نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی- برنامه ریزی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه نظام مند خصوصیات یک محیط یادگیری است که در فرایند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار می گیرد. این محیط متاثر از فرهنگ، سنت، تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است. رویکرد این پژوهش از نوع کمی می باشد. در الگوی طراحی شده، مؤلفه های محیط یادگیری که با استفاده از تحلیل محتوا، در 7 بعد شناسایی شدند، عبارتند از: یادگیرنده، معلم، فرایند یاددهی- یادگیری، رویکردهای برنامه درسی، محتوای آموزش، فیزیک محیط یادگیری، و ارزشیابی. این الگو توسط پرسشنامه محقق ساخته، اعتباریابی گردید. در بخش اول به ارزیابی مدل بیرونی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، با ارائه نتایج روایی همگرایی و روایی واگرایی پرداخته شده است و پس از برقرار بودن شرط روایی، مدل معادلات ساختاری با استفاده از مدل اندازه گیری مرتبه دوم ارائه شده است. برای روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی (CR) محاسبه شد و برای ارزیابی مدل طراحی شده، از نرم افزار لیزرل استفاده گردید که براین اساس از شاخص های X2 به درجه آزادی، شاخص برازندگی(GFI)، شاخص تعدیل برازندگی(AGFI)، شاخص نرم شده برازندگی(NFI)، شاخص نرم نشده برازندگی(NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده(IFI)، شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA) استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

خیر اندیش، ج.راغبیان،ساره.صمد زاده، سپیده. (2016). تاثیرات روانی محیط آموزشی بر یادگیری دانش پژوهان. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی. سن پطرزبورگ- روسیه.
کرمی،م. رحمانی زاده، د. جودی، ب.( 1393). تاثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی, سال اول شماره1 تابستان 1393 صفحه: 151 -172.
مردمی،ک.دلشاد،م. (1389). محیط یادگیری انعطاف پذیر. نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 1 پاییز 1389، 109 -118.
مومنی راد،ا.(1392). پایان نامه دکترا،شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی و ارائه مدلی برای طراحی آن. دانشگاه علامه طباطبایی.
نوروزی،د. رضوی، ع.(1392). مبانی طراحی آموزشی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
 
 
Alkin-Sahin, S. (2015). The Extent to Which the Characteristics of a Metacognitive Oriented Learning Environment Predict
 
