نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، تهران، ایران

2 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری درس فیزیک به دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 50 دانش‌آموز پایه دهم رشته ریاضی بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت(1990) بود. پایایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری به روش آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که روش کلاس معکوس موجب افزایش باورانگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی نسبت به گروه کنترل در یادگیری مفاهیم فیزیک می‌شود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، به‌کارگیری روش کلاس معکوس موجب افزایش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری درس فیزیک می‌شود. این روش برای آموزش مفاهیم فیزیک جهت ارتقاء راهبردهای انگیزشی توصیه می شود

کلیدواژه‌ها

آب خیز، شلر. (1390). «تدریس فعال و لذت‌بخش». فصلنامه رشد آموزش فیزیک، 29(1)،18-16.
بابایی امیری، ناهید و عاشوری، جمال. (1393). « ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خلاقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)،109-93.
بیگ زاده کلور، حسن. (1393). «آزمایشگاه مجازی، آری یا نه؟ »فصل‌نامه رشد آموزش فیزیک، 29(4)،18-16.
بیگدلی، زاهد؛ رجبی، غلامرضا و نصیری، ماریا. (1395). «بررسی تأثیر باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز«. فصلنامه‌ی مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی، 7(5)،3-1.
حسین زاده یوسفی، غلامحسین؛ ابراهیمی قوام، صغری. (1387). «نظریه سازنده‌گرایی و کاربرد آن در آموزش». فصلنامه مدارس کارامد،8(4)،33-24.
حیدری، الهام و معدولی بهبهانی، ماندانا. (1396).« یادگیری معکوس». فصلنامه رشد آموزش فیزیک، 32(3).
رضایی، اکبر؛ سیف، علی‌اکبر. (1384). «نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی». فصلنامه تعلیم و تربیت، (84) ، 86-43.
سالاری، مصطفی؛ امیر تیموری، محمد حسن. (1396). «بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و یادگیری موضوع‌های پیچیده». فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 13(44)، 197-173.
سلیمانی، اسماعیل؛ عباسی، مسلم و طغیانی، الهه. (1395). «اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی-فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه‌ای دانش‌آموزان مبتلابه ADHD». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)،23-1.
سیف، علی‌اکبر. (1392). روان‌شناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.
شبیری، سیده فاطمه و عطاران، محمد. (1395).« بهره‌گیری از نرم‌افزار کمک‌آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی باهدف بررسی تفاوت‌های موجود». فصلنامه تعلیم و تربیت، 23(1)، 84-69.
طوفانی نژاد، احسان؛ هوشمندجا، منیژه؛ الله کرمی، آزاد. (1398). « بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند». فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 15(53)، 224-183.
عزبدفتری، بهروز. (1394). منظومه دانش‌پژوهی ویگوتسکی (نظریه‌ها و دستاوردها). تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
قنبری طلب، محمد و فولادچنگ، محبوبه. (1394). «اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3(4)،38-21.
محمدی، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن. (1392).« بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) برآوردهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‌آموزان دبیرستانی». فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 9(27)، 64-50.
ناصری، فاطمه؛ کارشکی، حسین.( 1396). «نقش میانجی گرایانه بی‌انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(79)،163 -174.
نخستین گلدوست، اصغر و معینی‌کیا، مهدی. (1388). «رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل». دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 23(23)، 85-100.
نریمانی، محمد ؛ خشنودنیای چماچائی،  بهنام ؛ زاهد ، عادل ؛  ابوالقاسمی، عباس.(1395).« مقایسهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی«، ناتوانی‌های یادگیری، 5(4)،107-87.
نیک‌پی، ایرج؛ فرح‌بخش، سعید و یوسف وند، لیلا. (1395).« تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم با پیگیری شصت‌روزه». رویکردهای نوین آموزشی، 11(2)، 86-71.
ورکمن، ا؛ و کاتز، آ. (1995). آموزش خودکنترلی رفتار به دانش­آموزان. (مترجم الهه محمد اسماعیل). (1383)، تهران: دانژه.
Abdullah, M. Y., Hussin, S., & Ismail, K. (2019). "Investigating the effects of the flipped classroom model on Omani EFL learners’ motivation level in English speaking performance". Education and Information Technologies, 1-21.
