نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی با مؤلفه‌های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1394-1395 به تعداد 7529 نفر و نمونه پژوهش شامل 367 نفر از این دانشجویان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های سبک دلبستگی بزرگسال کولیینز و رید، احساس ذهنی بهزیستی دینر و واتسون و خلاقیت هیجانی آوریل به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌‌آوری براساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با احساس ذهنی بهزیستی رابطه معنادار مثبت و بین سبک دلبستگی اضطرابی با احساس ذهنی بهزیستی رابطه معنادار منفی وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی ایمن با خلاقیت هیجانی و مؤلفه‌های آن رابطه معنادار مثبت و بین سبک دلبستگی اضطرابی با مؤلفه آمادگی هیجانی رابطه معنادار مثبت و بین سبک دلبستگی اجتنابی با مؤلفه بداعت رابطه معنادار منفی نشان داده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک دلبستگی دانشجویان مجموعا 11/0 از نمرات احساس ذهنی بهزیستی و 27/0 درصد از نمرات خلاقیت هیجانی را پیش‌بینی می‌کند. در مجموع نتایج حاکی از اهمیت نقش سبک دلبستگی در احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی دانشجویان بود.
واژه‌های کلیدی: سبک دلبستگی، احساس ذهنی بهزیستی، خلاقیت هیجانی، آمادگی هیجانی، بداعت

کلیدواژه‌ها

اکبری، زهرا؛ وفائی، طیبه؛ خسروی، صدراله. (1389). بررسی رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و میزان تاب­آوری همسران جانبازان، مجله علمی پژوهشی طب جانباز. 3 ، 10،17-12.
ایزدی طامه، احمد؛ حسین­زاده، مینا؛ عزت­آقاجری، پروانه. (1393). رابطه سبک­های دلبستگی با عزت نفس و امید در دانشجویان پرستاری. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، 6 ، 1، 25-16
بشارت، محمدعلی .(1384). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و هوش هیجانی. اندیشه­های نوین تربیتی، 1، 2، 142-121.
بریس، نیکلا .(1393). تحلیل داده­های روانشناسی با برنامه اس­پی­اس­اس. ویرایش سوم. ترجمه خدیجه علی­آبادی و سید علی صمدی. تهران: نشر دوران.
بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم؛ امیری پیچاکلایی، احمد. (1390). پیش­بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک­های دلبستگی و مؤلفه­های تمایز یافتگی. مجله اصول بهداشت روانی، 14،77-64.
جوکار، بهرام؛ البرزی، محبوبه.(1388). رابطه ویژگی­های شخصیتی با خلاقیت­هیجانی و خلاقیت شناختی. مجله مطالعات روانشناختی، 1 ، 6، 18-6.
صبری، مصطفی؛ البرزی، محبوبه؛ بهرامی، محمود .(1392). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و  خلاقیت هیجانی در دانش­آموزان دبیرستانی. اندیشه­های نوین تربیتی. 9، 2،63- 36.
غضنفری، فرزانه. (1385). بهزیستی درونی از دیدگاه بین فرهنگی. مجله روان‌شناسی، 4، 10، 421-406. ‌‌‌‌‌
قربانی­بناب، باقر؛ حدادی کوهسار، علی­اکبر. (1391). ارتباط بین هوش هیجانی و سبک­های دلبستگی در نوجوانان خلاف­­کار. مجله علوم رفتاری و اجتماعی، 30، 967-963.
کبوتری اصفهانی، فاطمه؛ عابدی، احمد؛ قمرانی، امیر.(1395). اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مؤلفه­های بهزیستی ذهنی دانش آموزان تیزهوش، پژوهشنامه روان‌شناسی مثبت، 2، 1 ، 61-47.
کریمی، سارا؛ کاکابرایی، کیوان؛ یزدانبخش، کامران؛ مرادی، غلامرضا.(1393). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی ذهنی بیماران قلبی-عروقی. ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 3، 18 ،156- 147.
