1397). تاثیر برنامة آموزش تاب­آوری بر ارزیابی­های شناختی، مقابله و هیجان­ها. فصلنامة روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، (57)15، 99-83.
محمدی، آذرمیدخت.، شکری، امید و سپاه منصور، مژگان. (۱۳۹۷). رابطه بین رگه‌های شخصیتی و رفتارهای تحصیلی غیراخلاقی: نقش واسطه‌ای فرایندهای ارزیابی شناختی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳ (۱)، ۱۶۴-۱۷۶. 
میرهاشمی روته، زهرا و شکری، امید. (۱۳۹۷). رابطه باورهای خودکارآمدی ادراک‌شده و تعامل معلم دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، ۶ (۲۳)، ۳۷-۵۲. 
 ناصری، الهه.، شکری، امید و کمری، سامان. (۱۳۹۶). تفاوت‌های جنسیتی در خودناتوان سازی تحصیلی: نقش جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت. دوفصلنامه روانشناسی معاصر، ۱۲ (۲)، ۱۲۸-۱۴۰.
نعمتی، شهروز و اسدالهی، مریم. (۱۳۹۸). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، ۸ (۳)، ۷-۲۵.
نقی، فاطمه.، قدم‌پور، عزت­الله و صادقی، مسعود. (۱۳۹۷). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۱۴ (۴۹)، ۱۱۹-۱۳۷.
 
Agnoli, S., Runco, M.A., Kirsch, C., & Corazza, G.E. (2018). The role of motivation in the prediction of creative achievement inside and outside of school environment. Thinking skills and creativity, 28, 167-176.
Ahn, H. S., Bong, M., & Kim, S. (2017). Social models in the cognitive appraisal of self-efficacy information. Contemporary educational psychology, 48, 149-166
Alfanso, R. Z., Leon, J. (2017). Passion for math: relationship between teachers emphasis on class contents usefulness, motivation and grades. Contemporary educational psychology, 51, 284-292.
Asterhan, S. G. (2018). Exploring enablers and inhibitors of productive peer argumentation: The role of individual achievement goals and gender. Contemporary Educational Psychology, 54, 66-78.
Bergey, B. W., Parrila, R. K., Laroche, A., & Deacon, S. H. (2019). Effects of peer-led training on academic self-efficacy, study strategies, and academic performance for first-year university students with and without reading difficulties. Contemporary Educational Psychology56, 25-39.
Bialystok, L., & Kukar, P. (2018). Authenticity and empathy in education. Theory and Research in Education. 16(1), 23-39.
Bond, M. (2019). Flipped learning and parent engagement in secondary schools: A South Australian case study. British Journal of Educational Technology50(3), 1294-1319.
Brandenberger, C. C., Hagenauer, G., & Hascher, T. (2018). Promoting students’ self-determined motivation in maths: Results of a 1-year classroom intervention. European Journal of Psychology of Education, 33(2), 295-317.
Brisson, M., & Dicke, A. (2017). Short intervention, sustained effects: promoting students math competence beliefs, efforts, and achievement. American Educational Research Journal, 54, 6, 1048-1078.
Bryce, C. I., Goble, P., Swanson, J., Fabes, R. A., Hanish, L. D., & Martin, C. L. (2018). Kindergarten school engagement: Linking early temperament and academic achievement at the transition to school. Early education and development, 29(5), 780-796.
Butz, A. R., & Usher, E. L. (2015). Salient sources of early adolescents' self-efficacy in two domains. Contemporary Educational Psychology, 42, 49-61.
Chan, D. W. (2012). Life satisfaction, happiness, and the growth mindset of healthy and unhealthy perfectionists among Hong Kong Chinese gifted students. Roeper Review, 34, 224–233.
Cheon, S. H., & Reeve, J. (2015). A classroom-based intervention to help teachers decrease students amotivation, contemporary educational psychology, 40, 99-111.
Cleary, T. J., Velardi, B., & Schnaidman, B. (2017). Effects of the Self-Regulation Empowerment Program (SREP) on middle school students' strategic skills, self-efficacy, and mathematics achievement. Journal of School Psychology, 64, 28–42.
Codina, N., Valenzuela, R., Pestana, J. V., & Gonzalez-Conde, J. (2018). Relations between student procrastination and teaching styles: autonomy-supportive and controlling. Frontiers in psychology, 9.
Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting, and evaluating. W. Ross MacDonald School Resource Services Library.
Doctoroff, G. L., & Amold, D. H. (2017). Doing homework together: the relation between parenting strategies, child engagement and achievement. Journal of applied developmental psychology, 48, 103-113.
Fatima, S., Sharif, H., & Zimet, G. (2018). Personal and social resources interplay synergistically to enhance academic motivation. International Journal of Educational Psychology, 7(2), 196-226.
Felver, J. C., Tipsord, J. M., Morris, M. J., Racer, K. H., & Dishion, T. J. (2017). The effects of mindfulness-based intervention on children’s attention regulation. Journal of Attention Disorders, 21(10), 872-881.
Feng, X., Xie, K., Gong, S., Gao, L., & Cao, Y. (2019). Effects of parental autonomy support and teacher support on middle school students’ homework effort: Homework autonomous motivation as mediator. Frontiers in Psychology, 10.
Frenzel, A. C., Becker-Kurz, B., Pekrun, R., Goetz, T., & Lüdtke, O. (2018). Emotion transmission in the classroom revisited: A reciprocal effects model of teacher and student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 110(5), 628- 639.
Gaspard, H., Wigfield, A., Jiang, Y., Nagengast, B., & Trauwein, U. (2018). Dimensional comparisons: How academic track students achievements are related to their expectancy and value beliefs across multiple domains. Contemporary educational psychology, 52, 1-14.
Gollwitzer, P. M. (2018). The goal concept: A helpful tool for theory development and testing in motivation science. Motivation Science4(3), 185- 205.
Gottfried, A. E. (2019). Academic intrinsic motivation: Theory, assessment and longitudinal research. Advances in Motivation Science. Elsevier Inc.
Hansen, S. G., Raulston, T. J., Machalicek, W., Frantz, R., Drew, C., Erturk, B., & Squires, J. (2018). Peer-Mediated Joint Attention Intervention in the Preschool Classroom. The Journal of Special Education, 53(2), 96-107
Horowitz, E., Sorensen, N., Oyserman, D. (2018). Teachers can do it: Scalable identity-based motivation intervention in the classroom. Contemporary educational psychology, 54, 12-28.
Jaber, L. Z., Southerland, S., & Dake, F. (2018). Cultivating epistemic empathy in preservice teacher education. Teaching and teacher education, 72, 13-23.
Jansen, M., Scherer, R., & Schroeders, U. (2015). Students' self-concept and self-efficacy in the sciences: Differential relations to antecedents and educational outcomes. Contemporary Educational Psychology, 41, 13-24.
Kazanjian, C. J. (2019). Toward developing a descriptive multicultural phenomenology. Pedagogy, Culture & Society, 27(2), 287-300.
Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: the ARCS model approach. New York: springer.
Keller, J.M. (2018). The MVP Model: Overview and application. New direction for teaching and learning, 152, 13-26.
Kelley, J., & Pohl, B. (2018). Using structured positive and negative reinforcement to change student behavior in educational setting in order to achieve student academic success. Multidisciplinary Journal for education, social and technological sciences, 5(1), 17-29.
Kim, J. (2012). Understanding the lived experience of a Sioux Indian male adolescent: Toward the pedagogy of hermeneutical phenomenology in education. Education, Philosophy and Theory, 44(6), 630–648.
Kim, J., Christy, A., & Schlegel, R. (2017). Existential ennui: examining the reciprocal relationship between self-alination and academic amotivation. Social psychological and personality science, 9(7), 853-862.
Kriegbaum, K., Becker, N., & Spinath, B. (2018). The relative importance of intelligence and motivation as predictors of school achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 25, 120-148.
Lau, C., Kitsantas, A., Miller, A. D., & Rodgers, E. B. D. (2018). Perceived responsibility for learning, self-efficacy, and sources of self-efficacy in mathematics: A study of international baccalaureate primary years programme students. Social Psychology of Education, 21(3), 603-620.
Lee, C. S., Ma, M. T., Ho, H. Y., Tsang, K. K., Zheng, Y. Y., & Wu, Z. Y. (2017). The effectiveness of mindfulness-based intervention in attention on individuals with ADHD: A systematic review. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 30, 33-41.
Liu, G., & Huang, P. (2019). Beneficial effects of self-affirmation on motivation and performance reduced in students hungry for others approval. Contemporary Educational Psychology, 56, 1-13.
