دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، زمستان 1399، صفحه 1-337 
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر

صفحه 1-24

10.22054/jep.2021.16262.1569

صالحه ایرانمش؛ شجاع عربان؛ آرزو آزادی؛ مهدی یوسف وند؛ ندا اسکندری؛ حیران نادعلی نژاد؛ سعید شیخی


9. اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک

صفحه 189-216

10.22054/jep.2021.48691.2844

خاتون میرزایی متین؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی؛ داود میرزایی فر