نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس اندیشه اسلامی اسلامی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی بودند که از طریق آزمون سراسری به­صورت نیمه متمرکز وارد دانشگاه شدند. با استفاده از روش تمونه­گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 150 نفرشامل 53 نفر از دانشکده انتظامی و 72 نفراز دانشکده راهور و 25 نفراز مجتمع کوثر از دانشجویانی که درس اندیشه اسلامی 1 و 2 را گذرانده و حداقل سه ماه از امتحان پایان نیمسال آنان گذشته بود. به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه 64 گویه­ای سنجش برنامه درسی نهادینه شده و عوامل مؤثر بر آن بود. برای سنجش روایی ابزار از روش روایی محتوی استفاده شد و روایی ابزار از منظر صاحب­نظران قابل قبول گزارش شد و برای سنجش پایایی برنامه درسی نهادیته شده و عوامل مؤثر ازروش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن‌ها به ترتیب 74/0 و 79/0 مجاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون به شیوۀ اینتر و تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر عوامل آموزشی، عوامل اجتماعی وعوامل فردی بر برنامه درسی نهادینه اندیشه اسلامی معنی دار بوده است و عوامل جغرافیایی رابطه معنی داری را نشان نداده‌اند. براین اساس می‌توان گفت که عوامل آموزشی 29 درصد و عوامل اجتماعی 55 درصد و عوامل فردی 23 درصد از تغیرات متغیر برنامه درسی دریافت شده درس اندیشه اسلامی دانشجویان دوره کارشناسی را تبیین و پیش­بینی می‌کنند

کلیدواژه‌ها

اکرمی، سیدرضا. (1373). ارائه یک الگوی برنامه درسی بینش اسلامی مقطع متوسطه، رساله دکتری تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
پارسا، محمد. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته‌شده در دوره‌های کارشناسی دانشگاه شیراز بر اساس الگوی سه عاملی بیگز، پایان‌نامه دکتری تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز.
سعیدی رضوانی، محمود. (1380). تبیین برنامه درسی پنهان درس بینش اسلامی دوره متوسطه و ارائه راهبردهایی در آموزش اثربخش دینی، رساله دوره دکتری.
شعاری­نژاد، علی‌اکبر، 1379، نقش فعالیت‌های فوق‌برنامه در بهبود مهارت‌های زندگی نوجوانان، تهران، امیرکبیر.
صمدی، پروین. (1380). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی با آن، رساله دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1384). کالبدشکافی برنامه درسی تجربه‌شده، مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران (قلمرو برنامه درسی ایران) تهران، انتشارات سمت.
کشتی آرای، نرگس. (1387). طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی تجربه‌شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و اعتبارسنجی آن در گروه‌های پزشکی، رساله دکتری تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
محمدی، مهدی. (1385). بررسی تأثیر برنامه درسی تجربه‌شده بر رضایت و موفقیت دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم پایه- ارائه مدل‌های توضیحی- رساله دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز.
معروفی، یحیی. (1387). عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاه‌ها به‌منظور ارائه مدلی برای ارزشیابی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
یوسف زاده، محمدرضا. (1386). تحلیل سطوح (ایده آل، مدون، اجراشده و دریافت شده) برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه به‌منظور ارائه الگویی برای آن، رساله دکتری تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی، شیراز: دانشگاه شیراز
McGrath, J. E. (1994). Political Attitudes over the Lifespan: The Bennington Women after Fifty Years.
Gagnon, P. (2003). Educating Democracy--State Standards To Ensure a Civic Core.
Fathi-vajargah.k; Zimitat, c. (2007). experiental curriculum target journal: curriculum studies.paul.
Goodlad, J. I. (1979). Curriculum Inquiry. The Study of Curriculum Practice.
Jian h. (2012), A literature review of text book, teachers manuals, teachers knowledge, classroom instruction and content issues, university of Chicago
Johnson G.M.. (1997). Undergraduate student attrition. A comparision of students who withdraw and students who persist. Albert Journal of education research.
Kawood I (2009) proposal for development geography curriculum for ten grades in Jordanian school, Ann shams university Eghpt
Khademi, M & Yousefzadeh, M.R(2013) A study of ideal and written level of secondary social textbook, international research journal of applied and basic science,v0l2.No5.1601-1605
Klien, M. F. (1991). A Conceptual Framework For Curriculum Decision Making in the Politics of Curriculum Decision making.
Pascavella, E. t. (1985). College environmental influences on learning cognitive development. In smart, J.C. (ED). Higher education: Handbook of theory and reseach, vol. L. New york: Ayaathon press.
Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill Humanities Social.
Stark, J. S., Bentley, R. J., Lowther, M. A., & Shaw, K. M. (1991). The student goals exploration: Reliability and concurrent validity. Educational and psychological measurement51(2), 413-422.
vernika,K. (2001). Do text book teach demoCratic. Values? A reception study of a ninth grade civics text book
Wilson, L. O (2001) types of curriculum, Available at:www.uwsp. Eduction/ Silson/currc/curtyp.htm.