دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، تابستان 1398 
6. تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

صفحه 133-153

10.22054/jep.2019.30599.2183

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی