نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران/ محقق مهمان دانشگاه استرالیای جنوبی و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا

2 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

3 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، کردستان، ایران.

چکیده

اصلاحات در آموزش عالی به دلیل ظهور فناوری‌های جدید نیازمند تغییر در آموزش سنتی است. رویکرد کلاس معکوس می‌تواند راه‌حلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی دانشجومحور باشد. این رویکرد که یک نوع از یادگیری تلفیقی است، آموزش سنتی و برخط را با استفاده از هر دو محیط داخل و خارج از کلاس حضوری به‌گونه‌ای مؤثر تلفیق کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی شیوه استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی و مزایا و معایب به‌کارگیری و میزان تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف آموزشی از جمله یادگیری است. این تحقیق یافته‌هایی را که از مرور نظام‌مند تحقیقات درباره استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی به‌دست‌آمده است را ارائه می‌دهد. جستجوی نظام‌مند با توجه به کلمات کلیدی به 548 تحقیق رسید که درنهایت 31 تحقیق منطبق با معیارها جهت تحلیل عمیق تعیین گردید. تحلیل تحقیق‌های انتخاب‌شده نشان داد که رویکرد کلاس معکوس تأثیر مثبتی بر یادگیری، کاهش بار شناختی، درگیر شدن، دقت، انگیزه، نگرش و رضایت از دوره و خودکارآمدی در آموزش عالی دارد و از مهم‌ترین چالش‌های کلاس معکوس نیز به عدم آشنایی و سازگاری مناسب دانشجویان با روش معکوس سازی، افزایش بارکاری مدرسان و مشکلات یادگیری از ویدئو بودند. با توجه به تحلیل یافته‌های تحقیق‌های انتخاب‌شده نتیجه گرفته می‌شود که نظام آموزش عالی کشور می‌تواند به‌طور مؤثر از این روش استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

