نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج است . جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج در سال تحصیلی 96-95بودکه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به تعداد523 نفر انتخاب گردیدند.برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی سبک های دلبستگی کولینز ورید(1990)،پرسشنامه ی سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (1979)، پرسشنامه ی خودکار آمدی تحصیلی جینک و مورگان (1999) استفاده گردید.داده ها به شیوه آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم افزار SPSS مبتنی بر مراحل بارون وکنی و روش بوت استرپ با استفاده از نرم افزار اِموس مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل ، نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با سبک های اسنادی درونی منفی ، کلی مثبت و سبک دلبستگی اجتنابی با سبک اسناد کلی منفی را تایید می کند.با این وجود، نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با سبک های اسنادی درونی مثبت ، پایدار مثبت ، پایدار منفی و سبک های دلبستگی ایمن ، اضطرابی – دوسوگرا با سبک اسنادی کلی منفی را رد می کند.

کلیدواژه‌ها

بشارت، محمدعلی و گنجی، پویش. (1391). نقش تعدیل‌کنندگی سبک‌های دل‌بستگی در رابطۀ بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی. اصول بهداشت روانی، 14(56)، 324-250.
برک، لورا. (1384). روان‌شناسی رشد. ترجمه: سید محمدی، یحیی. تهران: نشر ارسباران. سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2001.
برومند، رضا و شیخی فینی، علی‌اکبر (1390). پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکار‌آمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان). مطالعات روانشناسی تربیتی،6(10)،34-19.
پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دل‌بستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان‌نامه دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران.
حیدری، سکینه؛ مکتبی، غلامحسین، شهنی ییلاق، منیجه. (1391). مقایسه دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خود ناتوان‌سازی با کنترل هوش در شهر اهواز. مجلهدستاوردهایروان‌شناختی، 4 (1)، 62-43.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سیف، علی‌اکبر. (1387). روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
سیمین، عبدالوهاب. (1386). رابطه سبک‌های اسناد و سبک تفکر با عملکرد تحصیلی درس ریاضی در دانش‌آموزان دوره سوم ) ریاضی و تجربی (دبیرستان‌های شهر امرد. طرح پژوهشی؛ شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان فارس.
سیوندیان، مولود؛ بشارت، محمدعلی؛ حبیبی عسگرآبادی، مجتبی و مقدم زاده، علی (1394). نقش تعدیل‌کننده استحکام من در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و سطوح سازگاری زوجین. سلامت اجتماعی، 3(1)، 53-41.
مهبد، مینا و فولادچنگ، محبوبه. (1391). نقش دل‌بستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی باواسطه گری خود کارآمدی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(1)، 102-88.
نویدی، احد. (1383). بررسی سهم مشترک و اختصاصی متغیرهای عملکرد تحصیلی قبلی، خودپنداره تحصیلی و هوش عمومی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 76 (2)، 130-97.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Macmillan.
Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current directions in psychological science, 9(3), 75-78.
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (2001). Self‐efficacy beliefs as shapers of children's aspirations and career trajectories. Child development, 72(1), 187-206.
Granqvist, P., & Hagekull, B. (1999). Religiousness and perceived childhood attachment: Profiling socialized correspondence and emotional compensation. Journal for the scientific study of religion, 254-273.
Jungert, T., & Gustafson, S. (2008, May). Attributional style, academic self-efficacy, and attempts to influence the study environment. In Dynamics within and outside the lab. Proceedings from the 6th Nordic Conference on Group and Social Psychology (pp. 131-146).
Pajares, F., 2& Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. Perception, 11, 239-266.
Panaoura, A., & Philippou, G. (2003). The Construct Validity of an Inventory for the Measurement of Young Pupils' Metacognitive Abilities in Mathematics. International Group for the Psychology of Mathematics Education3, 437-444.
Parker, R. (2015). Attachment Aware Schools.
Paul, N., Sylvie, C., Mark, C., Robin, M., & Jaynie, R. (2009). Attributions, cognitions and coping styles. J Applied Soc Psychol, 25, 117-28.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33.
Seligman, M. E., Abramson, L. Y., Semmel, A., & Von Baeyer, C. (1979). Depressive attributional style. Journal of abnormal psychology, 88(3), 242.
Stein, M. (2006). Young people aging out of care: The poverty of theory. Children and youth services review, 28(4), 422-434.
Tamaki, K., & Takahashi, J. (2013). The relationship between adult attachment style and social skills in terms of the four-category model of attachment style. International Journal of Humanities and Social Science, 3(19), 84-90.
Taylor, M. J., Moran-Taylor, M. J., & Ruiz, D. R. (2006). Land, ethnic, and gender change: Transnational migration and its effects on Guatemalan lives and landscapes. Geoforum, 37(1), 41-61.
Wei, M., Mallinckrodt, B., Russell, D. W., & Abraham, W. T. (2004). Maladaptive perfectionism as a mediator and moderator between adult attachment and depressive mood. Journal of Counseling Psychology, 51(2), 201.