the Characteristics of a Thinking-Friendly Classroom. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 241-260.
Anagün, S. S. (2018). Teachers' Perceptions about the Relationship    between 21st Century Skills and Managing Constructivist Learning Environments. International Journal of Instruction, 11(4), 825-840.
András, C. S. E. H.(2018). SPACE PEDAGOGY-RESPONSIVE ENVIRONMENTS FOR LEARNING.‏ Szechenyi Istvan University .Egyetem ter 1., 9026, Győr, Hungary, cseh.andras@canarchitects.hu
Belaineh, M. S. (2017). Students' Conception of Learning Environment and Their Approach to Learning and Its Implication on Quality Education. Educational Research and Reviews, 12(14), 695-703.
Boudreau, D. (2012). Creating the ideal learning environment: Emotional. Retrieved from http://trainerhub.com/creating-the-ideal-learning-environment-emotional/ on 5 June 2016.
Brooks, D. C. (2011). Space matters: The impact of formal learning environments on student learning. British Journal of Educational Technology, 42(5), 719-726
Brummelen, H. V. (2009). Walking with God in the classroom: Christian approaches to teaching and learning. Colorado Springs, CO: Purposeful Design Publications
Byers, T., Imms, W., & Hartnell-Young, E. (2014). Making the case for space: The effect of learning spaces on teaching and learning. Curriculum and Teaching, 29(1), 5-19.‏ doi:10.7459/ct/29.1.02
Colbert, J. (2014). Classroom design and how it influences behavior. Early Chilhood News. Retrieved May, 24, 2014 from http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=413
Cook-Sather, A., Bovill, C., & Felten,P. (2014). Engaging Students as Partners in Teaching and Learning: A Guide for Faculty. San Francisco: Jossy-Bass.
Davies, D., Jindal-Snape, D., Collier, C., Digby, R., Hay, P., & Howe, A. (2013). Creative learning environments in education—A systematic literature review. Thinking skills and creativity, 8, 80-91.‏
Dokmecioglu,B. Tast Y & Sundus Yerdelent S.( 2018). Predicting Students' Self-Efficacy towards Learning Science by Constructivist Learning Environment Perceptions.Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi. Volume 12, Issue 24 June 2018 .mjer.penpublishing.net .ISSN: 1309-0682 (Print)
Emre I, Kaya Z, Ozdemir T.Y & Kaya ON (2011). Effects of using interactive whiteboard on pre-service science teachers’ attitudes toward information and communication technologies and achievement in topic of cell division. 5th international computer and instructional technologies symposium, 22–24 September 2011 Fırat University, Elazığ, Turkiye.
Fornell, C & ,.Larcker, D.(1981) .Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error .Journal of High Technology Management Reasearch39-50.
Greene, B, A, & Miller, R, B. (2004). Predicting high school student’s cognitive
          engagement and achievemen: Contributions of classroom perception and motivation, Cotemporary Educational Psychology, 29(4)، 462-482.
Gooneratne,I.K,Munasinghe,S.R,Siriwardena,C.,Olupeliyawa,A.M,Karunathilake,I.(2008).Assessment of Psychometric Properties of a Modified PHEEM Questionnaire Ann Acad Med Singapore: 37:993-7
Gurzynski-Weiss, L., Long, A. Y., & Solon, M. (2015). Comparing interaction and use of space in traditional and innovative classrooms. Hispania, 61-78.‏doi:10.1353/hpn. 2015.0028
Hicks, K. (2015). Why creativity in the classroom matters more than ever. . Eududemic: Connecting Education & Technology, 17.‏ Retrieved from http://www.edudemic.com/creativity-in-the-classroom/
Hue, M. T., & Li, W. S. (2008). Classroom management: creating a positive learning environment (Vol. 1). Hong Kong University Press.‏
Hunkins, F. P., & Ornstein, A. C. (2016). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Pearson Education.‏
Ipek, I., & Ziatdinov, R. (2017). New approaches and emerging trends in educational technology for learning and teaching in academia and industry: a special issue. European journal of contemporary education, (6), 182-184
Kelley, T. A. (2001). The art of innovation: Lessons in creativity from IDEO, America's leading design firm (Vol. 10). Broadway Business.‏ New York: Doubleday
Klein, J., & Eseryel, D. (2005). The corporate learning environment. In Intelligent Learning Infrastructure for Knowledge Intensive Organizations: A Semantic Web Perspective (pp. 1-38). IGI Global.‏
Könings, K. D., Brand‐Gruwel, S., & Van Merriënboer, J. J. (2005). Towards more powerful learning environments through combining the perspectives of designers, teachers, and students. British Journal of Educational Psychology, 75(4), 645-660.‏
Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. New York: Pearson Education.
Lauer, J. E. (2015). The relationship between classroom environment and instruction on the ability of art learners to enter into flow. . Master of Arts Dissertation. The University of
McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). Conducting educational design research. Routledge.‏
Meuser, N. (Ed.). (2014). Construction and Design Manual School Buildings. DOM publishers. Berlin, Germany, 2014, pp. 11
Moog, R. S., Spencer, J. N., & Straumanis, A. R. (2006). Process-oriented guided inquiry learning: POGIL and the POGIL project. Metropolitan Universities, 17(4), 41-52
Mostafa, A.R.A. (2017). Creating a positive learning environment for adults. International Journal of Learning and Teaching. 9(3), 378-387.
Novera, I. A. (2004). Indonesian postgraduate students studying in Australia: An examination of their academic, social and cultural experiences. International Education Journal, 5(4), 475-487.‏
Oliveras Ortiz, Y. (2017). The Impact of Learning Environments on Student Engagement.‏ The University of Texas at Tyler VLK Architects
Ott, L. E., Carpenter, T. S., Hamilton, D. S., & LaCourse, W. R. (2018). Discovery Learning: Development of a Unique Active Learning Environment for Introductory Chemistry. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 18
Özerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning Environments Designed According to Learning Styles and Its Effects on Mathematics Achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 61-80.‏
Ozorio, K. (2014). Understanding Social and Emotional Needs as an Approach in Developing a Positive Classroom Environment.‏
Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological science in the public interest, 9(3), 105-119.‏
Pickett, L., & Fraser, B. (2009). Evaluation of a mentoring program for beginning teachers in terms of the learning environment and student outcomes in participants' school classrooms. In Teacher
Placklé, I., Könings, K. D., Jacquet, W., Struyven, K., Libotton, A., van Merriënboer, J. J., & Engels, N. (2014). Students’ preferred characteristics of learning environments in vocational secondary education. International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 1(2), 107-124.
Powell, R. G., & Powell, D. L. (2015). Classroom communication and diversity: Enhancing instructional practice. Routledge.‏
Robbins,S.P, Judge,T.A.(2009).Organisational Behavior (Upper Saddle River. NJ: pearson prentice Hall).
Slavin, R. (2015). Educational Psychology: Theory and Practice. Upper Saddle River, NJ:
Pearson Publications, Inc
‏ Stanton, A., Zandvliet, D., Dhaliwal, R., & Black, T. (2016). Understanding Students’ Experiences of Well-Being in Learning Environments. Higher Education Studies, 6(3), 90.‏
Temli Durmus, Y. (2016). Effective Learning Environment Characteristics as a Requirement of Constructivist Curricula: Teachers' Needs and School Principals' Views. International Journal of Instruction, 9(2), 183-198.
Thomas, G. P. (2004). Dimensionality and construct validity of an instrument    designed to measure the metacognitive orientation of science classroo learning environments. Journal of Applied Measurement, 5(3): 367–384.
Türkmen, H. (2015). İlkokul öğretmenlerin sınıf dışı ortamlardaki fen öğretimine bakış açıları. Journal of European Education, 5(2). 47-55 http://jee.erciyes.edu.tr/article/view/5000145509/5000134852
Tunalı, S. (2014). Schools of the future in globalized society: forecasting via scenario development method in Turkish schools. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Türkiye.
Velada, R., Caetano, A., Michel, J. W., Lyons, B. D., Kavanagh., M. J. (2007). The effects of training design, individual characteristics and work environment on transferof training, International Journal of Training and Development, 11, (4), 282–294.
Walker, J. D., & Baepler, P. (2017). Measuring Social Relations in New Classroom Spaces: Development and Validation of the Social Context and Learning Environments (SCALE) Survey. Journal of learning spaces, 6(3), 34-41
Warner, S. A., & Myers, K. L. (2009). The creative classroom: The role of space and place toward facilitating creativity. Technology and Engineering Teacher, 69(4), 28 https://www.researchgate.net/publication/234560419
Whiteside, A., Brooks, D. C., & Walker, J. D. (2010). Making the case for space: Three years of empirical research on learning environments. Educause Quarterly, 33(3), 11.‏