Magrini, J. M. (2015). Phenomenology and curriculum implementation: discerning a living curriculum through the analysis of Ted Aoki’s situational praxis. Journal of Curriculum Studies, 47(2), 274-299.
Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a thematic analysis: A practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars. AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education9(3).3351-33514.
Malmberg, L. E., & Martin, A. J. (2019). Processes of students’ effort exertion, competence beliefs and motivation: Cyclic and dynamic effects of learning experiences within school days and school subjects. Contemporary Educational Psychology58, 299-309.
Matos, L., Reeve, J., Herrera, D., & Claux, M. (2018). Students' agentic engagement predicts longitudinal increases in perceived autonomy-supportive teaching: The squeaky wheel gets the grease. The Journal of Experimental Education, 86(4), 579-596.
Mazzoli Smith, L., Todd, L., & Laing, K. (2018). Students’ views on fairness in education: The importance of relational justice and stakes fairness. Research Papers in Education, 33(3), 336-353.
Meyer, J., Fleckenstein, J., & Köller, O. (2019). Expectancy value interactions and academic achievement: Differential relationships with achievement measures. Contemporary Educational Psychology, 58, 58-74.
Moe, A., Katz, I., & Alesi, M. (2018). Scaffolding for motivation by parents, and child homework motivations and emotions: effects of training program. British journal of educational psychology, 88, 323-344.
 Morles, J., Slemp, G. R., Oades, L. G., Pekrun, R., & Morrish, L. (2019). Relative incidence and origins of achievement emotions in computer-based collaborative problem-solving: A control-value approach. Computers in Human Behavior98, 41-49.
Muller, C. (2018). Parent involvement and academic achievement: An analysis of family resources available to the child. In Parents, their children, and schools (pp. 77-114). Routledge.
Muro, A., Soler, J., Cebolla, A., & Cladellas, R. (2018). A positive psychological intervention for failing students: Does it improve academic achievement and motivation? A pilot study. Learning and Motivation, 63, 126–132.
Nazir, J. (2016). Using phenomenology to conduct environmental education research: Experience and issues. The Journal of Environmental Education, 47(3), 179-190.
Panadro, E., Jonsson, A., Botella, J. (2017). Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: four meta-analyses. Educational research review, 22, 74-98.
Pazner, H. (2018). Parental Autonomy Support in Academically Talented Adolescents: Evaluating Predictors, Mediators, and Moderators for Academic Outcomes (Doctoral dissertation, UC Berkeley).
Pekrun, R. (2017). Emotion and achievement during adolescence. Child Development Perspective, 11(3), 215-221.
Pekrun, R., Marsh, H., Lichtenfeld, S., & Murayama, K. (2017). Achievement emotions and academic performance: Longitudinal models of reciprocal effects. Child Development, 88(5), 1653-­1670. 
Putwain, D. W., Becker, S., Symes, W., & Pekrun, R. (2018). Reciprocal relations between students’ academic enjoyment, boredom, and achievement over time. Learning and Instruction54, 73-81.
Quint, W. L., Baldwin, O., parker, P., & Pyan, R. (2017). Motivating young language learners: A longitudinal model of self-determinaned motivation in elementary school foreign language classes. Longtemporary Educational Psychology, 49, 140-150.
Reeve, J., Cheon, S. H., & Jang, H. R. (2019). A Teacher-Focused Intervention to Enhance Students’ Classroom Engagement. In Handbook of Student Engagement Interventions (pp. 87-102). Academic Press.
Renninger, K. A., & Hidi, S. (2016). The power of interest for motivation and engagement. New York: Routledge.
Reynolds, K. M., Roberts, L. M., & Hauck, J. (2017). Exploring motivation: integrating the ARCS model with instruction. Reference Services Review, 45 (2), 149-165.
Ricard, N. C., & Pelletier, L. G. (2016). Dropping out of high school: The role of parent and teacher self-determination support, reciprocal friendships and academic motivation. Contemporary Educational Psychology, 44, 32-40.
Rosenzweig, E. Q., Harackiewicz, J. M., Priniski, S. J., Hecht, C. A., Canning, E. A., Tibbetts, Y., & Hyde, J. S. (2019). Choose your own intervention: Using choice to enhance the effectiveness of a utility-value intervention. Motivation Science5(3), 269.Roure, C., & Pasco, D. (2018). Exploring situational interest sources in the French physical education context. European physical education review, 24(1), 3-20.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, NY, US: Guilford Press.
