بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس ا ندیشه اسلامی دوره ی کارشناسی

علی محبی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41194.2649

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس اندیشه اسلامی اسلامی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی بودند که از طریق آزمون سراسری به­صورت نیمه متمرکز وارد دانشگاه شدند. با استفاده از روش تمونه­گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 150 نفرشامل 53 نفر ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

عسگر چوبداری؛ حمید علیزاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمد عسگری

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 13-29

https://doi.org/10.22054/jep.2020.48756.2846

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل به همراه پیگیری بود. جامعه پژوهش کلیه دانش‌آموزان با آسیب بینایی مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

نقش عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان

علی تقوایی نیا؛ معراج درخشان؛ رقیه زارعی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 31-49

https://doi.org/10.22054/jep.2020.40174.2601

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان در قالب مدل معادلات ساختاری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های شیراز در سال تحصیلی 97-96 تشکیل دادند که تعداد 250 نفر از دانشجویان این دانشگاه‌ها از راه نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

توحید اشرف زاده؛ علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22054/jep.2020.38743.2538

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94 جامعه آماری این ...  بیشتر

پیش‌بینی رفتارهای خودناتوان‌ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ری

علیرضا دلقندی؛ دکتر فاطمه بیان فر؛ سیاوش طالع پسند

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/jep.2020.40596.2624

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی پیش‌بینی رفتارهای خودناتوان‌ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. حجم نمونه 350 نفر از این دانش‌آموزان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های رفتارهای خودناتوان ...  بیشتر

پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران

عزت اله قدم پور؛ زینت مهدیانی؛ حافظ پادروند؛ بهزاد امرایی؛ حسین سوری

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22054/jep.2020.35879.2406

چکیده
  هدف از این پژوهش پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 تشکیل دادند که از میان جامعه آماری شهر تهران، منطقه 18 آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مؤلفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

علیرضا عصاره؛ بهرام صالح صدق پور؛ احمد عربی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/jep.2020.37759.2499

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مؤلفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر، شهرکرد بود. پژوهش حاضر ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی به هم تنیده است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد، روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان، بررسی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشم‌انداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتضی امیدیان؛ زهرا مهرابی؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 141-159

https://doi.org/10.22054/jep.2020.38197.2520

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشم‌انداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 300 دانشجوی از دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی 96-95 مشغول تحصیل بودند. نمونه با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر زندانی

مهدی دهستانی؛ سیده عاطفه مهدوی؛ محمدمهدی پسندیده؛ خدیجه نیک نفس

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 161-181

https://doi.org/10.22054/jep.2020.40923.2637

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر زندانی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر زندانی شهر تبریز بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و ابزارهای چک‌لیست رفتار قلدری اسپلیج ...  بیشتر

بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند

احسان طوفانی نژاد؛ منیژه هوشمندجا؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 183-224

https://doi.org/10.22054/jep.2020.41007.2643

چکیده
  اصلاحات در آموزش عالی به دلیل ظهور فناوری‌های جدید نیازمند تغییر در آموزش سنتی است. رویکرد کلاس معکوس می‌تواند راه‌حلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی دانشجومحور باشد. این رویکرد که یک نوع از یادگیری تلفیقی است، آموزش سنتی و برخط را با استفاده از هر دو محیط داخل و خارج از کلاس حضوری به‌گونه‌ای مؤثر تلفیق کرده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه بین معرفت‌شناسی شخصی، نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی

زهرا تنها؛ راضیه جلیلی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، صفحه 225-248

https://doi.org/10.22054/jep.2020.37500.2490

چکیده
  مطالعه تحول معرفت‌شناسی شخصی در کودکان سنین پایین، به‌عنوان خلأ پژوهشی، در سال‌های اخیر توجه متخصصان را به خود معطوف ساخته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که تحول باورها در کودکی را می‌توان در ارتباط با نظریه ذهن موردمطالعه قرار داد. این در حالی است که کسب توانایی در عملکرد اجرایی نیز در ارتباط با باورها و نظریه ذهن قابل‌بررسی است. ...  بیشتر