Akçayır, G., & Akçayır, M. (2018). "The flipped classroom: A review of its advantages and challenges". Computers & Education, 126, 334-345.
Amresh, A., Carberry, A. R., & Femiani, J. (2013, October). "Evaluating the effectiveness of flipped classrooms for teaching" CS1. In 2013 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. 733-735). IEEE.
Awidi, I. T., & Paynter, M. (2019). "The impact of a flipped classroom approach on student learning experience". Computers & Education, 128, 269-283.
Azevedo, R., Harley, J., Trevors, G., Duffy, M., Feyzi-Behnagh, R., Bouchet, F., & Landis, R. (2013). Using trace data to examine the complex roles of cognitive, metacognitive, and emotional self-regulatory processes during learning with multi-agent systems. In International handbook of metacognition and learning technologies (pp. 427-449). Springer, New York, NY.
Barbour, C., & Schuessler, J. B. (2019). "A Preliminary Frameword To Guide Implementation Of The Flipped Classroom Method In Nursing Education". Nurse education in practice. 36–42
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, DC: Internal Society for Technology in Education.
Betihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R., & Cross, M. (2016)." The evidence for ‘flipping out’: a systematic review of the flipped classroom in nursing education". Nurse education today, 38, 15-21.
Boekaerts, M. (1997)." Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students". Learning and Instruction, 7(2), 161–186.
Bransford, J. D. (1990). Anchored instruction: Why we need it and how technology can help, In D. Nix, & R. Sprio (Ed), Cognition, education and multimedia. Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
Cagande, J. L. L., & Jugar, R. R. (2018)." The flipped classroom and college physics students' motivation and understanding of kinematics graphs". Issues in Educational Research, 28(2), 288-307.
Chen, Y. L., Wang, Y. P., Kinshuk, & Chen, N. S. (2014). "Is FLIP enough? Or should we use
the FLIPPED model instead?" Computers & Education, 79, 16–27.
Cheng, G., & Chau, J. (2013). "Exploring the relationship between students' self-regulated learning ability and their ePortfolio achievement". The Internet and Higher Education, 17, 9-15.
Chung, E. J., & Lee, B. H. (2018). "The effects of flipped learning on learning motivation and attitudes in a class of college physical therapy students". Journal of Problem-Based Learning, 5(1), 29-36.
Dehghanzadeh, S., & Jafaraghaee, F. (2018). "Comparing the effects of traditional lecture and flipped classroom on nursing students' critical thinking disposition: A quasi-experimental study". Nurse education today, 71, 151-156.
DeLozier, S. J., & Rhodes, M. G. (2017). "Flipped classrooms: a review of key ideas and recommendations for practice". Educational Psychology Review, 29(1), 141-151.
Dove, A., & Dove, E. (2015). "Examining the influence of a flipped mathematics course on preservice elementary teachers' mathematics anxiety and achievement". Electronic Journal of Mathematics & Technology, 9(2), 166-179
Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015)." Use of flipped classroom technology in language learning". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.
Finkenberg, F., & Trefzger, T. (2019). "Flipped classroom in secondary school physics education. In Journal of Physics: Conference Series "(Vol. 1286, No. 1, p. 012015). IOP Publishing.
Gilboy, M., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2015)." Enhancing student engagement using the flipped classroom". Journal of Nutrition Education and Behavior, 47, 109–114.
Halili, S. H. & Zainuddin, Z. (2016)." Flipped Classroom Research and Trends from Different Fields of Study". International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(3).
Hamer, L. O. (2000)." The additive effects of semistructured classroom activities on student learning: An application of classroom-based experiential learning techniques". Journal of marketing education, 22(1), 25-34.
He, W., Holton, A., Farkas, G., & Warschauer, M. (2016). "The effects of flipped instruction on out-of-class study time, exam performance, and student perceptions". Learning and Instruction, 45, 61-71.
Hu, R., Gao, H., Ye, Y., Ni, Z., Jiang, N., & Jiang, X. (2018)." Effectiveness of flipped classrooms in Chinese baccalaureate nursing education: A meta-analysis of randomized controlled trials". International Journal of nursing studies, 79, 94-103.
Johnson, G. B. (2013). Student Perceptions of the Flipped Classroom. Columbia: The University Of British Columbia.
Karabatak, S., & Polat, H. (2019). "The effects of the flipped classroom model designed according to the ARCS motivation strategies on the students’ motivation and academic achievement levels". Education and Information Technologies, 1-21.