Ryan, R. M., Ryan, W. S., Di Domenico, S. I., & Deci, E. L. (2019). The CHAPTER6 Nature and the Conditions of Human Autonomy and Flourishing. The Oxford Handbook of Human Motivation, 89.
Sainio, P. J., Eklund, K. M., Ahonen, T. P., & Kiuru, N. H. (2019). The role of learning difficulties in adolescents’ academic emotions and academic achievement. Journal of learning disabilities, 52(4), 287-298.
Shin, D., Lee, M., Ha, E., Park, H., Ahn, S., Son, E., & Bong, M. (2019). Science for all: boosting the science motivation of elementary school students with utility value intervention. Learning and Instruction60, 104-116.
Shin. H. (2018). The role of friends in help-seeking tedences during early adolescence: Do classroom goal structures moderate selectin and influence of friends? Contemporaryeducational psychology, 53, 135-145.
Silinskas, G., & Kikas, E. (2019). Math Homework: Parental Help and Children’s Academic Outcomes. Contemporary Educational Psychology, 59.1-13.
Sinclair, J., Bromley, K. W., Shogren, K. A., Murray, C., Unruh, D. K., & Harn, B. A. (2017). An Analysis of Motivation in Three Self-Determination Curricula. Career Development and Transition for Exceptional Individuals40(3), 175-185.
Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, E. A., Lee, D., & Sergent, K. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. Personality and Individual Differences, 120, 238-245.
Thorburn, M., & Stolz, S. A. (2019). Understanding experience better in educational contexts: The phenomenology of embodied subjectivity. Cambridge Journal of Education, 49, 1-11.
Turel, Y. K., & Sanal, S. O. (2018). The effects of ARCS based e-book on student’s achievement, motivation and anxiety. Computers & Education, 127, 130-140.
Ucus, S., Garcia, A., Esteraich, J., & Raikes, H. (2019). Predictors and behavioural outcomes of parental involvement among low-income families in elementary schools, United States. Early Child Development and Care189(9), 1425-1443.
Ungar, M., Russell, P., & Connelly, G. (2014). School based interventions to enhance the resilience of students. Journal of Educational and Developmental Psychology, 4(1), 66-83.
Vasalampi, K., Kiuru, N., & Aro, K. S. (2018). The role of a supportive interpersonal environment and education-related goal motivation during the transition beyond upper secondary education. Contemporary Educational Psychology, 55, 110-119.
Warburton, V. E. (2017). Peer and teacher influences on the motivational climate in physical education: A longitudinal perspective on achievement goal adoption. Contemporary educational psychology, 51, 303-314.
Webb, M. B., Johnson, S. E., Meek, L., Herzog, B., & Clohessy, A. B. (2018). Developing a school-based multitieved model for self-regulation. Intervention in School and Clinic, 53 (2), 300-307.
Wentzel, K. R., Tomback, R., Williams, A., & McNeish, D. (2019). Perceptions of competence, control, and belongingness over the transition to high school: A mixed-method study. Contemporary Educational Psychology56, 55-66.
Wentzel, R. Kathryn., Miele, B. David. (2016). Handbook of motivation at school, Talor & Francis Group: NEWYORK and LONDON
Wibrowski, C. R., Matthews, W. K., & Kitsantas, A. (2017). The role of a skills learning support program on first-generation college students’ self-regulation, motivation, and academic achievement: A longitudinal study. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(3), 317-332.
Wigfield, A., & Gladstone, J. R. (2019). What Does Expectancy-value Theory Have to Say about Motivation and Achievement in Times of Change and Uncertainty? In Motivation in Education at a Time of Global Change: Theory, Research, and Implications for Practice (pp. 15-32). Emerald Publishing Limited.
Wright, T. (2019). Phenomenology, pedagogy, and poetry in the lives of women raising children in poverty: An approach for educational researchers. Journal of Curriculum and Pedagogy, 1-14.
Zaikin, o., & malinowska, M. (2017), Motivation and social aspects of competence-based learning process. Procedia computer science, 112, 1092-1101.
Zhou, L. H., Ntoumanis, N., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2019). Effects of perceived autonomy support from social agents on motivation and engagement of Chinese primary school students: Psychological need satisfaction as mediator. Contemporary Educational Psychology58, 323-330.