زیمنس، جورج. (1392). دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط‌گرایی. ترجمه حسین اسکندری. تهران: آوای نور
طوفانی‌نژاد، احسان. (1397). طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی‌شده با شبکه‌ اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development34(1), 1-14.
Acedo, M. (2013). Ten pros & cons of a flipped classroom. Retrieved March 13, 2015.
Alsowat, H. (2016). An EFL flipped classroom teaching model: Effects on English language higher-order thinking skills, student engagement and satisfaction. Journal of Education and Practice7(9), 108-121.
Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom: Assessing an innovative teaching model for effective and engaging library instruction. College & Research Libraries News75(1), 10-13.
Bartos, S. A., & Lederman, N. G. (2014). Teachers' knowledge structures for nature of science and scientific inquiry: Conceptions and classroom practice. Journal of Research in Science Teaching51(9), 1150-1184.
Batten, G., Oakes, P. M., & Alexander, T. (2013). Factors associated with social interactions between deaf children and their hearing peers: A systematic literature review. Journal of deaf studies and deaf education19(3), 285-302.
Bergman, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2013). The flipped class: What it is and what it is not. Retrieved December6, 2013.
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.
Betihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R., & Cross, M. (2016). The evidence for ‘flipping out’: A systematic review of the flipped classroom in nursing education. Nurse education today38, 15-21.
Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. In ASEE national conference proceedings, Atlanta, GA (Vol. 30, No. 9, pp. 1-18).
Bowen, J. A. (2012). Teaching naked: How moving technology out of your college classroom will improve student learning. John Wiley & Sons.
Boyer, A. (2013). The flipped classroom. TLN Journal20(1), 28.
Calimeris, L., & Sauer, K. M. (2015). Flipping out about the flip: All hype or is there hope?. International Review of Economics Education20, 13-28.
Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning30(1-2), 1-21.
Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online12(1), 91-115.
Datig, I., & Ruswick, C. (2013). Four quick flips: Activities for the information literacy classroom. College & Research Libraries News74(5), 249-257.
Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development61(4), 563-580.
Downs, S. H., & Black, N. (1998). The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. Journal of Epidemiology & Community Health52(6), 377-384.
Driscoll III, T. F., & Petty, K. A. (2017). Student-driven education with flipped learning and 20-time. In Flipped Instruction: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 372-389). IGI Global.
Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The flipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education31(1), 18-27.
Fulford, C. P., & Zhang, S. (1993). Perceptions of interaction: The critical predictor in distance education. American Journal of Distance Education7(3), 8-21.
Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology39(8), 12-17.
González-Gómez, D., Jeong, J. S., & Rodríguez, D. A. (2016). Performance and perception in the flipped learning model: an initial approach to evaluate the effectiveness of a new teaching methodology in a general science classroom. Journal of Science Education and Technology25(3), 450-459.
Hammersley, M. (2001). On'systematic'reviews of research literatures: a'narrative'response to Evans & Benefield. British educational research journal27(5), 543-554.
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81-112.
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81-112.
Hoffman, E. S. (2014). Beyond the Flipped Classroom: Redesigning a Research Methods Course for e [superscript3] Instruction. Contemporary Issues in Education Research7(1), 51-62.
Horn, M. B. (2013). The transformational potential of flipped classrooms. Education Next13(3), 78-79.
Hotle, S. L., & Garrow, L. A. (2016). Effects of the traditional and flipped classrooms on undergraduate student opinions and success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice142(1), 05015005.
Jensen, J. L., Kummer, T. A., & Godoy, P. D. D. M. (2015). Improvements from a flipped classroom may simply be the fruits of active learning. CBE—Life Sciences Education14(1), ar5.
Johnson, G. (2012). Students, please turn to YouTube for your assignment. Educ Can52, 16.
Kelly, M. G., & McAnear, A. (2002). National Educational Technology Standards for Teachers: Preparing Teachers To Use Technology. International Society for Technology in Education (ISTE), 480 Charnelton St., Eugene, OR 97401-2626 (ISTE members $44.95; non-members $49.95).
Krause, U. M., Stark, R., & Mandl, H. (2009). The effects of cooperative learning and feedback on e-learning in statistics. Learning and instruction19(2), 158-170.
Kurt, G. (2017). Implementing the flipped classroom in teacher education: Evidence from Turkey. Journal of Educational Technology & Society20(1), 211-221.
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education31(1), 30-43.
Lee, N., Lee, L. W., & Kovel, J. (2016). An experimental study of instructional pedagogies to teach math-related content knowledge in construction management education. International Journal of Construction Education and Research12(4), 255-269.
Leis, A., Cooke, S., & Tohei, A. (2015). The effects of flipped classrooms on English composition writing in an EFL environment. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)5(4), 37-51.
Lemmer, C. A. (2013). A view from the flip side: Using the inverted classroom to enhance the legal information literacy of the international LL. M. student. Law Libr. J.105, 461.
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. (2007). Critical review form–qualitative studies (version 2.0). McMaster University.
Li, D. H., Jiang, B. S., Li, H. Y., & Liu, X. P. (2016). Design of experiment course “Computer‐aided landscape design” based on flipped classroom. Computer Applications in Engineering Education24(2), 234-240.
