آموزش موسیقی: راهبردی اثربخش در تحول واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان

سید نبی الله قاسم تبار؛ نیاز یوسفی؛ محبوبه حسینی؛ بدرالسادات دانشمند

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/jep.2021.27482.2040

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش موسیقی در افزایش تحول آگاهی واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. از جامعه کودکان 6-5 سال منطقه سه شهر تهران، 30 کودک انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه مداخله طی سه ماه (سه جلسه دو ساعته در هفته) موسیقی آموزش دیدند. برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. مهارت‌های واج‌شناختی ...  بیشتر

رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز نقش واسطه ای ساختار هدفی کلاس

منصوره حاج حسینی؛ زهرا نقش؛ مریم مرادبیگی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22054/jep.2021.22702.1839

چکیده
  چکیده: هدف تحقیق شناسایی رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز با میانجی گری ساختار هدفی کلاس است. جامعه آماری، دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 و معلمین آن ها بوده است که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 معلم و دانش آموز انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و به طور دقیق تر تحلیل ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی: میانجی‌گری یادگیری خودتنظیم

کامیار عظیمی؛ مهدی عرب زاده؛ مرضیه امینی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 43-69

https://doi.org/10.22054/jep.2021.34315.2348

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌ای یادگیری خودتنظیم بود. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر، شامل 220 نفر ( 124 نفر پسر و 96 نفر دختر) دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستان‌های شهر اهواز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گیری ...  بیشتر

تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری عشق به یادگیری، عزّت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی

عزت اله قدم پور؛ فضل اله حسنوند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ امین شاکرمی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/jep.2021.40800.2633

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‎گری عشق به یادگیری، عزّت‎نفس و مهارت‎های خودتنظیمی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر پلدختر( حدوداً 3990) بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 350 نفر (175 دختر و 175 پسر) به روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند ...  بیشتر

نقش واسطه‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سبکهای اسنادی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان

کرامت الله جلیل نصرآباد سفلی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22054/jep.2021.35224.2376

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج است . جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج در سال تحصیلی 96-95بودکه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به تعداد523 نفر انتخاب گردیدند.برای گردآوری ...  بیشتر

تبیین علّی بهزیستی تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی

سامان کمری سنقرآبادی؛ محبوبه فولادچنگ؛ فرهاد خرمایی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22054/jep.2021.39467.2572

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی با نقش واسطه‎گری اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‎های مثبت تحصیلی و اجتماعی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود که از میان آن‌ها تعداد 566 نفر (278 پسر و 288 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

تبیین هیجانات منفی تدریس معلمان بر اساس ادراک از رهبری اصیل: نقش میانجی سرمایه روانشناختی( مورد مطالعه: معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شیراز)

احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ زهرا علی محمدی معدنویی؛ مرضیه تاجوران

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/jep.2021.41342.2654

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سرمایه های روان شناختی در رابطه میان ادراک از رهبری اصیل و هیجانات منفی تدریس معلمان در میان دبیران مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در قالب یک مدل علی انجام شد. برای این منظور 345 نفر از معلمان (155 مرد و 190 زن) مقطع متوسطه دوم شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه رهبری ...  بیشتر

تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دورة متوسطه شهر همدان

مسیب یارمحمدی واصل؛ اکبر عروتی موفق؛ مهری حصارخانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 171-187

https://doi.org/10.22054/jep.2021.37142.2472

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دورة متوسطه شهر همدان که در سال تحصیلی 94-1393 بود. نمونه پژوهش 40 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری در دسترس از دبیرستان شهید حجه فروش انتخاب شدند و به طور ...  بیشتر

ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجوی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران.

لیلا مصدق؛ بابک نصیری فرقانی؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 189-220

https://doi.org/10.22054/jep.2021.55076.3137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت‌آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور ...  بیشتر

تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت‌های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستایی اردکانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 221-249

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46702.2774

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان چهارم ابتدایی منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه ...  بیشتر

ارتباط بین چرخه های شبانه روزی و حافظه کاری در دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی؛ امین محمد محمدویردی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46127.2757

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین چرخه‌های شبانه‌روزی با حافظه‌کاری دانش‌آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی بخش مرکزی شهرستان خدابنده به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس از دو آموزشگاه به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، به مدت ...  بیشتر

تبیین مبانی روان‌شناختی نظریه غرقگی در عناصر برنامه درسی

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 265-282

https://doi.org/10.22054/jep.2021.50138.2914

چکیده
  غرقگی مفهومی برگرفته از روان شناسی مثبت است که در آن، فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز و با هوشیاری، کاملاً در یک فعالیت درگیر می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مبانی روان‌شناختی عناصر برنامه درسی، مبتنی بر نظریه غرقگی بود. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع جستار نظرورزانه بود. به‌منظور دست‌یابی به داده‌های موردنظر از روش مطالعه و بررسی متون ...  بیشتر

شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی

سیدعلی شریف زاده؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ فرامرز سهرابی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 282-301

https://doi.org/10.22054/jep.2021.46550.2770

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی‌های روانشناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است، از آنجائی‌که آموزش وپرورش دوره ابتدایی در تکوین رشد شناختی، عاطفی، و اجتماعی کودکان، نقش مهمی بعهده دارد، بدیهی است که معلمان دوره ابتدیی هم به جهت دانش و هم به لحاظ مهارت‌های فنی باید سرآمد معلمان دوره‌های دیگر تحصیلی باشند. تحقیق حاضر ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز بر افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و سرعت پردازش کودکان با نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD)

مهران سلیمانی؛ نیلوفر کاظمی منیر

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، صفحه 305-326

https://doi.org/10.22054/jep.2020.56456.3181

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (TDCS ) بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و سرعت پردازش کودکان با نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) انجام شده است. این پژوهش از نظر روش از نوع نیمه آزمایشی پیش-آزمون- پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) مراجعه کننده ...  بیشتر