اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر

صالحه ایرانمش؛ شجاع عربان؛ آرزو آزادی؛ مهدی یوسف وند؛ ندا اسکندری؛ حیران نادعلی نژاد؛ سعید شیخی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2021.16262.1569

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر تغییر سطح رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه‌تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش-آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از ...  بیشتر

پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت

زهرا براتی؛ ولی اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ پریسا تجلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22054/jep.2021.33223.2292

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 1395-96 بود. تعداد افراد نمونه جمعاً 401 دانشجو ...  بیشتر

اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز

احسان کشت ورز کندازی؛ مجید برزگر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 47-70

https://doi.org/10.22054/jep.2021.36460.2439

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. در این راستا، از روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در هنرستان‌های شهر شیراز بودند که به‌صورت تصادفی ناحیه دو شهر ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد عابدی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/jep.2021.32458.2260

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان است، روش انجام این پژوهش طرح شبه آزمایشی می‌باشد. بدین منظور 60 نفر از کودکان ( دختر )دوره پیش دبستانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا از دوگروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. سپس آموزش عملی مولفه ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

وحید منظری توکلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22054/jep.2021.16535.1577

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر با استفاده از فنون فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22054/jep.2021.44495.2729

چکیده
  بازی یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها مهم در نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی است که در دنیای آموزش به علت تعاریف مبهم آن به‌خصوص وقتی درزمینه کلاسی قرار می‌گیرد، به یک عمل و مفهوم مبهم تبدیل می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی-یادگیری کودکان بود. روش پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجی‏گری معنای شخصی

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ محسن حاجی‌تبار فیروزجایی؛ مریم طالبی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22054/jep.2021.48004.2805

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی دانش آموزان با میانجی‏گری معنای شخصی است. روش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، دانش‏آموزان مدارس متوسطه دوم شهر بابل به تعداد 956 نفر هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه‌ای 270 نفر انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه «چه چیزی در این ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر روابط والد-فرزندی و سرسختی روانشناختی نوجوانان پسر

حسن حبیبی؛ صدیقه احمدی؛ کیانوش زهراکار

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22054/jep.2021.49164.2870

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانشناختی و روابط والد _ فرزندی نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه سالِ 1397 بود. روش پژوهش ، از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان جعفریه قم بودند. با استفاده از روش نمونه-گیری در دسترس،24 ...  بیشتر

اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک

خاتون میرزایی متین؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی؛ داود میرزایی فر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 189-216

https://doi.org/10.22054/jep.2021.48691.2844

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری درس فیزیک به دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 50 دانش‌آموز پایه دهم رشته ریاضی بودند ...  بیشتر

اعتباریابی الگوی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 217-242

https://doi.org/10.22054/jep.2021.52596.3008

چکیده
  هدف از این تحقیق، مطالعه نظام مند خصوصیات یک محیط یادگیری است که در فرایند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار می گیرد. این محیط متاثر از فرهنگ، سنت، تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است. رویکرد این پژوهش از نوع کمی می باشد. در الگوی طراحی شده، مؤلفه های محیط یادگیری که با استفاده از تحلیل محتوا، ...  بیشتر

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی،امید و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه

مدینه رحمانی دریا سری؛ سونیا یاوری نیا؛ فیروزه سپهریان آذر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 243-258

https://doi.org/10.22054/jep.2021.42578.2742

چکیده
  تحقیق حاضر در صدد بر آمده است تا رابطه ی هوش معنوی، امید و مسئولیت پذیری را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان لنگرود بررسی کند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان لنگرود تشکیل دادند( 1712= N). به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از جامعه آماری تعداد 318 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ...  بیشتر

بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه های چند فرهنگی در ارتقای سواد چندفرهنگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران

فریبا عاشوری؛ علیرضا صادقی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 259-285

https://doi.org/10.22054/jep.2021.51092.2953

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه‌های چندفرهنگی به دانش‌آموزان ششم ابتدایی شهر تهران در جهت ارتقای سواد چندفرهنگی انجام شد. این پژوهش از نوع‌تحقیقات‌کمی، از جهت اجرا شبه‌آزمایشی و از نظر هدف‌کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات باتوجه به ادبیات تحقیق مولفه‌های سواد چندفرهنگی استخراج و به منظور تایید روایی پرسشنامه، ...  بیشتر

بررسی رابطه مصرف بازی‌های رایانه‌ای و قلدری آموزشگاهی در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی

حسین اسکندری؛ الهام اسحقی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 287-313

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54983.3126

چکیده
  گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای سه برابر صنعت سینما بوده است. نوجوانان از اصلی‌ترین مصرف کنندگان این بازارند و در معرض آسیب های آن قرار دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان مصرف بازیهای خشن و ارتباط آن با میزان و نوع قلدری دانش‌آموزان دختر و پسر ابتدایی در شهر بجنورد است. داده‌ها از طریق دو پرسشنامة قلدری ایلینویز و پرسشنامة ...  بیشتر

تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن در افزایش خودتنظیمی با تاکید بر نقش واسطه‌ای بازداری

زهرا بهاری؛ علیرضا کیامنش؛ محمد حسین عبداللهی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، صفحه 315-337

https://doi.org/10.22054/jep.2021.53542.3054

چکیده
  خودتنظیمی دانش‌آموزان را قادر می سازد تا به روشی هدفمند افکار، احساسات و رفتارهای خویش را هدایت کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای سطح خودتنظیمی از طریق آموزش کارکردهای اجرایی بود که بر نقش واسطه‌ای بازداری تاکید می کرد زیراکه بازداری نوعی خودهشیاری است که می تواند خودتنظیمی را به همراه داشته باشد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ ...  بیشتر