لطیفیان، مرتضی؛ آقادلاورپور، محمد .(1391). بررسی رابطه سبک دلبستگی و سلامت روان با واسطه­گری خلاقیت هیجانی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 2، 14، 62-45.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه؛ کاظمی، رضا. (1392). ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﭘﻴﺶﺑﻴنی ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4، 3، 143-124.
Averill, J. R. (2007). Together again: Emotion and intelligence reconciled. In G. Mattews, M. zeidner, & R.D. Roberts, (Eds.), Emotional intelligence: Knowns and unknowns (pp. 49-71), New York, Oxford University.
Avrill, J. R. (1999). Individual differences in emotional creativity: structure and correlate. journal of personality, 6, 342-371.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 644-663.
Diener, E. (2000). Subjective Well-being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55 (1), 34-43.
Diener, E., Emmons, RA., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale, journal of personality assessment, 49 (1) ,5-71.
Diener, E., Tay, L., Heintzelman, s.J., Wirtz, D., Lutes, L. D., Oishi, s. (2016). Findings All Psychologists Should Know from the New Science on Subjective Well - Being.Canadian Psychology / Psychologie canadienne. Advance online publication.
Durayappah, A. (2010). The 3P Model: A General Theory of Subjective Well-Being.Journal Happiness study.
Gutbezahl, J., Averill, J. R. (1996). Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures, Creativity Research Journal, 9, 327-337.
Kafetsios, K., Sideridis, G. (2006), social support and well-being in young and older adults. J Health Psychol, 11(6), 863–876.
Kahnemann, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation.
Karreman, A., Vingerhoets, J.M. (2012). Attachment and well-bing: ‌‌‌‌‌ The mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual Differences.53 (7) ,821‌–826.
Lavy, S., Littman-Ovadia H (2011). All you need is love? Strengths mediate the negative associations between attachment orientations and life satisfaction. Personality and Individual Differences. 50(7), 1050–1055.
Li, T, Fung. (2014). How avoidat attachment influences subjective well-bing: an investigation about the age and gender differences. Aging Ment Health,18(1), 4‌-10.
Luke, M. A., Sedikides, C., & Carnelley, K. (2012). Your love lifts me higher! The energizing quality of secure relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 721–733.
M. Sirois, M., F. Millings, A. K. Hirsch, J. (2016). Insecure attachment orientation and well-being in emerging adults: The roles of perceived social support and fatigue. Personality and Individual Differences, 101, 318–321.
Magai, C., Hunziker, J., Mesias, W., & Culver, L. C. (2000). Adult attachment styles and emotional biases. International Journal of Behavioral Development.24, 301–309.
Meredith, P., Ownsworth, T., & Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology Review, 28(3), 407–429.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachmentbehavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, (Vol. 35, pp. 53 – 152).
Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, J. S. (1992). Support seeking and support giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment styles. Journal of Personality and Social Psychology, 62(3), 434–446.
Towler, A. F., Stuhlmacher, A. (2013) Attachment Styles, Relationship Satisfaction, and Well-Being in Working Women. The Journal of Social Psychology, 153(3), 279-298.
Towler, J., Towler, A., F. Stuhlmacher, A. (2013) AttachmentStyles, Relationship Satisfaction, and Well- Being in Working Women, Journal of Social Psychology, 153(3), 279-298.
Watson, D. (1988). Intraindividual and interindividual analyses of Positive and Negative Affect: Their relation to health complaints, perceived stress, and daily activities. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1020-1030.
Wei, M., Liao, YU., A. Shaffer, Ph. (2011). Attachment, Self-Compassion, Empathy, and Subjective Well-Being Among College Students and Community Adults. Journal of Personality.79 (1),191–‌‌‌221.
Wei, M., Vogel, D.L., Ku, T., & A. Zakalik., R. (2005). Adult Attachment, Affect Regulation, Negative Mood, and Interpersonal Problems: The Mediating Roles of Emotional Reactivity and Emotional Cutoff. Journal of Counseling Psychology,52(1).14‌-24.
Zilber, A., Goldstein, A., & Mikulincer, M. (2007). Adultattachment orientations and the processing of emotionalpictures – ERP correlates. Personality and Individual Differences, 43, 1898–1907.