Loux, T. M., Varner, S. E., & VanNatta, M. (2016). Flipping an introductory biostatistics course: a case study of student attitudes and confidence. Journal of Statistics Education24(1), 1-7.
Maciejewski, W. (2016). Flipping the calculus classroom: an evaluative study. Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA35(4), 187-201.
Mattis, K. V. (2015). Flipped classroom versus traditional textbook instruction: Assessing accuracy and mental effort at different levels of mathematical complexity. Technology, Knowledge and
Mazur, E. (1991). Can We Teach Computers to Teach? Computers have Yet to Cause the Revolution in Physics Education That has Long Been Expected. Computers in Physics5(1), 31-38.
Mennella, T. A. (2016). Comparing the efficacy of flipped vs. alternative active learning in a college genetics course. The American Biology Teacher78(6), 471-479.
Millard, E. (2012). 5 Reasons Why Flipped Classrooms Work. University Business15(11), 26-29.
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., ... & Clark, J. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement (Chinese edition). Journal of Chinese Integrative Medicine7(9), 889-896.
Moja, L. P., Telaro, E., D'Amico, R., Moschetti, I., Coe, L., & Liberati, A. (2005). Assessment of methodological quality of primary studies by systematic reviews: results of the metaquality cross sectional study. bmj330(7499), 1053.
Moos, D. C., & Bonde, C. (2016). Flipping the classroom: Embedding self-regulated learning prompts in videos. Technology, Knowledge and Learning21(2), 225-242.
National Institute for Health and Clinical Excellence (2007). The guidelines manual, methodology checklist: Qualitative studies, 145–150. London: NICE.
Ogden, L., & Shambaugh, N. (2018). Professional Development for Teaching College Mathematics Using an Integrated Flipped Classroom. In Handbook of Research on Pedagogical Models for Next-Generation Teaching and Learning (pp. 154-176). IGI Global.
Ojennus, D. D. (2016). Assessment of learning gains in a flipped biochemistry classroom. Biochemistry and Molecular Biology Education44(1), 20-27.
Özpinar, İ., Yenmez, A. A., & Gökçe, S. (2016). An application of flipped classroom method in the instructional technologies and material development course. Journal of Education and training Studies4(12), 213-226.
Pape, L., Sheehan, T., & Worrell, C. (2012). How to Do More with Less: Lessons from Online Learning. Learning & Leading with Technology39(6), 18-22.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. John Wiley & Sons.
Pierce, R. (2013, March). Student performance in a flipped class module. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 942-954). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Presti, C. R. (2016). The flipped learning approach in nursing education: A literature review. Journal of Nursing Education55(5), 252-257.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering education93(3), 223-231.
Radcliff, S., & Wong, E. Y. (2015). Evaluation of sources: a new sustainable approach. Reference Services Review43(2), 231-250.
Resta, P. E. (Ed.). (2002). Information and communication technologies in teacher education: A planning guide. UNESCO.
Ryan, M. D., & Reid, S. A. (2015). Impact of the flipped classroom on student performance and retention: A parallel controlled study in general chemistry. Journal of Chemical Education93(1), 13-23.
Scagnoli, N. I. (2001). Student orientations for online programs. Journal of Research on Technology in Education34(1), 19-27.
Scott, C. E., Green, L. E., & Etheridge, D. L. (2016). A comparison between flipped and lecture-based instruction in the calculus classroom. Journal of Applied Research in Higher Education8(2), 252-264.
Sengel, E. (2014). Using the “Flipped classroom” to enhance physics achievement of the prospective teacher impact of flipped classroom model on physics course. Journal of the Balkan Tribological Association20(3), 488-497.
Siemens, G. (2012). Orientation: Sensemaking and wayfinding in complex distributed online information environments (Doctoral dissertation, University of Aberdeen).
Sirriyeh, R., Lawton, R., Gardner, P., & Armitage, G. (2012). Reviewing studies with diverse designs: the development and evaluation of a new tool. Journal of evaluation in clinical practice18(4), 746-752.
Swan, K. (2001). Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and perceived learning in asynchronous online courses. Distance education22(2), 306-331.
Thai, N. T. T., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education107, 113-126.
Tondeur, J., Van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education59(1), 134-144.
Turan, Z., & Goktas, Y. (2016). The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels. Journal of e-learning and knowledge Society12(4).
Wanstreet, C. E. (2009). Interaction in online learning environments. The perfect online course: Best practices for designing and teaching425.
Webster, D. R., Majerich, D. M., & Madden, A. G. (2016). Flippin'Fluid Mechanics--Comparison Using Two Groups. Advances in Engineering Education5(3), n3.
Whitman Cobb, W. N. (2016). Turning the classroom upside down: experimenting with the flipped classroom in American government. Journal of political science education12(1), 1-14.
Wilcox Brooks, A. (2014). INFORMATION LITERACY AND THE FLIPPED CLASSROOM. Communications in Information Literacy8(2).
Yong, D., Levy, R., & Lape, N. (2015). Why no difference? A controlled flipped classroom study for an introductory differential equations course. Primus25(9-10), 907-921.
Yousefi‐Nooraie, R., Rashidian, A., Nedjat, S., Majdzadeh, R., Mortaz‐Hedjri, S., Etemadi, A., & Salmasian, H. (2009). Promoting development and use of systematic reviews in a developing country. Journal of evaluation in clinical practice15(6), 1029-1034.
Zack, L., Fuselier, J., Graham-Squire, A., Lamb, R., & O’Hara, K. (2015). Flipping freshman mathematics. Primus25(9-10), 803-813.
Zhao, H., & Sullivan, K. P. (2017). Teaching presence in computer conferencing learning environments: Effects on interaction, cognition and learning uptake. British Journal of Educational Technology48(2), 538-551.
Zhonggen, Y., & Guifang, W. (2016). Academic achievements and satisfaction of the clicker-aided flipped business English writing class. Journal of educational technology & society19(2), 298-312.