Katsa, M., Sergis, S., & Sampson, D. G. (2016). Investigating the potential of the flipped classroom model in K-12 mathematics teaching and learning. In Proceedings of the 13th international conference on cognition and exploratory learning in digital age.
Kim, J. E., Park, H., Jang, M., & Nam, H. (2017). "Exploring flipped classroom effects on second language learners’ cognitive processing". Foreign Language Annals, 50(2), 260-284.
Kostaris, C., Sergis, S., Sampson, D. G., Giannakos, M.N., & Pelliccione, L. (2017)." Investigating the potential of the flipped classroom model in K-12 ICT teaching and Learning: An action research study". Journal of Educational Technology & Society, 20(1), 261-273.
Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Addison-Wesley Longman Ltd.
Lin, C. J., & Hwang, G. J. (2018). "A learning analytics approach to investigating factors affecting EFL students' oral performance in a flipped classroom". Journal of Educational Technology & Society, 21(2), 205-219.
Lin, Y. T. (2019). "Impacts of a flipped classroom with a smart learning diagnosis system on students' learning performance, perception, and problem solving ability in a software engineering course". Computers in Human Behavior, 95, 187-196.
Lo, C. K., Hew, K. F., & Chen, G. (2017). "Toward a set of design principles for mathematics flipped classrooms: A synthesis of research in mathematics education". Educational Research Review, 22, 50-73.
Lombardini, C., Lakkala, M., & Muukkonen, H. (2018). "The impact of the flipped classroom in a principles of microeconomics course: evidence from a quasi-experiment with two flipped classroom designs". International Review of Economics Education, 29, 14-28.
McLaughlin, J. E., Roth, M. T., Glatt, D. M., Gharkholonarehe, N., Davidson, C. A., Griffin, L. M., Esserman, D. A., & Mumper, R. J. (2014). "The flipped classroom: A course redesign to foster learning and engagement in a health professions school". Academic Medicine, 89, 236–243.
Munir, M. T., Baroutian, S., Young, B. R., & Carter, S. (2019). "Flipped classroom with cooperative learning as a cornerstone". Education for Chemical Engineers, 23, 25-33.
O'Donnell, A. M., D'Amico, M; Schmid, R F. Reeve,J; Smith, J. K. (2007). Educational Psychology: Reflection for Action (first Ed), USA, Wiley.
O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). "The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review". The internet and higher education, 25, 85-95.
Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451–502). San Diego, CA: Academic Press.
Pintrich, P. R. (2004). "A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students". Educational Psychology Review, 16(4), 385 407
Sadi, O & Uyar, M. (2013). "The relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 847-852.
Sergis, S., Sampson, D. G., & Pelliccione, L. (2018). "Investigating the impact of Flipped Classroom on students' learning experiences: A Self-Determination Theory approach". Computers in Human Behavior, 78, 368-378.
Shimamoto, D. N. (2012). "Implementing a Flipped Classroom: An Instructional Module. Presented at the Technology", Colleges, and Community Worldwide Online Conference.
Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). "The self-regulation of motivation: Motivational strategies as mediator between motivational beliefs and engagement for learning". International Journal of Educational Research, 82, 124-134.
Subramaniam, S. R., & Muniandy, B. (2019). "The effect of flipped classroom on students’ engagement". Technology, Knowledge and Learning, 24(3), 355-372.
Suo, J., & Hou, X. (2017)." A study on the motivational strategies in college English flipped classroom". English Language Teaching, 10(5), 62-67.
Üğüten, S. D., & Balci, Ö. (2017). "Flipped learning". Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 26(1), 253–264.
Valero, M. M., Martinez, M., Pozo, F., & Planas, E. (2019)." A successful experience with the flipped classroom in the Transport Phenomena course". Education for Chemical Engineers, 26, 67-79.
Willis, J. A. (2014). The effects of flipping an undergraduate precalculus class (Doctoral dissertation, Appalachian State University).
Winter, J. W. (2018). "Performance and motivation in a middle school flipped learning course". TechTrends, 62(2), 176-183.
Zimmerman, B. J. (2013). "Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis". In Self-regulated learning and academic achievement (pp. 10-45). Routledge.
Zimmerman, B. J. (2015). Self-regulated learning: theories, measures, and outcomes.
Zimmerman, B., & Schunk, D. (Eds.). (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New York, NY: Routledge.