نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات علوم اجتماعی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار رشته مدیریت پیشگیری از جرم و عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات علوم اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی- اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های خارجی انجام شد. تحقیق به لحاظ هدف بنیادی وبه لحاظ روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری سرمایه روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی به ترتیب از پرسش‌نامه‌های لوتانز و آوولیو(2007) محقق‌ساخته مورد استفاده قرار گرفت. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 83/0 به دست آمد. جهت تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و آزمون T) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین سرمایه روان‌شناختی و خرده‌مؤلفه‌های آن (، تاب‌آوری، خوش‌بینی) و سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن (اعتماد و تعهد) با تمایل به خرده‌فرهنگ گروه‌های منحرف رابطه معناداری معکوس وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز رابطه مؤلفه‌های تاب‌آوری، خوش‌بینی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی با تمایل به خرده‌فرهنگ گروه‌های منحرف را تأیید کرد. با توجه به رابطه معکوس مؤلفه‌های اعتماد و و تعهد اجتماعی با تمایل به خرده-فرهنگ گروه‌های منحرف، می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش اعتماد و و تعهد اجتماعی در میان جوانان می‌توان از تمایل آنان به گروه‌های انحرافی کاست. همچنین ضریب تأثیر متغیر تاب‌آوری و خوش‌بینی به ترتیب برابر با 248/0- و 224/0- به دست آمد که می‌توان نتیجه گرفت که هر چه افراد دارای تاب‌آوری و خوش‌بینی بالایی باشند، تمایل کمتری به انجام خرده‌فرهنگ منحرف دارند.

کلیدواژه‌ها

احمدی، حبیب. (1394 ). جامعه شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.
امین صارمی، نوذر. (1389). انحرافات اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌های متعارض. تهران. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
تاجبخش،کیان.(1390). سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه). ترجمه افشین خاکبار و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه.
 حسن‌پور، علی. (1396). علل گرایش جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در اردبیل. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره1. 86-88.
 حیدری، میرطاهر. (1393). پدیده مدگرایی جوانان. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره23. 28-15.
 ذکایی، محمدسعید. (1396). جامعه‌شناسی جوانان ایران. تهران: انتشارات آگاه.
 ربانی، رسول. (1393). جامعه‌شناسی جوانان، تهران: انتشارات آوای نور.
 رحیمی، محمود. (1390). بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی در آموزش و پرورش و راه‌های مقابله با آن. مجموع مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره یک، جلد اول. تهران. معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی.
 ستوده، هدایت الله. (1392). مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
 طالبی، اکبر(1392). بررسی بیگانگی ارزشی جوانان با تاکید بر سرمایه‌ی اجتماعی. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 فاضل، رضا و میری آشتیانی، الهام. (1387). آسیب‌های اجتماعی ایران. نگاهی به آینده. تهران: انتشارات شادان.
 مهرعلی، حمیدرضا. (1395). بررسی گرایش جوانان به گروه‌های نابهنجار موسیقی غرب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 هاشمی، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل و بهادری خسروشاهی، جعفر. (1391). نقش سرمایه­ روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. فصلنامه پژوهش­های روان‌شناسی اجتماعی. 1. 144-123.
هال، استوارت؛ جفرسون، می. (1382).رمزگذاریورمزگشایی.ترجمهنیماملکمحمدی. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
هویدا، مهدی؛ جعفری، پریوش و کمالی دولت‌آبادی، مهدی .(1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی سرمایه روان‌شناختی و شادی در کارکنان صنایع نساجی یزدباف،  مجله­ی نساجی امروز، 53. 58-52.
Avey, J. B., Luthans, F., Youssef, C. M. (2010). “The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors”. Journal of Management,36(2), 430-452.
Goldsmith, A. H., Veum, J. R., & Darity Jr, W. (1997). The impact of psychological and human capital on wages. Economic inquiry, 35(4), 815-829.
Harpham, T. (1994). “Urbanization and mental health in developing countries: a research role for social scientists, public health professionals and social psychiatrists”. SocialScience & Medicine, 39(2), 233-245.
Lawson, R. Todd, S. (2002), "Consumer lifestyles: A S  ocial Stratification Perspective", Journal of Macro-marketing, 2(3), 295–307.
Lee, K. M. (2000). “Presence as a mediator for psychological effects of computer games”.Panel Presentation at the Annual Conference of the International CommunicationAssociation (ICA), New York, 26(3), 20-26.
Luthans, F (2002) The need fo r and meaning ofpositive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior J. Organiz. Behav. 23(8), 695 –706.
 Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33(6), 321-349.
Parcel, Toby; Menagman, Elizabeth. (2010). “Family Social capital and problems childrens behavior”, Social psychology Quarterly, 56(2) ,120-135.
Salmi, venla. & Kivivuori, Janne. (2014), Differences in Social Capital Between 54 Western European Regions. Regional Studies, 39, 64-87.
Silvera, E., Allebech, P. (2001). “Migration, aging and mental health: an ethnographic study on perceptions of life satisfaction, anxiety and depression in older Somali men ineast London”. International Journal of Social Welfare, 10, pp: 309-319.
Trostel, M. A. (2015). “Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept”. American Journal of Orthopsychiatry, 71(3), 290.
Veal, A.J. (2014), “Lifestyle, Leisure and neihbourhood”, In: Veal, A.J. Jonson, P. Cushman, G. (eds) “Leisure and Tourism: Social and Environmetal Change”, World Leisure and Recreation Association 1991 Congress Proceedings, Centre for Leisure and Tourism Studies, University of Technology, Sydney,35(2), 404-413.
Walters, G. D.  (2006), "Lifestyle Theory: Past, Present, and Future", Nova Publishers, 240 pages.
Whiteford, H. (2000). “Human capital, social capital and mental health”. Social Science &
 Wright, Darlene R, Fitzpatrick, Kevin m. (2006). Social capital and Adolescent violent bahaivior. Social forces, 84(3), 1435-1453.
Wright, john, Cullen, paul, francis t, miller, Jeremy. (2001). Family social capital and delinquent involvement, journal of criminal justice, 29. 1-9.
Wright, John; Cullen, Paul; Francis T.; Miller, Jeremy (2013) " Family Social Capital and Delinquent Involvement", Journal of Criminal Justice,41(3), 29:1-9.